BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK

KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK

Sı­kın­tı­lı bir se­zon ge­çi­ren Ka­nar­ya, Sa­ra­coğ­lu’n­da 9 yıl­dır tes­lim ol­ma­dı­ğı As­lan’a yi­ne bo­yun eğ­me­di> Ercan YILDIZ -M. Emin ULUÇ Bü­yük ma­çın gol­le­ri­ni Lin­coln, Sel­çuk, Em­re A­şık (k.k), Lu­ga­no ve Deivid at­tı: 4-1 ÖYLE BİR BAŞLADI Kİ... Ben­fi­ca za­fe­ri­nin gü­ve­ni­ni e­di­nen­ler mi, yok­sa Ar­se­nal di­re­ni­şi­nin ke­net­len­me­si­ni ya­şa­yan­lar mı üs­tün çı­ka­cak­tı bu dün­ya der­bi­sin­den? Maç ön­ce­si me­rak buy­du. Müt­hiş baş­la­dı Ka­dı­köy’de der­bi... Şa­nı­na ya­kış­tı doğ­ru­su. He­nüz 2. da­ki­kay­dı ki, Ü­mit’in ka­fa pa­sın­da to­pu göğ­süy­le yu­mu­şa­tan Ar­da ar­ka­sın­da­ki Lin­coln’e ak­tar­dı me­şin yu­var­la­ğı. Sam­ba­cı şık bir vu­ruş­la Vol­kan’ın sa­ğı­na bı­rak­tı to­pu: 0-1. Cim­bom’un se­vin­ci 4 da­ki­ka sür­dü sa­de­ce. Sağ­dan U­ğur Bo­ral’ın kor­ne­rin­de ka­fa­yı ya­pış­tı­ran Sel­çuk’un to­pu­nu çiz­gi­den kor­ne­re at­tı Ay­han, gol­den kur­tar­dı ta­kı­mı­nı. İş­te bu kor­ner­de, bu kez sol­dan De­i­vid’in or­ta­sın­da ay­nı Sel­çuk, her­kes­ten ön­ce to­pa do­kun­du sağ a­ya­ğı­nın üs­tüy­le, ne­fis bir bom­be ver­di me­şin yu­var­la­ğa: 1-1. NASIL BİR 10 DAKİKA!.. Çok geç­me­di ki, Lin­coln en­di­rekt vu­ru­şu doğ­ru­dan ka­le­ye şut­la­dı ve ağ­la­rı bul­du an­cak ge­çer­siz­di do­ğal o­la­rak. Bu ka­dar yü­rek da­yan­maz he­ye­can ilk on da­ki­ka­da ol­du der­sek der­bi­nin na­sıl geç­ti­ği­ni an­lat­ma­ya ye­ter sa­nı­rız. F.Bah­çe a­la­nı i­yi da­ral­tı­yor­du. Fut­bol cam­baz­la­rı Lin­coln, Ar­da et­ki­siz­leş­tik­çe üs­tün­lü­ğü e­le a­lı­yor­du sa­rı ka­nar­ya­lar. 28’de Em­re on se­kiz sol çap­ra­zın­dan Se­mih’in sert şu­tu­nu çı­ka­ra­yım der­ken ken­di ka­le­si­ni vu­run­ca, sa­yıl­ma­yan­la bir­lik­te üç gol a­tan Cim­bom 2-1 mağ­lup du­ru­ma düş­tü bir an­da. Bir kor­ner a­tı­şın­da Sel­çuk, di­ğer kor­ner­de De­i­vid ta­ra­fın­dan kün­de yi­yen Ü­mit’in pe­nal­tı fer­yat­la­rı, vo­lü­mü yük­sek te­za­hü­rat­lar a­ra­sın­da kay­bol­du git­ti Sa­ra­coğ­lu’n­da. Deivid taçlandırdı İ­kin­ci ya­rı­ya çift hü­cum­cu­su­nu de­ğiş­ti­re­rek gi­ren S­kib­be go­lü de­li gi­bi ar­zu e­di­yor­du a­ma A­ra­go­nes i­yi iş­le­miş­ti ta­le­be­le­ri­ni bel­li ki... G.Sa­ray sal­dı­rır gi­bi gö­zü­kü­yor, to­pu F.Bah­çe oy­nu­yor­du. 49’da Car­los’un yak­la­şık 40 met­re­lik fü­ze­si­ni De Sanc­tis sek­tir­di­ğin­de dö­nen to­pa ya­kın tam 4 Fe­ner­li var­dı. Bun­lar­dan Lu­ga­no ka­fay­la far­kı i­ki­ye çı­kar­mak­ta hiç zor­lan­ma­dı: 3-1. Bir De­i­vid var­dı ki sa­ha­da, her to­pu a­ya­ğı­na al­dı­ğın­da ta­kı­mı­nı ra­hat­lat­tı, po­zis­yon çı­kar­dı sa­rı-­la­ci­vert­li­ler a­dı­na. Böy­le bir fut­bo­lu, u­zat­ma bö­lü­mün­de on se­kiz ü­ze­rin­den en­fes vu­ru­şuy­la taç­lan­dır­dı a­de­ta: 4-1. So­nuç­ta gü­len F.Bah­çe ol­du ve e­vin­de­ki 9 yı­lı aş­kın ye­nil­mez­lik sal­ta­na­tı­nı sür­dür­dü ra­ki­bi kar­şı­sın­da. G.Saray şokta BU KADAR DA OLMAZ! Ta­ri­hi der­bi­den mağ­lu­bi­yet­le ay­rı­lan G.Sa­ray’da kar­şı­laş­ma son­ra­sı tam bir şok ya­şan­dı. 9 yıl­dır Ka­dı­köy’de ga­lip ge­le­me­yen sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, fa­vo­ri o­la­rak çık­tı­ğı kar­şı­laş­ma­da üs­tün bir fut­bol oy­na­ma­sı­na rağ­men yi­ne ka­za­na­ma­dı. Ma­çın ar­dın­dan fut­bol­cu­la­rın ağ­zı­nı bı­çak aç­maz­ken, yö­ne­ti­ci­ler şans­sız­lı­ğa is­yan et­ti. Yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, F.Bah­çe’yi fut­bol o­la­rak ez­dik­le­ri­ni söy­ler­ken, “Ma­a­le­sef bu o­yu­nun kar­şı­lı­ğı bu ol­ma­ma­lıy­dı. Ra­ki­bi­miz hiç­bir şey or­ta­ya koy­ma­dı­ğı maç­ta gir­di­ği 3 po­zis­yo­nu da go­le çe­vir­di” de­di. FATURA HAKEME ÇIKTI Baş­kan Ad­nan Po­lat i­se kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da ma­çın ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek’e e­leş­ti­ri­ler­de bu­lun­du. Gö­çek’in ö­zel­lik­le ilk ya­rı­da ver­di­ği ka­rar­lar­la o­yun­cu­la­rın si­nir­le­ri­ni boz­du­ğu­nu id­di­a e­den Po­lat, “Ge­rek­siz kart­lar gös­ter­di, ilk ya­rı­da Ü­mit’e ve Lin­coln’e ya­pı­lan net pe­nal­tı­la­rı da gör­mez­lik­ten gel­di” di­ye­rek ha­ke­mi suç­la­dı. Ö­te yan­dan der­bi­de kap­tan o­la­rak sa­ha­ya çı­kan Ü­mit Ka­ran, bir­çok po­zis­yon­da ha­kem Hü­se­yin Gö­çek i­le sert tar­tış­ma­lar ya­şa­dı. S­kib­be, bu o­yun­cu­yu kart gö­re­ce­ği en­di­şe­siy­le i­kin­ci ya­rı­da o­yun­dan al­dı. GE­LE­NEK TA­RİH OL­DU! Dün­ya­nın iz­le­di­ği der­bi­de ru­tin bo­zul­ma­dı. F.Bah­çe, 101. lig ran­de­vu­sun­da son üç maç­tır ye­ne­me­di­ği G.Sa­ray’ı Ka­dı­köy’den pu­an­sız yol­la­dı. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler en bü­yük koz­la­rı A­lex’ten mah­rum çık­tık­la­rı ma­çın he­men ba­şın­da 1-0 ge­ri­ye düş­tü, an­cak Sel­çuk, Em­re (k.k), Lu­ga­no ve Deivid’le Ka­dı­köy’de 9 yıl­dır sü­ren ge­le­ne­ğin de­vam et­me­si­ni sağ­la­dı. Ka­nar­ya e­vin­de en son son 21 A­ra­lık 1999’da ye­nil­di­ği G.Sa­ray kar­şı­sın­da bir ge­le­ne­ği sür­dü­rür­ken, 14 yıl­lık bir ge­le­ne­ğe de nok­ta koy­du. Lin­coln’ün go­lüy­le ge­ri­de dü­şen F.Bah­çe, 3 pu­a­nı 4 gol­le a­lır­ken, 14 yıl­dır de­vam e­den “Der­bi­ler­de ilk go­lü a­tan ka­za­nır ya da be­ra­be­re ka­lır” şek­lin­de­ki is­ta­tis­ti­ği ta­ri­he göm­dü. Yİ­NE AY­LAR­DAN KA­SIM 6 Ka­sım’da ya­şa­dı­ğı 6-0 ka­bu­su­nu yi­ne bir ka­sım a­yın­da u­nut­tur­ma­yı he­def­le­yen G.Sa­ray, ek­sik ve mo­ral­siz ya­ka­la­dı­ğı ra­ki­bi kar­şı­sın­da bir kez da­ha ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rar­ken, As­lan, Ka­nar­ya’ya yi­ne i­laç ol­du. Ar­se­nal be­ra­ber­li­ğiy­le Şam­pi­yon­lar Li­gi u­mut­la­rı­nı ta­ze­le­yen F.Bah­çe, G.Sa­ray ga­li­bi­ye­tiy­le de 10. sı­ra­dan 7.’li­ğe yük­se­le­rek Sü­per Lig’de de ra­kip­le­riy­le a­ra­da­ki far­kı ka­pat­tı. Zir­ve­de­ki T­rab­zon’un 6 pu­an ge­ri­sin­de o­lan Ka­nar­ya, ta­ri­hi ra­ki­bi G.Sa­ray i­le a­ra­sın­da­ki pu­an far­kı­nı 1’e in­dir­di. Bu ga­li­bi­yet F.Bah­çe’ye ol­du­ğu ka­dar A­ra­go­nes’e de ra­hat bir ne­fes al­dır­dı. Tür­ki­ye’de­ki ilk der­bi­sin­den net bir ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan İs­pan­yol’un ü­ze­rin­de­ki bas­kı bi­raz ol­sun a­zal­dı. ­Bu mağ­lu­bi­ye­ti hiç hak et­me­dik ÜS­TÜN OLAN BİZ­DİK G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Mic­ha­el Skib­be, mağ­lu­bi­ye­ti şans­sız­lı­ğa bağ­la­dı. Ka­dı­köy’e mut­lak üç pu­an için gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Tem­po­su yük­sek bir maç ola­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk. Kar­şı­laş­ma­ya hız­lı baş­la­yıp er­ken gol­ler­le kon­tro­lü eli­mi­ze ge­çir­mek is­te­dik. Bu­nu da ma­çın he­men ba­şın­da ger­çek­leş­tir­dik. An­cak ye­di­ği­miz gol­le­re di­ye­cek bir şey bu­la­mı­yo­rum. Özel­lik­le ikin­ci gol­de Em­re’nin ya­şa­dı­ğı bü­yük ta­lih­siz­lik bi­zi 2-1 ge­ri­ye dü­şür­dü­ğü gi­bi ra­ki­bi de ateş­le­di” şek­lin­de ko­nuş­tu, PU­AN ÇI­KAR­MA­LIY­DIK İkin­ci ya­rı­nın he­men ba­şın­da ye­dik­le­ri go­lün ken­di­le­ri­ni olum­suz et­ki­le­di­ği­ni de söy­le­yen Skib­be, “Hü­cum­da da­ha et­ki­li ola­bil­mek için ikin­ci 45 da­ki­ka­ya iki oyun­cu de­ği­şik­li­ğiy­le baş­la­dık. Bek­le­me­di­ği­miz bir an­da ka­le­miz­de üçün­cü go­lü gör­dük. Bu mağ­lu­bi­ye­tin te­la­fi­si­ni iler­le­yen haf­ta­lar­da ya­pa­rız. Ye­nil­gi­ye rağ­men ta­kı­mı­mın or­ta­ya koy­du­ğu mü­ca­de­le­ci fut­bol­dan mem­nu­num. Ben­fi­ca gi­bi zor bir dep­las­man­dan ga­li­bi­yet­le dön­dük­ten son­ra bu­ra­dan da pu­an çı­kar­ma­lıy­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu. G.SARAY NOTLARI Skib­be boz­ma­dı Son haf­ta­lar­da kad­ro­da is­tik­ra­rı ya­ka­la­yan G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, F.Bah­çe der­bi­sin­de de­ği­şik­lik yap­ma­dı. Al­man ça­lış­tı­rı­cı, haf­ta içe­ri­sin­de Ben­fi­ca’dan 2-0’lık za­fer­le dö­nen ta­kı­mı­nı hiç de­ğiş­tir­me­den der­bi­de de sa­ha­ya sür­dü. Lin­coln gol­le baş­la­dı G.Sa­ray’ın sam­ba­cı­sı Cas­si­o Lin­coln, dün Sü­per Lig­de­ki ilk der­bi ma­çı­na çık­tı. Geç­ti­ği­miz yıl Feld­kamp’ın il­ginç ka­rar­la­rı ve ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar se­be­biy­le der­bi­ler­de hiç for­ma gi­ye­me­yen Lin­coln, F.Bah­çe kar­şı­sın­da ma­çın he­nüz 1.da­ki­ka­sın­da at­tı­ğı gol­le de ka­li­te­si­ni is­pat­la­dı. Me­ta­list tu­tul­mu­yor G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki ra­kip­le­rin­den Me­ta­list Khar­kiv, Uk­ray­na Li­gi’nde tu­tul­mu­yor. Kryvbas Kryvyi Rih dep­las­man­dan 3-1’lik ga­li­bi­yet­le dö­nen Me­ta­list bu so­nu­cun ar­dın­dan pu­anı­nı 30’a çı­ka­ra­rak Di­na­mo Ki­ev’in ar­dın­dan ikin­ci sı­ra­ya yer­leş­ti. Lin­de­roth yi­ne yok G.Sa­ray’ın İs­veç­li fut­bol­cu To­bi­as Lin­de­roth, ta­kı­mı­nın F.Bah­çe ile oy­na­dı­ğı 5. maç­ta da sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le for­ma gi­ye­me­di. G.Sa­ray’da 2. se­zo­nu­nu ge­çi­ren Lin­de­roth, geç­ti­ği­miz yıl oy­nan 4 F.Bah­çe der­bi­sin­de de sa­kat­lık­la­rı se­be­biy­le oy­na­ya­ma­mış­tı. Mi­ni­büs­le gel­di­ler Me­ci­di­ye­köy’de­ki ku­lüp bi­na­sın­da top­la­nan Baş­kan Ad­nan Po­lat ön­der­li­ğin­de­ki G.Sa­ray Yö­ne­tim Ku­ru­lu, dev maç­tan yak­la­şık 2 sa­at ka­dar ön­ce bir­lik­te tut­tuk­la­rı özel bir mi­ni­büs­le Ka­dı­köy’e gel­di. Ta­raf­ta­lar ise yo­ğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­tın­da sta­da tak­si­ler­le ulaş­tı. Tu­run­cu is­te­di­ler Bu se­zon tu­run­cu for­may­la çık­tı­ğı maç­lar­da ye­nil­gi yü­zü gör­me­yen G.Sa­ray, dün­kü der­bi­de de bu for­may­la mü­ca­de­le et­ti. Fut­bol­cu­la­rın kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de uğur ge­tir­me­si için özel­lik­le tu­run­cu renk­li for­ma­yı giy­mek is­te­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Ancak forma uğuru tutmadı. De San­ctis’e pet şi­şe F.Bah­çe ta­raf­ta­rı kar­şı­laş­ma ön­ce­si ısın­mak için sa­ha­ya çı­kan G.Sa­ray’ın İtal­yan ka­le­ci­si De Sanc­tis’i pet şi­şe yağ­mu­ru­na tut­tu. Ka­le ağ­la­rı­na ta­kı­lan ya­ban­cı mad­de­ler De Sanc­tis’e isa­bet et­me­me­si­ne kar­şın ma­çın tem­sil­ci­si olay­lar­la il­gi­li not­lar al­dı. Bi­let­ler ka­ra­bor­sa F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si bü­yük il­gi gör­dü. Kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de el­le­rin­de­ki bi­let­ler­le müş­te­ri ara­yan ka­ra­bor­sa­cı­lar 66 YTL’ye sa­tı­lan ka­le ar­ka­sı bi­let­le­ri­ni iki ka­tı­na sat­tı­ğı gö­rü­lür­ken, sta­dın ba­zı çev­re­le­rin­de bu ra­ka­mın üç ka­tı­na çık­tı­ğı da öğ­re­nil­di. F.BAHÇE NOTLARI Em­re kav­ga­sı Ara­go­nes, dev maç­ta Alex’in yok­lu­ğu­na rağ­men G.Sa­ray’ın es­ki yıl­dı­zı Em­re’yi ye­dek so­yun­du­rur­ken, sa­rı-la­ci­vert­li ve sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar mil­li yıl­dız için ka­pış­tı. F.Bah­çe­li­ler, Em­re’yi tri­bün­le­re ça­ğı­rıp yum­ruk şov yap­tı­rır­ken, G.Sa­ray­lı­lar es­ki oyun­cu­la­rı­na kü­für yağ­dır­dı. Dei­vid 11’de Alex’in yok­lu­ğun­da oyun ku­ru­cu gö­re­vi­ni Em­re’ye ver­me­si bek­le­nen Ara­go­nes, ilk 11’de Dei­vid’e şans ta­nı­dı. Se­zon ba­şın­da aya­ğı kı­rı­lan sam­ba­cı bu yıl ilk 11’de ilk kez boy gös­te­rir­ken, sağ açık­ta sah­ne al­dı, an­cak oyun ku­ru­cu­luk­tan da ge­ri kal­ma­dı. Bu ara­da Jo­si­co da for­ma­yı Mal­do’dan kap­tı. Tri­bün şo­vu Kö­tü bir se­zon ge­çi­ren ta­kım­la­rı­nı G.Sa­ray der­bi­sin­de yal­nız bı­rak­ma­yan sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nı tık­lım tık­lım dol­du­rur­ken yap­tık­la­rı tri­bün şov­lar­la ge­ce­ye renk kat­tı. “Her­kes Had­di­ni Bi­le­cek” ve “The Lord Of İs­tan­bul” (İs­tan­bul’un Kra­lı) pan­kart­la­rı tri­bün­le­ri kap­lar­ken kar­ton­lar­la ya­pı­lan şov­lar da iz­le­me­ye de­ğer­di. Alex’in içi git­ti F.Bah­çe için se­zo­nun en önem­li maç­la­rın­dan bi­ri olan G.Sa­ray der­bi­sin­de sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le for­ma gi­ye­me­yen Alex, mü­ca­de­le­yi tri­bün­den iz­ler­ken ye­rin­de du­ra­ma­dı. Ta­kı­mı­nın ye­di­ği gol­de şo­ke olan kap­tan, Sel­çuk’un go­lüy­le ha­va­ya fır­lar­ken, “Böy­le bir maç­ta sa­ha­da ola­ma­mak çok acı” de­di. Der­biy­le ta­nış­tı­lar F.Bah­çe’de 5 oyuncu ilk kez G.Saray derbisine çıktı. Maça ilk on birde başlayan Güi­za, Jo­si­co ve Deivid’in yanı sıra, ikinci yarıda oyuna dahil olan Emre Belezoğlu ve Burak Yılmaz, taraftarın büyük sevgi gösteriler arasında ilk heyacanını yaşayan isimler arasında yer aldılar. PAF’lar be­ra­be­re PAF Li­gi’nde F.Bah­çe ile G.Sa­ray 2-2 be­ra­be­re kal­dı. De­re­ağ­zı’nda oy­na­nan maç­ta F.Bah­çe ilk ya­rı­da Enis ve Ya­sin’le 2-0 öne ge­çer­ken, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar ikin­ci ya­rı­da Mert Af­yon ve Gök­han Öz­türk’le eşit­li­ği sağ­la­dı: 2-0. Bu so­nuç­la F.Bah­çe li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. Ge­niş gü­ven­lik İs­tan­bul Em­ni­ye­ti der­bi için özel gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­dı. Öğ­le sa­at­le­rin­den iti­ba­ren baş­lar­ken, Ka­dı­köy ve stat çev­re­sin­de ön­lem alan po­lis, ta­raf­tar­la­rı sı­kı bir ara­ma­nın ar­dın­dan içe­ri al­dı. G.Sa­ray ta­raf­ta­rı­nın top­lu sta­da ge­liş­le­ri en­gel­len­di. UE­FA ta­kip­te UE­FA Gü­ven­lik Ko­mi­te­si Üye­le­ri, Sa­ra­coğ­lu Sta­dı ve çev­re­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Sa­ra­coğ­lu’nun 2009 UE­FA Ku­pa­sı fi­na­li­ne ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak ol­ma­sı se­be­biy­le be­lir­li pe­ri­yot­lar­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan UE­FA he­ye­ti, maç ön­ce­si de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü. > TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 10 7 2 1 17 9 23 An­ka­ra 10 7 1 2 18 7 22 ­Be­şik­taş 10 6 3 1 20 9 21 ­Si­vas 10 5 3 2 17 10 18 G.Sa­ray 10 5 2 3 23 15 17 ­Kay­se­ri 10 5 2 3 11 6 17 F.Bah­çe 10 5 1 4 22 16 16 ­Bur­sa 10 5 1 4 15 16 16 G.An­tep 10 4 2 4 14 16 14 ­Kon­ya 10 4 2 4 14 17 14 Es­ki­şe­hir 10 3 4 3 13 14 13 B.Be­le­di­ye 10 3 3 4 11 14 12 ­De­niz­li 10 3 2 5 12 17 11 G.Bir­li­ği 10 2 4 4 13 17 10 An­tal­ya 10 2 2 6 14 20 8 ­Ha­cet­te­pe 10 2 2 6 7 14 8 M­KE A.Gü­cü 10 1 4 5 9 17 7 ­Ko­ca­e­li 10 0 2 8 10 26 2 > HAF­TA­NIN MAÇ­LA­RI: FOR­TİS TÜR­Kİ­YE KU­PA­SI: 11 Ka­sım SA­LI 20.00 Trab­zon-Be­şik­taş, 12 Ka­sım ÇAR­ŞAM­BA 14.00 Alan­ya-Si­vas, G.An­tep BB-G.An­tep, To­kat-Es­ki­şe­hir, Ma­lat­ya-An­ka­ra 16.00 Kon­ya-De­niz­li, 20.00 Bur­sa-A.Gü­cü, 13 Ka­sım PER­ŞEM­BE 20.00 G.Sa­ray-Kay­se­ri. TURK­CELL SÜ­PER LİG: 14 Ka­sım CU­MA 20.00 G.Bir­li­ği-Trab­zon, 15 Ka­sım CU­MAR­TE­Sİ 14.00 Ko­ca­eli-De­niz­li, 19.00 F.Bah­çe-An­ka­ra, 16 Ka­sım PA­ZAR 14.00 Ha­cet­te­pe-G.An­tep, Kay­se­ri-An­tal­ya, Si­vas-Kon­ya, Es­ki­şe­hir-A.Gü­cü, 15.00 Bur­sa-Be­şik­taş, 19.00 G.Sa­ray-B.Be­le­di­ye.
Kapat
KAPAT