BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama karşısında Putin ve Türkiye unsuru

Obama karşısında Putin ve Türkiye unsuru

Was­hing­ton, şim­di dün­ya­ya se­vim­li ge­len bir baş­kan­la kay­bet­ti­ği dost­luk­la­rı ye­ni­den ka­zan­ma­ya ça­lı­şa­cak. Mü­na­se­bet­le­ri kö­tü ba­zı dev­let­ler de bu­nu dü­zelt­mek is­te­ye­cek­ler. Ha­di­se­de Oba­ma’yı bi­raz da ken­di­le­rin­den gör­me his­si­nin ro­lü bü­yük. On­lar için ora­ya ezil­miş halk­la­rın tem­sil­ci­si git­miş gi­bi. ABD şim­di da­ha az düş­man sa­hi­bi ola­ca­ğa ben­ze­mek­te. Ama baş­ka ger­çek­ler de gö­rül­me­li. Irak hâ­lâ iş­gal al­tın­da, Fi­lis­tin dra­mı de­vam et­mek­te, Af­ga­nis­tan ne­dir, ne ola­cak­tır? Bi­lin­mi­yor.Was­hing­ton, şim­di dün­ya­ya se­vim­li ge­len bir baş­kan­la kay­bet­ti­ği dost­luk­la­rı ye­ni­den ka­zan­ma­ya ça­lı­şa­cak. Mü­na­se­bet­le­ri kö­tü ba­zı dev­let­ler de bu­nu dü­zelt­mek is­te­ye­cek­ler. Ha­di­se­de Oba­ma’yı bi­raz da ken­di­le­rin­den gör­me his­si­nin ro­lü bü­yük. On­lar için ora­ya ezil­miş halk­la­rın tem­sil­ci­si git­miş gi­bi. ABD şim­di da­ha az düş­man sa­hi­bi ola­ca­ğa ben­ze­mek­te. Ama baş­ka ger­çek­ler de gö­rül­me­li. Irak hâ­lâ iş­gal al­tın­da, Fi­lis­tin dra­mı de­vam et­mek­te, Af­ga­nis­tan ne­dir, ne ola­cak­tır? Bi­lin­mi­yor. Oba­ma, va­ad et­ti­ği gi­bi Irak’tan as­ker­le­ri­ni gö­tü­re­cek mi? Yok­sa üç dev­le­te mi bö­le­cek? Fi­lis­tin me­se­le­sin­de Ku­düs’ü ebe­di Ya­hu­di baş­ken­ti ola­rak gör­me­ye de­vam mı ede­cek? Di­ğer yan­da Uk­ray­na, Gür­cis­tan ve Er­me­nis­tan var. Or­ta As­ya Türk dev­let­le­ri var.. Ko­so­va, Sır­bis­tan Bal­kan­lar da bir baş­ka has­sas böl­ge. Ve Kıb­rıs san­cı­sı.. Ba­rack Oba­ma’nın ma­ha­re­ti­ne ve­ya be­ce­rik­siz­li­ği­ne se­bep ola­cak coğ­raf­ya, tam da bi­zim et­ra­fı­mız. Bal­kan­lar, Kaf­kas­lar, Ak­de­niz, Or­ta Do­ğu, Or­ta As­ya. Te­men­ni­miz şah­si­yet­li bir li­der por­tre­si çiz­me­si­dir. Bir ta­kım lo­bi­le­re ‘ben de siz­de­nim, Müs­lü­man ol­du­ğum yal­nız­ca bir ya­kış­tır­ma’ gay­ret­keş­li­ği­ne gi­rer­se yan­lış ya­par. Bü­tün bu say­dık­la­rı­mız hal­li ge­re­ken prob­lem­ler­dir. Dün­ya­nın or­tak der­di. Bir tek dün­ya­lı, ba­na ne? di­ye­rek bir Fi­lis­tin­li ço­cu­ğun ba­ba­sız kal­ma­sı­nı gör­mez­den ge­le­bi­lir mi? Irak­lı bir ka­dı­nın iğ­fal edil­me­si­ni hoş gö­re­bi­lir mi? Pe­ki, ye­ni Ame­ri­kan baş­ka­nı bü­tün bun­la­rın üs­te­sin­den ge­le­bi­le­cek mi? Ha­ki­ka­ten ABD ve dün­ya ye­ni bir dö­ne­me mi gir­di? Yok­sa Üsa­me bin La­din ma­sal­la­rı de­vam mı ede­cek? Üs­te­lik de Ame­ri­ka da­hil dün­ya eko­no­mik kriz­de. Oba­ma’nın işi ko­lay de­ğil. Ne­den? Çün­kü bun­la­rın ba­zı­la­rı yüz yıl­lık, me­se­la Kıb­rıs, Irak öy­le, Ko­so­va öy­le. Ba­zı­la­rı san­ki çö­züm­süz, Af­ga­nis­tan gi­bi. Er­me­ni me­sel­si bir baş­ka kör dü­ğüm. İyi tah­sil yap­mış fa­kat genç ve tec­rü­be­siz bir baş­kan ba­şa­ra­cak mı, ba­şa­ra­bi­le­cek mi? Zi­ra pu­su­da bir adam var. Ka­riz­ma­tik ve kur­naz bir oyun­cu. Vla­di­mir Pu­tin. Sov­yet im­pa­ra­tor­lu­ğu, dü­ne ka­dar bu coğ­raf­ya­nın bir kıs­mın­da doğ­ru­dan yer alı­yor­du, bir kıs­mın­da nü­fuz ola­rak. Onun için Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu ken­di­ni bu­ra­lar­da mü­da­hil sa­ya­cak­tır. Şöy­le de so­ra­bi­li­riz. ABD, Ba­rack Oba­ma za­ma­nın­da da tek sü­per güç ka­la­cak mı? Ve­ya baş­ka so­ru, Oba­ma, en­kaz mı dev­ral­dı? Unu­tul­ma­sın Rus­ya, Bush’un son za­man­la­rın­da ikin­ci sü­per güç ara­yı­şı­na gi­riş­ti. Gür­cis­tan’da kuv­vet gös­te­ri­si­ne kal­kış­tı. Tah­mi­ni­miz o ki dün­ya­nın ye­ni dö­ne­min­de Pu­tin, Oba­ma’yı çok zor­la­ya­cak­tır. Um­ma­dı­ğı ân ve yer­ler­den vu­ra­bi­lir. Ame­ri­kan se­çim­le­ri üze­ri­ne her şey ya­zıl­dı. Fa­kat Pu­tin fak­tö­rü gö­rül­me­di. Böy­le bir ger­çek ih­mal edi­le­mez. Hız­la so­ğuk sa­va­şa doğ­ru gi­de­bi­li­riz. Onun için ye­ni yö­ne­tim, Tür­ki­ye’ye gö­zü gi­bi dik­kat et­me­li. Türk hü­kü­me­ti ka­za­nıl­ma­dan bü­tün bu böl­ge­de bir şey ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı an­la­ma­lı­lar. Ni­te­kim dün­kü yö­ne­tim ya­pa­ma­dı. Böl­ge­nin esas sa­hi­bi Tür­ki­ye, bu­ra­da mut­lak den­ge un­su­ru­dur. Hat­ta Oba­ma, ilk dış se­ya­ha­ti­ni Tür­ki­ye’ye ya­pa­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT