BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SAY Kİ UEFA FİNALİ

SAY Kİ UEFA FİNALİ

Türk fut­bo­lu­nun kal­bi Ka­dı­köy’de ata­cak. Sü­per Lig’de se­zo­nun ilk der­bi­sin­de F.Bah­çe ile G.Sa­ray koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak. Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda sa­at 19.00’da baş­la­ya­cak ma­çı ka­ri­ye­rin­de ilk de­fa bir der­bi­de dü­dük ça­la­cak Hü­se­yin Gö­çek yö­ne­te­cek.HÜSEYİN GÖ­ÇEK YÖ­NETE­CEK Türk fut­bo­lu­nun kal­bi Ka­dı­köy’de ata­cak. Sü­per Lig’de se­zo­nun ilk der­bi­sin­de F.Bah­çe ile G.Sa­ray koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak. Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda sa­at 19.00’da baş­la­ya­cak ma­çı ka­ri­ye­rin­de ilk de­fa bir der­bi­de dü­dük ça­la­cak Hü­se­yin Gö­çek yö­ne­te­cek. DERBİ KAPALI GİŞE Dev maç­ta 50 bin 530 ki­şi­lik otur­ma ka­pa­si­te­si olan Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nın tri­bün­le­ri ta­ma­men do­la­cak. Ta­ri­hi re­ka­bet­te bi­let­ler sa­tı­şa çı­kar çık­maz tü­ken­di. F.Bah­çe’nin Ka­dı­köy’de 9 yı­lı aş­kın sü­re­de­ki son 11 res­mi maç­ta G.Sa­ray’a ye­nil­gi­si bu­lun­mu­yor. FENERBAHÇE İNANIYOR Ta­ri­hi­nin en sı­kın­tı­lı se­zon­la­rın­dan bi­ri­si­ni ya­şa­mak­ta o­lan F.Bah­çe, G.Sa­ray der­bi­si­ni ka­za­na­rak çı­kı­şa geç­me­yi he­def­li­yor. Ar­se­nal’den pu­an a­la­rak Şam­pi­yon­lar Li­gi u­mut­la­rı­nı sür­dü­ren sa­rı-­la­ci­vert­li­ler bu mo­ral­le Cim­bom’u da Ka­dı­köy’den pu­an­sız gön­de­re­cek­le­ri­ne i­na­nı­yor. K­ri­tik maç ön­ce­si A­lex’in sa­kat­lı­ğı tek­nik he­ye­ti sı­kın­tı­ya so­kar­ken o­yun ku­ru­cu o­la­rak sa­ha­ya çı­ka­cak Em­re’nin ta­kım ar­ka­daş­la­rı­na, “Cim­bom’u ba­na bı­ra­kın. Bu maç­ta ger­çek Fe­ner­li o­la­ca­ğım” de­di­ği öğ­re­nil­di. A­ra­go­nes o­yun­cu­la­rı­na der­bi­nin ö­ne­mi­ni vur­gu­lar­ken, fut­bol­cu­lar da ken­di a­ra­la­rın­da yap­tık­la­rı top­lan­tı­lar­da “Bu maç­ta far­kı­mı­zı or­ta­ya ko­ya­ca­ğız” di­ye­rek ga­li­bi­yet ye­mi­ni et­ti. > M. Emin ULUÇ G.SARAY KENETLENDİ Ben­fi­ca za­fe­riy­le dev der­bi ön­ce­si bü­yük mo­ral ka­za­nan G.Sa­ray, F.Bah­çe’yi ye­nip hem 9 se­zon­luk Ka­dı­köy fo­bi­si­ne son ver­mek, hem de şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da ta­ri­hi ra­ki­bi­ni saf dı­şı bı­rak­mak is­ti­yor. Dün F­lor­ya’ya çı­kar­ma ya­pan Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın ön­der­li­ğin­de­ki G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, id­man ön­ce­si ta­kım kap­tan­la­rı Ü­mit Ka­ran ve Ay­han’la bir top­lan­tı yap­tı. O­yun­cu­la­ra mo­ral ve­ren yö­ne­tim, “F.Bah­çe’yi ye­nin, 40 bin do­la­rı ce­bi­ni­ze in­di­rin” me­sa­jı­nı ver­di. Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be de, tak­tik ant­ren­ma­nı ön­ce­si fut­bol­cu­lar­la bir gö­rüş­me ya­pa­rak, “Be­nim ilk der­bim, ba­na ve­re­ce­ği­niz en gü­zel he­di­ye bu maç­tan a­la­ca­ğı­mız 3 pu­an o­la­cak­tır” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. > Ercan YILDIZ DİKKAT! İLK GOLÜ ATAN KAYBETMİYOR F.Bah­çe i­le G.Sa­ray a­ra­sın­da son yıl­lar­da lig­de ya­pı­lan der­bi­ler­de ilk go­lü a­tan ta­raf ma­çı kay­bet­mi­yor. Ta­ri­hi ra­kip­le­rin lig maç­la­rın­da 14 yı­lı kap­sa­yan son 28 lig ma­çın­da ilk go­lü a­tan ta­raf, kar­şı­laş­ma­dan en kö­tü ih­ti­mal­le be­ra­ber­lik­le ay­rı­la­rak, mağ­lu­bi­yet yü­zü gör­me­di. İ­ki ta­kım a­ra­sın­da lig­de ilk go­lü a­tan ta­raf en son, 12 Mart 1994 ta­ri­hin­de Me­ci­di­ye­köy’de­ki maç­ta sa­ha­dan boy­nu bü­kük ay­rıl­dı. 29. da­ki­ka­da Ke­ma­let­tin’in at­tı­ğı gol­le ö­ne ge­çen F.Bah­çe, 38. da­ki­ka­da Tu­gay ve 87. da­ki­ka­da Ha­kan Şü­kür’ün gol­le­ri­ne en­gel o­la­ma­dı ve ma­çı 2-1 kay­bet­ti. STAT: ŞÜKRÜ SARACOĞLU SAAT: 19:00 LİG TV - NAKLEN >> FENERBAHÇE Volkan Edu Lugano Gökhan Vederson (R.Carlos) Maldonado Selçuk Semih U.Boral Emre Guiza Sa­kat: Tü­mer ­Ce­za­lı: Ka­zım >> GALATASARAY De Sanctis Servet Emre Sabri H.Balta Meira Ayhan Baros (Kewell) Lincoln Arda Ü.Karan Sakat: Ha­san Şaş, Ba­rış, Ser­kan, Lin­de­roth, U­ğur Ce­za­lı: Yok HA­KEM­LER: Hü­se­yin Gö­çek, Ser­kan Ok, A­leks Taş­çı­oğ­lu, 4.ha­kem: Sü­ley­man A­bay F.BAHÇE NOTLARI Car­los bel­ki Alex ve Tü­mer’in sa­kat ol­du­ğu F.Bah­çe’de tek­nik di­rek­tör Ara­go­nes he­nüz ke­sin 11’i be­lir­le­miş de­ğil. Ar­se­nal ma­çın­da sa­kat­lık ya­şa­yan an­cak du­ru­mu cid­di ol­ma­yan Ro­ber­to Car­los’un per­for­man­sın­dan mem­nun ol­ma­yan İs­pan­yol, sol bek­te dün­ya yıl­dı­zı ile Ve­der­son ara­sın­da ter­cih ya­pa­cak. Bu ara­da or­ta alan­da Sel­çuk, Mal­do­na­do iki­li­si for­ma­ya ya­kın gö­rü­nür­ken, ce­za­lı Ka­zım’ın ye­ri­ne Se­mih sağ­da gö­rev ala­cak. Zir­ve ya­rı­şı Ta­ri­hi der­bi­de bü­yük­ler­den ön­ce kü­çük­ler ka­pı­şa­cak. De­re­ağ­zı’nda sa­at 14.00’te oy­na­na­cak maç­ta F.Bah­çe ile G.Sa­ray PAF ta­kım­la­rı kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Sü­per Lig’de zir­ve­nin uza­ğın­da ka­lan ağa­bey­le­ri­nin ak­si­ne PAF’lar­da F.Bah­çe 24 pu­an­la li­der, G.Sa­ray 22 pu­an­la ikin­ci. Ka­nar­ya zir­ve­yi ko­ru­ma, As­lan ise kol­tu­ğu kap­ma­nın he­sap­la­rı için­de. 361. ka­pış­ma Türk fut­bo­lu­nun iki asır­lık çı­na­rı bu­gün 361. kez koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak. 99 yıl­lık re­ka­bet­te­ki 360 maç­ta F.Bah­çe’nin 135, G.Sa­ray’ın 116 ga­li­bi­ye­ti bu­lu­nu­yor. 109 maç­ta eşit­li­ği bo­za­ma­yan ta­raf­lar­dan Ka­nar­ya 503, As­lan 461 gol at­tı. Lig­de oy­na­nan 100 maç­ta da ga­li­bi­yet üs­tün­lü­ğü 40-29 Fe­ner’de. Ka­nar­ya’nın son 3 maç­ta ga­li­bi­ye­ti yok. Gol­cü kri­zi F.Bah­çe der­bi­de, gol kral­la­rı Güi­za ile Se­mih’ten çok şey bek­li­yor. An­cak iki gol­cü­nün de özel­lik­le son haf­ta­lar­da dü­şüş için­de ol­ma­sı en­di­şe­ye se­bep olu­yor. Güi­za ile Se­mih’in lig­de he­nüz top­lam 4 gol at­ma­sı, son iki maç­ta ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ra­ma­ma­sı da mo­ral bo­zu­yor. Alex’in yok­lu­ğu da sa­rı-la­ci­vert­li­ler için bir han­di­kap. Kart­lar uçu­şu­yor F.Bah­çe ile G.Sa­ray ara­sın­da ya­pı­lan son maç­la­ra sa­rı ve kır­mı­zı kart­lar dam­ga vu­ru­yor. Ta­ri­hi ra­kip­le­rin 16’sı lig, 6’sı da Tür­ki­ye Ku­pa­sı ol­mak üze­re son 22 ran­de­vu­sun­da ha­kem­ler top­lam 17 kır­mı­zı 124 de sa­rı kart ku­lan­dı. İki ta­kım ara­sın­da ge­çen yıl lig ve ku­pa­da­ki 4 maç­ta ha­kem­ler 6 kır­mı­zı, 26 da sa­rı kart çı­kar­dı. Sı­kı gü­ven­lik Ka­dı­köy’de­ki dev ran­de­vu için ola­ğa­nüs­tü gü­ven­lik ön­lem­le­ri alı­na­cak. Ka­dı­köy ve stat çev­re­sin­de gü­ven­lik ön­lem­le­ri sa­at 13.00’ten iti­ba­ren alın­ma­ya baş­la­na­cak. Stat ka­pı­la­rı sa­at 14.00’te açı­la­cak ve ta­raf­tar­lar tri­bün­le­re alı­na­cak. Der­bi maç­ta 3 bin em­ni­yet men­su­bu ve F.Bah­çe Ku­lü­bü’nün gö­rev­len­di­re­ce­ği 350 özel gü­ven­lik ça­lı­şa­nı gö­rev ya­pa­cak. G.SARAY NOTLARI Kewell ihtimali G.Sa­ray’da der­bi ön­ce­si ya­şa­nan tek sı­kın­tı Harry Ke­well’ın sa­kat­lı­ğın­da­ki be­lir­siz­lik. A­vust­ral­ya­lı yıl­dı­zın a­yak bi­le­ğin­de­ki şiş­li­ğin ha­fif de ol­sa bu­lun­du­ğu be­lir­ti­lir­ken, bu fut­bol­cu­nun du­ru­mu­nun maç sa­a­tin­de net­lik ka­za­na­ca­ğı bil­di­ril­di. Ke­well’ın oy­na­ma­sı du­ru­mun­da Ba­ros’u ku­lü­be­ye çe­ke­cek o­lan S­kib­be’nin, Ben­fi­ca kar­şı­laş­ma­sın­da müt­hiş bir per­for­mans or­ta­ya ko­yan ta­kı­mı boz­ma­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. Topal’ın dönüşü Haf­ta­lar­dır ön li­be­ro­da bü­yük sı­kın­tı ya­şa­yan S­kib­be’nin, Meh­met To­pal’ın ta­ma­men i­yi­leş­me­siy­le yü­zü gül­me­ye baş­la­dı. Genç fut­bol­cu­nun ant­ren­man ek­si­ği se­be­biy­le dev maç­ta ye­dek ku­lü­be­sin­de o­tu­ra­ca­ğı bil­di­ril­di. Ma­çın gi­di­şa­tı­na gö­re for­ma bek­le­ye­cek o­lan Meh­met To­pal’ın, Al­man tek­nik a­dam­la bir gö­rüş­me ya­pa­rak, “Gö­re­ve ha­zı­rım” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. ‘Biz kazanacağız’ G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, der­bi ma­çı ka­za­na­cak­la­rı­na i­nan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ben­fi­ca ma­çı ön­ce­si o­yun­cu­la­ra F.Bah­çe kar­şı­laş­ma­sı­nı u­nut­tur­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Po­lat, “Yi­ne de e­mi­nim ki kim­se u­nut­mu­yor ta­bi­i. Biz o­ra­ya ka­zan­mak i­çin gi­de­ce­ğiz” de­di. Po­lat, ha­kem Hü­se­yin Gö­çek i­çin de “Al­lah yar­dım­cı­sı ol­sun” di­ye ko­nuş­tu. Lincoln ilk kez G.Sa­ray’ın B­re­zil­ya­lı yıl­dı­zı Lin­coln, F.Bah­çe’ye kar­şı Tür­ki­ye’de­ki ilk lig der­bi­si­ne çı­ka­cak. Ge­çen se­zon tek der­bi­si­ne A­li Sa­mi Yen’de­ki F.Bah­çe i­le ya­pı­lan Tür­ki­ye Ku­pa­sı çey­rek fi­nal rö­van­şın­da çı­kan B­re­zil­ya­lı fut­bol­cu, ta­kı­mı­nın 2-1 ga­lip ge­le­rek tur at­la­dı­ğı ma­çın son da­ki­ka­sın­da Vol­kan De­mi­rel i­le ya­şa­dı­ğı kav­ga son­ra­sı kır­mı­zı kart gör­müş­tü. Hâlâ göremedi To­bi­as Lin­de­roth, ta­kı­mı­nın F.Bah­çe i­le ya­pa­ca­ğı 5. maç­ta da sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le for­ma gi­ye­me­ye­cek ol­ma­nın ü­zün­tü­sü­nü ya­şı­yor. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı ku­lüp­te­ki 2. se­zo­nu­nu ge­çi­ren İs­veç­li fut­bol­cu, ta­kı­mı­nın ge­çen se­zon F.Bah­çe i­le yap­tı­ğı 2 lig, 2 de Tür­ki­ye Ku­pa­sı ma­çın­da sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le oy­na­ya­ma­mış­tı. Hertha’nın umudu G.Sa­ray’ın Hert­ha Ber­lin i­le 3 A­ra­lık’ta ya­pa­ca­ğı maç ön­ce­si “Ber­li­ner Ku­ri­er” ga­ze­te­si, sa­rı-­kır­mı­zı­lı ta­kı­mın 27 Ka­sım’da, g­rup­ta yer a­lan Me­ta­list’i yen­me­si du­ru­mun­da Ber­lin’e ra­hat bir şe­kil­de ge­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “G.Sa­ray’ın Ber­lin’e ra­hat gel­me­si, Hert­ha’nın bü­yük şan­sı o­la­bi­lir” şek­lin­de yo­rum yap­tı. Hert­ha’nın me­na­je­ri Di­e­ter Ho­e­ness de “G.Sa­ray’a çok dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT