BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu bebek 26 parmaklı

Bu bebek 26 parmaklı

Çevre kirliliği sebebiyle her 30 sa­ni­ye­de bir sa­kat be­be­ğin doğ­du­ğu Çin’de son o­la­rak da 26 par­mak­lı bir yav­ru dün­ya­ya gel­diÇEV­RE KUR­BA­NI! Çev­re kir­li­li­ğin­den do­la­yı sa­kat do­ğan be­be­ğin, el­le­rin­de 5’er ayak­la­rın­da ise 8’er par­mak bu­lu­nu­yor. Çin’in Lez­ho­u böl­ge­sin­de bir has­ta­ne­de iki aya­ğın­da 16 par­mak olan bir be­bek doğ­du. El­le­rin­de beş par­mak bu­lu­nan ta­lih­siz be­be­ğin baş par­ma­ğı ise yok. Dok­tor­lar, 3.4 ki­log­ram ağır­lı­ğın­da­ki be­be­ğin baş­ka bir sa­kat­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Uz­mar­lar, Çin’de son dö­nem­de sa­kat do­ğan be­bek­ler­de önem­li bir ar­tış gö­rül­me­sini ise çev­re kir­li­li­ği­ne bağ­lı­yor­lar. İn­gi­liz The Gu­ar­di­an Ga­ze­te­si’nde ko­nuy­la il­gi­li ola­rak yer alan bir ha­ber­de de Çin’de her yıl 400 bin ki­şi­nin, sis, toz ve kir­li ha­va­ya bağ­lı se­bep­ler­den do­la­yı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. Eko­no­mi­de bü­yük bir iz­me ka­za­nan Çin’de çev­re prob­lem­le­ri­ni di­le ge­tir­mek hü­kü­met çev­re­le­ri ta­ra­fın­dan pek hoş kar­şı­lan­maz­ken, ül­ke­de dün­ya­nın en kir­li 20 şeh­rin­den 16’sı bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT