BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurban satın alırken

Kurban satın alırken

Su­al: Kur­ban alır­ken ne­le­re dik­kat et­me­li­dir? CE­VAP: Şun­la­ra dik­kat et­me­li­dir: 1- Kur­ban sa­tın alı­nır­ken, (Bay­ram gü­nü kes­me­si va­cib olan kur­ba­nı al­ma­ya) di­ye ni­yet et­me­li­dir. Bu­nu ke­ser­ken, tek­rar ni­yet et­me­si şart de­ğil­dir. Bu al­dı­ğı hay­va­nı kur­ban et­me­si de şart de­ğil­dir; fa­kat ke­se­ce­ği­nin kıy­me­ti bun­dan az ol­ma­ma­lı­dır. Sa­tın alır­ken, hiç ni­yet et­me­se de olur; fa­kat bu­nu ke­ser­ken ve­ya ke­se­cek ola­nı ve­kil eder­ken ni­yet et­me­si ge­re­kir.Su­al: Kur­ban alır­ken ne­le­re dik­kat et­me­li­dir? CE­VAP: Şun­la­ra dik­kat et­me­li­dir: 1- Kur­ban sa­tın alı­nır­ken, (Bay­ram gü­nü kes­me­si va­cib olan kur­ba­nı al­ma­ya) di­ye ni­yet et­me­li­dir. Bu­nu ke­ser­ken, tek­rar ni­yet et­me­si şart de­ğil­dir. Bu al­dı­ğı hay­va­nı kur­ban et­me­si de şart de­ğil­dir; fa­kat ke­se­ce­ği­nin kıy­me­ti bun­dan az ol­ma­ma­lı­dır. Sa­tın alır­ken, hiç ni­yet et­me­se de olur; fa­kat bu­nu ke­ser­ken ve­ya ke­se­cek ola­nı ve­kil eder­ken ni­yet et­me­si ge­re­kir. 2- Ba­zı yer­ler­de kur­ban­lık hay­van alır­ken sa­tı­cı, (Hay­va­nı ke­sip et ha­li­ne ge­tir­dik­ten son­ra ki­lo­su­nu şu fi­yat­tan ve­ri­yo­rum. Sen hay­va­nı seç, bay­ram­da ge­lir­sin, eti kaç ki­lo ge­lir­se, pa­ra­sı­nı ve­rir­sin) di­yor. Can­lı ola­rak tar­tıp sa­tan­lar da var­dır. Bu şe­kil­de kur­ban­lık al­mak sa­hih ol­maz. Can­lı ola­rak tar­tıp, (Bu hay­va­na şu ka­dar pa­ra ve­re­cek­sin) de­nir­se, sa­hih olur. 3- Üç or­tak, fark­lı pa­ra ve­rip, 980 li­ra­ya bir inek al­sa, or­ta­ğın iki­si 420’şer li­ra, üçün­cü or­tak da 140 li­ra ver­se, üçün­cü­ye dü­şen pa­ra, ye­di­de bir­den az ol­ma­dı­ğı için ca­iz olur. 4- Eşit pa­ra ve­rip, 3 ki­şi 3 ko­yun al­sa, kes­me­den ön­ce, (Şu se­nin, şu onun, şu da be­nim) di­ye pay­laş­mak ca­iz­dir. 5- Baş­ka­sı­nın hay­va­nı­nı on­dan ha­ber­siz, onun için kur­ban et­mek ca­iz­dir. Baş­ka­sı­nın hay­va­nı­nı, on­dan izin­siz, ken­di için kur­ban eden, son­ra kıy­me­ti­ni öder­se, ca­iz olur. Sa­hi­bi kıy­me­ti­ni ka­bul et­me­yip, ke­sil­miş hay­va­nı alır­sa, sa­hi­bi için kur­ban edil­miş olur. 6- İki ki­şi­nin kur­ba­nı ka­rı­şır­sa, her bi­ri­nin ken­di­nin sa­na­rak kes­ti­ği ken­di kur­ba­nı olur. Ye­dik­ten son­ra he­lal­le­şir­se yi­ne sa­hih olur. 7- Ema­net ola­rak bu­lu­nan hay­va­nı kur­ban et­mek ca­iz de­ğil­dir. 8- Al­lah rı­za­sı için ni­yet et­tik­ten son­ra, ay­rı­ca ço­luk ço­cuk çok et ye­sin di­ye se­miz ko­yun al­ma­yı ni­ye­ti­ne ka­rış­tır­ma­ma­lı, se­miz alır­ken sa­de­ce se­va­bı­nı dü­şün­me­li. 9- Her­kes, bes­le­di­ği ken­di hay­va­nı­nı kur­ban ede­bi­lir. Ni­sa­ba ma­lik olan bi­ri­si­ne bir ko­yun he­di­ye edil­se, o da bu­nu kur­ban ola­rak kes­se, va­cib kur­ban ye­ri­ne ge­lir. Kur­ba­nı pa­ray­la al­ma şar­tı yok­tur. 10- Kur­ba­nı ve­re­si­ye ve­ya kre­di kar­tıy­la al­mak­ta bir mah­zur yok­tur. 11- Kur­ban ra­yiç­ten çok pa­ha­lıy­sa, ra­yi­ce uy­gu­nu bu­lu­na­maz­sa, kur­ban alıp kes­mek ge­rek­mez. 12- İki kur­ban­lık­tan bi­ri di­ğe­ri­ni öl­dür­müş­se, sa­hi­bi­ne öde­ti­le­mez. 13- Kur­ban alan, ni­ye­ti­ni de­ğiş­ti­rip, aki­ka ve­ya adak ola­rak ke­se­bi­lir. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT