BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF Başkanı, G-20 ül­ke­le­rin­den güçlü tedbirler is­te­di

IMF Başkanı, G-20 ül­ke­le­rin­den güçlü tedbirler is­te­di

IMF Baş­ka­nı St­ra­uss-­Kahn’ın i­la­ve ma­li ted­bir istediği G-20 ül­ke­le­ri­nin yö­ne­ti­ci­le­ri; dün­ya­nın fark­lı yer­le­rin­de pa­ra po­li­ti­ka­sı­nın da­ha faz­la gev­şe­til­me­si gerektiği ko­nu­sun­da fi­kir bir­li­ği­ne var­dıIMF Baş­ka­nı St­ra­uss-­Kahn’ın i­la­ve ma­li ted­bir istediği G-20 ül­ke­le­ri­nin yö­ne­ti­ci­le­ri; dün­ya­nın fark­lı yer­le­rin­de pa­ra po­li­ti­ka­sı­nın da­ha faz­la gev­şe­til­me­si gerektiği ko­nu­sun­da fi­kir bir­li­ği­ne var­dı > SA­O PAU­LO Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF), Was­hing­ton’da ge­le­cek haf­ta bir ara­ya ge­le­cek G-20 li­der­le­rin­den, kü­re­sel ma­li kri­ze kar­şı ila­ve ma­li ted­bir­le­ri gö­rüş­me­le­ri­ni is­te­di. IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, G-20 li­der­le­ri­ne gön­der­di­ği mek­tup­ta, kre­di kri­zi­ni sı­nır­la­mak için ül­ke­le­rin da­ha faz­la şey yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Stra­uss-Kahn, mek­tu­bun­da, IMF’nin ma­li kri­ze kar­şı koy­ma­ya ça­lı­şan ül­ke­le­ri ye­te­rin­ce fi­nan­se et­me­si­nin fo­nun işi ol­du­ğu­nu, G-20 li­der­le­ri­nin bun­dan emin ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Avus­tral­ya Ha­zi­ne Ba­ka­nı Way­ne Swan da Bre­zil­ya’nın Sa­o Pau­lo ken­tin­de­ki G-20 ül­ke­le­ri top­lan­tı­sı sı­ra­sın­da, ka­tı­lan ül­ke­le­rin yet­ki­li­le­ri­nin, kü­re­sel ma­li kriz­le mü­ca­de­le için or­tak ha­re­ket et­me ih­ti­ya­cı ko­nu­sun­da kon­sen­süs için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Swan, dün­ya­nın fark­lı yer­le­rin­de pa­ra po­li­ti­ka­sı­nın da­ha faz­la gev­şe­til­me­si­ne olan ih­ti­yaç ko­nu­sun­da da hem fi­kir olun­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Bü­yü­me­nin, ge­liş­miş ül­ke­ler­de dra­ma­tik bi­çim­de ya­vaş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Swan, bu ya­vaş­la­ma­nın ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re de ya­yıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. GELİŞEN ÜLKELERE DİKKAT! Kri­zin de­rin­leş­ti­ği gün­ler­de peş pe­şe pa­ket­ler açık­la­yan ül­ke­ler, şim­di de bir­lik­te ha­re­ket et­me yo­lu­na git­ti. G-20 ül­ke­le­ri tem­sil­ci­le­ri, kriz­den ye­ni dö­nem­de ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin et­ki­le­ne­ce­ği­ne dik­kat çe­ki­yor GLO­BAL KRİZ MA­SA­YA YA­TI­RIL­DI Avus­tral­ya Mer­kez Ban­ka­sı Yö­ne­ti­ci­si Glenn Ste­vens, Avus­tral­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı Way­ne Swan, Ar­jan­tin Mer­kez Ban­ka­sı Yö­ne­ti­ci­si Mar­tin Red­ra­do, Ar­jan­tin Ma­li­ye Ba­ka­nı Car­los Fer­nan­dez, Bre­zil­ya’nın Sa­o Pau­lo şeh­rin­de ya­pı­lan G20 zir­ve­si­nin açı­lı­şın­da bir ara­ya gel­di. 20 ge­liş­miş ül­ke­nin eko­no­mi pat­ron­la­rı, zir­ve­de glo­bal ma­li kri­zi masaya ya­tı­ra­cak, alın­ma­sı ge­re­ken tedbirleri gö­rü­şe­cek.
Kapat
KAPAT