BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk iş adam­la­rı kri­ze rağ­men ya­tı­rım pe­şin­de

Türk iş adam­la­rı kri­ze rağ­men ya­tı­rım pe­şin­de

Türk işa­dam­la­rı Arap ya­rı­ma­da­sın­da­ki ge­le­cek dö­nem­de­ki ya­tı­rım­la­rın ele alı­na­ca­ğı top­lan­tı­la­ra ka­tıl­mak üze­re Mı­sır’a git­me­ye ha­zır­la­nı­yor.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Türk işa­dam­la­rı Arap ya­rı­ma­da­sın­da­ki ge­le­cek dö­nem­de­ki ya­tı­rım­la­rın ele alı­na­ca­ğı top­lan­tı­la­ra ka­tıl­mak üze­re Mı­sır’a git­me­ye ha­zır­la­nı­yor. 12’n­ci Arap İşa­dam­la­rı Fo­ru­mu Mı­sır Dev­let Baş­ka­nı Hüs­nü Mü­ba­rek’in hi­ma­ye­sin­de Ka­hi­re’de 15-16 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Mı­sır Ür­dün, Lüb­nan, Fi­lis­tin Irak, Ku­veyt, Bah­reyn, Ka­tar, Ye­men, Mo­roc­co, Lib­ya, Ce­za­yir, Su­ri­ye’den işa­dam­la­rı­nın ka­tı­la­ca­ğı Fo­ru­m Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) ön­cü­lü­ğün­de yapılacak. 2 gün sü­re­cek olan fo­rum­da Arap ül­ke­le­riy­le et­ki­li iş bir­li­ği­nin de­va­mı için te­mas­lar­da bu­lu­nu­la­cak. İş adamlarımız, pet­rol zen­gi­ni Arap ya­rı­ma­da­sın­da 2015 yı­lı­na ka­dar de­vam eden ve plan­la­nan 1.7 tril­yon do­lar­lık alt­ya­pı pro­je­le­rinden pay almaya çalışacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT