BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Binanın al­tı has­ta­ne üs­tü o­kul!

Binanın al­tı has­ta­ne üs­tü o­kul!

Bi­le­cik Dev­let Has­ta­ne­si’ne a­it 5 kat­lı bi­na­nın ilk 3 ka­tın­da sağ­lık, 4 ve 5’in­ci kat­la­rın­da i­se e­ği­tim hiz­me­ti ve­ri­li­yor...BAHÇE DE OTOPARK OLDU Bilecik Devlet Hastanesi kampüsündeki bir binada eğitim gören 198 öğrenci, diğer arkadaşlarının aksine hastane bahçesinde teneffüse çıkıyor. Ancak otopark olarak da kullanılan hastane bahçesinde gönüllerince vakit geçiremiyorlar. Dev­let Has­ta­ne­si kam­pü­sün­de bu­lu­nan Sağ­lık Mes­lek Li­se­si­nin 5 kat­lı bi­na­sı, geç­ti­ği­miz yıl has­ta­ne ola­rak kul­la­nıl­mak üze­re bo­şal­tıl­dı. Bi­na­da bu­lu­nan Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ise geç­ti­ği­miz yıl Hür­ri­yet Ma­hal­le­si­’n­de bu­lu­nan Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi bi­na­sı­nın bir bö­lü­mün­de eği­tim ver­di. Buranın has­ta­ne­ye uzak ol­ma­sı ve baş­ka bi­na­nın bu­lu­na­ma­ma­sın­dan do­la­yı 198 öğrencinin eğitim gördüğü Sağ­lık Mes­lek Li­se­si­’nin ye­ni­den da­ha ön­ce eği­tim ver­di­ği Dev­let Has­ta­ne­si­nin ya­nın­da­ki 5 kat­lı bi­na­nın 4 ve 5’in­ci kat­la­rı­na ta­şın­dı. Bi­na­nın ilk 3 ka­tın­da ise Dev­let Has­ta­ne­si­nin la­bo­ra­tu­var, kan al­ma, rönt­gen ve po­lik­li­nik­ler gi­bi bir­çok bi­ri­mi fa­ali­yet gös­te­ri­yor. İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ca­fer Tul­maç, “O­ku­lu­muz has­ta­ney­le iç içe. Bi­zim de ar­zu et­me­di­ği­miz bir du­rum. Ye­ni okul için bir ar­sa tah­si­si ya­pıl­dı. Tah­sis edi­len 10 bin met­re­ka­re ar­sa­yı Ba­kan­lı­ğı­mız uy­gun gör­dü. Şim­di okulun Dev­let Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na alın­ma­sı için bir ça­lış­malarımız va­r” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT