BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin IMF kre­di­si­ne ih­ti­ya­cı yok

Tür­ki­ye’nin IMF kre­di­si­ne ih­ti­ya­cı yok

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, Tür­ki­ye’nin kü­re­sel kri­ze rağ­men çok sağ­lam bir eko­no­mi­ye sa­hip ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le IMF’den kre­di al­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, Tür­ki­ye’nin kü­re­sel kri­ze rağ­men çok sağ­lam bir eko­no­mi­ye sa­hip ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le IMF’den kre­di al­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Son 6 se­ne­dir Tür­ki­ye’nin si­ya­si is­tik­rar, po­pü­lizm­den uzak eko­no­mi yö­ne­ti­mi, IMF ve AB çı­pa­la­rıy­la bu sağ­lam eko­no­mi­nin te­sis edil­di­ği­ni be­lir­ten Yal­çın­taş, “Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü sağ­lam ve ayak­ta. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün sağ­lam du­ru­mu­nu de­vam et­ti­re­bil­me­si ve ra­hat­lık­la re­el sek­tö­re ve­ya di­ğer sek­tör­le­re kre­di aç­ma­ya, on­la­rı des­tek­le­me­ye de­vam ede­bil­me­si için Mer­kez Ban­ka­sı’nın da hü­kü­me­tin de ban­ka­la­rı sağ­lam tut­ma­sı la­zım. Do­la­yı­sıy­la bu bir zin­cir­dir. Bu zin­ci­rin her­han­gi bir ta­ra­fı­nın kop­ma­ma­sı la­zım. İş­te bu zin­ci­rin her­han­gi bir ta­ra­fı­nın kop­ma­ma­sı için de ra­por ha­zır­lı­yo­ruz” de­di. RE­EL SEK­TÖ­RE DİK­KAT Tür­ki­ye’nin kriz­den ra­hat çık­ma­sı­nın, faz­la ya­ra al­ma­dan çık­ma­sı­nın en önem­li şar­tı­nın üre­ti­min de­va­mı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan İTO Baş­ka­nı Yal­çın­taş, “Üret­ti­ği­miz sü­re­ce ayak­ta ka­la­bi­li­riz. KO­Bİ’le­rin üret­me­si­ne des­tek ver­mek için 2009 büt­çe­si ona gö­re ayar­lan­ma­lı. 2009’u kriz yok­muş gi­bi ge­çi­re­me­yiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT