BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir Col­man vu­ru­şu

Bir Col­man vu­ru­şu

Zor ge­cey­di Trab­zons­por için. Hem li­der­li­ği ya­ka­la­ma bas­kı­sı­nı yen­mek hem de kan de­ği­şi­mi ya­şa­mış Ha­cet­te­pe’nin hır­sı­nı kı­rıp, ga­lip ge­le­cek oyu­nu ser­gi­le­mek, ko­lay de­ğil­di.Zor ge­cey­di Trab­zons­por için. Hem li­der­li­ği ya­ka­la­ma bas­kı­sı­nı yen­mek hem de kan de­ği­şi­mi ya­şa­mış Ha­cet­te­pe’nin hır­sı­nı kı­rıp, ga­lip ge­le­cek oyu­nu ser­gi­le­mek, ko­lay de­ğil­di. Er­sun Ya­nal tak­tik an­lam­da de­ği­şik­lik yap­ma­mış­tı, Trab­zons­por’un 4-4-2 ile baş­la­dı­ğı oyun dü­ze­ni ke­nar­dan Yat­ta­ra‘nın da ka­tı­lı­mıy­la oyun için­de 4-3-3’e dö­nü­yor­du. Sa­de­ce oyun­cu ter­cih­le­rin­de de­ği­şik­le­ri var­dı. Gök­han‘la yan­ya­na ve­rim­li ola­ma­dı­ğı için eleş­ti­ri­len Umut‘u ye­de­ğe çe­kil­miş, Isa­ac ise bi­raz da­ha öne çı­ka­rıl­mış­tı. İkin­ci de­ği­şik­lik ise Hü­se­yin‘in ta­kı­ma ka­tıl­ma­sın­dan son­ra Ser­kan‘ı sağ kul­va­ra yer­leş­miş ol­ma­sıy­dı. Ge­çen haf­ta­nın flaş ada­mı Tay­fun ise ye­dek­ti. Onun dı­şın­da bü­yük bir de­ği­şik­lik yok­tu Trab­zons­por’da. Fa­kat Ha­cet­te­pe müt­hiş hırs­lıy­dı. Ye­ni ho­ca­sı Er­do­ğan Arı­ca‘ya rüş­tü­nü is­pat­la­mak is­ter­ce­si­me, ma­ça bi­len­miş­ti. Ni­te­kim ilk 40 da­ki­ka or­ta sa­ha­yı ka­la­ba­lık tu­ta­rak Trab­zons­por’un hız­lı atak­la­rı­nı ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de en­gel­le­dik­le­ri gi­bi Ser­kan Atak‘ın oyun ku­ru­cu­lu­ğun­da bor­do-ma­vi­li ta­kı­mın sol ka­na­dı­nı ade­ta felç eden hü­cum­lar plan­la­dı­lar. An­cak o po­zis­yon­lar­dan San­dro fay­da­la­na­ma­dı. Trab­zons­por tam 40 da­ki­ka ida­re et­tik­ten son­ra ge­ri­den baş­lat­tı­ğı ha­zır­lık pas­la­rıy­la oyu­na ağır­lı­ğı­nı koy­du. Asl­nda bu sü­re­de ma­ça ‘iyi’ ve ‘kö­tü’ yön­de dam­ga­sı­nı vu­ran iki adam var­dı. Bi­ri o ana ka­dar ka­le­si­ni ba­şa­rıy­la ko­ru­yan; Trab­zons­por’un tam 9 şu­tu­nu kur­ta­ran Ha­cet­te­pe’nin genç ka­le­ci­si Ulaş‘tı. Di­ğe­ri et­ki­siz fut­bo­luy­la, An­ka­ra ta­kı­mı­na ‘Bu kul­var­da ma­den var’ der­ce­si­ne hü­cum şan­sı ta­nı­yan Col­man‘dı. Fa­kat ma­çın iyi­si Ulaş, ma­çın göl­ge­de ka­lan ada­mı Col­man‘a on­ca di­re­niş­ten son­ra ha­ri­ka bir vu­ruş kar­şı­sın­da mağ­lup ol­du. Ama ne mağ­lu­bi­yet! Col­man‘ın vu­ru­şu bir sa­nat ese­ri gi­bi es­te­tik de­ğer ta­şı­yor­du. O vu­ruş gol ol­du di­ye ne ka­le­ci suç­la­na­bi­lir­di ne de sa­vun­ma, an­cak al­kış­la­nır­dı, ben de ayak­ta al­kış­la­dım. İş­te o gol, Trab­zons­por’a li­der­li­ği ye­ni­den ka­zan­dır­mak­la kal­ma­dı, şam­pi­yon­luk için öz gü­ve­ni de ge­ri ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT