BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Petrol fiyatı yük­sel­mez­se ü­re­ti­mi kı­sa­rız

Petrol fiyatı yük­sel­mez­se ü­re­ti­mi kı­sa­rız

O­PEC Baş­ka­nı, 65 do­la­rın da al­tı­na ge­ri­le­yen pet­ro­lün ü­re­ti­mi­ni a­zal­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­diO­PEC Baş­ka­nı, 65 do­la­rın da al­tı­na ge­ri­le­yen pet­ro­lün ü­re­ti­mi­ni a­zal­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü (OPEC) Baş­ka­nı Şe­kip Ha­lil, pet­rol fi­yat­la­rı­nın to­par­lan­ma­ma­sı du­ru­mun­da da­ha faz­la üre­tim ke­sin­ti­si ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ay­nı za­man­da Ce­za­yir Ener­ji Ba­ka­nı da olan Ha­lil, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, üre­tim ke­sin­ti­si­nin pet­rol fi­yat­la­rı­nı yük­sel­te­ce­ği­ni ve hem pet­rol ih­raç eden ül­ke­ler hem de tü­ke­ti­ci ül­ke­ler açı­sın­dan yö­ne­ti­le­bi­lir bir se­vi­ye­de is­tik­ra­ra ka­vu­şa­bi­le­ce­ği­ni um­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ha­lil, pet­rol fi­yat­la­rı açı­sın­dan ma­kul ara­lı­ğın 70-90 do­lar ol­du­ğu­na işa­ret et­ti. ABD ve Av­ru­pa eko­no­mi­le­ri­nin dur­gun­lu­ğa gi­re­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği­ni, bu­nun da pet­ro­le olan ta­le­bin düş­me­ye de­vam ede­ce­ği an­la­mı­na gel­di­ği­ni ifa­de eden Ha­lil, Çin ve Hin­dis­tan’dan ge­len ar­tan ener­ji ih­ti­ya­cı­nın da fi­yat­la­rın yük­sel­me­si için ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT