BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AİHM’e başvuracağım

AİHM’e başvuracağım

"Ben sadece hakkımı arıyorum. Bana yapılan işkence hiçbir Allah’ın kuluna yapılmadı"ŞENOL GÜNEŞ, FEDERASYONLA OLAN DAVASININ PEŞİNİ BIRAKMIYOR "Ben sadece hakkımı arıyorum. Bana yapılan işkence hiçbir Allah’ın kuluna yapılmadı" BÖY­LE ZU­LÜM YOK Gü­ney Ko­re’nin FC Se­ul Ta­kı­mı’nı ça­lış­tı­ran Mil­li Ta­kım­lar es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Şe­nol Gü­neş, ala­cak­la­rı ko­nu­sun­da Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ile da­va­sı­nın sür­dü­ğü­nü, da­va­yı Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si’ne ka­dar gö­tü­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ku­zey Eks­pres Ga­ze­te­si’ne açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Gü­neş, kim­sey­le kav­ga et­me­di­ği­ni, sa­de­ce hak­kı­nı ara­dı­ğı­nı ifa­de eder­ken, “Ba­na ya­pı­lan zu­lüm, iş­ken­ce hiç­bir Al­lah’ın ku­lu­na ya­pıl­ma­dı” de­di. TE­RİM İYİ YA­PI­YOR Bu­gü­ne ka­dar kim­sey­le kav­ga et­me­di­ği­ni, hak­kı­nı ara­dı­ğı­nı söy­le­yen Şe­nol Ho­ca, “An­laş­ma­yı ih­lal et­ti­ler, key­fi ola­rak uy­gu­la­ma­dı­lar. Ha­luk Ulu­soy Fe­de­ras­yo­nu­nun yı­kıl­ma­sı­nın bir ne­de­ni de be­nim ola­yım­dır. Ben ölür gi­der­sem, bu da­va kı­zım ve da­ma­dı­ma va­si­ye­tim­dir, pe­şi­ni bı­rak­ma­sın­lar” dedi. Gü­neş, Fa­tih Te­rim’le il­gi­li ola­rak da, “Te­rim on­la­ra iyi ya­pı­yor, kim­se de ses çı­ka­ra­mı­yor, her­hal­de kor­ku­yor­lar” şeklinde konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT