BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kavgada eşini öldürdü, gelinini yaraladı

Kavgada eşini öldürdü, gelinini yaraladı

Sam­sun’un Baf­ra il­çe­sin­de o­tu­ran ve p­si­ko­lo­jik te­da­vi gör­dü­ğü bil­di­ri­len Ha­san Taş (54) i­le e­şi Ye­ter Taş (53) ve ge­li­ni Ya­se­min Taş (30) a­ra­sın­da, he­nüz bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çık­tı.Sam­sun’un Baf­ra il­çe­sin­de o­tu­ran ve p­si­ko­lo­jik te­da­vi gör­dü­ğü bil­di­ri­len Ha­san Taş (54) i­le e­şi Ye­ter Taş (53) ve ge­li­ni Ya­se­min Taş (30) a­ra­sın­da, he­nüz bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çık­tı. Kav­ga­ya dö­nü­şen o­lay­da Ha­san Taş, ta­ban­cay­la e­şi Ye­ter ve ge­li­ni Ya­se­min’e a­teş et­ti. Ye­ter Taş, o­lay ye­rin­de ya­şa­mı­nı yi­ti­rir­ken, ya­ra­la­nan Ya­se­min Taş, On­do­kuz Ma­yıs Ü­ni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Yet­ki­li­ler, o­lay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­rül­dü­ğü­nü ve ka­çan zan­lı­nın ya­ka­lan­ma­sı i­çin ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT