BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­li­ne 1 met­re­lik çı­ta sap­lan­dı

E­li­ne 1 met­re­lik çı­ta sap­lan­dı

Kon­ya’da bir ma­ran­goz us­ta­sı, e­li­ne sap­la­nan 1 met­re­lik çı­tay­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.Kon­ya’da bir ma­ran­goz us­ta­sı, e­li­ne sap­la­nan 1 met­re­lik çı­tay­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Ma­ran­goz us­ta­sı Ka­zım Dur­sun’un (42) mer­kez Sel­çuk­lu il­çe­si Ma­ran­goz­lar Sa­na­yi­i’n­de­ki iş­ye­rin­de ça­lış­tı­ğı sı­ra­da, sağ e­li­ne yak­la­şık 1 met­re u­zun­lu­ğun­da­ki çı­ta sap­lan­dı. O­to­mo­bil­le Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ri­len Dur­sun’un, e­li­ne sap­la­nan çı­ta­nın bir bö­lü­mü ke­sil­di. Da­ha son­ra Sel­çuk Ü­ni­ver­si­te­si Me­ram Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne sev­ke­di­len Dur­sun’un e­li­ne ba­tan çı­ta­nın ya­pı­lan cer­ra­hi o­pe­ras­yon­la çı­kar­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Dur­sun’un sağ­lık du­ru­mu­nun i­yi ol­du­ğu bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT