BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­lar­dan ka­ra­la­ra

Ak­lar­dan ka­ra­la­ra

Dönen çark dur­du­ğun­da, iş­ler tı­kan­dı­ğın­da yap­say­dın, et­sey­din di­ye­ni kim­se din­le­mi­yor. Şim­di ne ya­pa­ca­ğız onu söy­le de­ni­yor. Nas­ret­tin Ho­ca­nın ta­bi­riy­le her­ke­sin kı­ya­me­ti ken­di­ne. Kü­çük bü­yük, kı­ya­met gü­nü için düs­tur bel­li: “Elin­de fi­da­nı olan he­men di­ke­cek”.Dönen çark dur­du­ğun­da, iş­ler tı­kan­dı­ğın­da yap­say­dın, et­sey­din di­ye­ni kim­se din­le­mi­yor. Şim­di ne ya­pa­ca­ğız onu söy­le de­ni­yor. Nas­ret­tin Ho­ca­nın ta­bi­riy­le her­ke­sin kı­ya­me­ti ken­di­ne. Kü­çük bü­yük, kı­ya­met gü­nü için düs­tur bel­li: “Elin­de fi­da­nı olan he­men di­ke­cek”. Ümit­siz­li­ğin zir­ve­ye çık­tı­ğı dö­nem­de bi­le ön­ce ted­bir, ar­dın­dan te­vek­kül. Dün­ya böy­le. Ak gün­ler ka­ra­rı­yor, ka­ra gün ka­ra­rıp kal­mı­yor. Bir yu­ka­rı, bir aşa­ğı; bir iyi, bir kö­tü; bir si­yah bir be­yaz, bi­ri gi­di­yor bi­ri ge­li­yor. Si­ya­hî baş­kan dün­ya­ya ha­yır­lı ol­sun. Oba­ma ola­yı­na her­kes ken­di ren­giy­le bak­tı. Pa­zar­la­ma göz­lü­ğüy­le Oba­ma ti­pik bir pa­zar­la­ma nes­ne­si. Tıp­kı, yıl­lar­dır ABD’de sı­ra­sıy­la pa­zar­la­nan di­ğer si­yah ten­li ün­lü­ler gi­bi, o da vak­ti za­ma­nı gel­di­ğin­de sah­ne­ye çı­ka­rıl­dı. Sı­kı­ca pa­zar­lan­dı ve sa­tıl­dı. Cosby di­zi­si hâ­lâ ha­tır­lar­da­dır. Biz­de bi­le yıl­lar­ca ek­ran­dan in­me­miş­ti. Ai­le si­yah idi ama be­yaz­lar gi­bi ya­şı­yor, dü­şü­nü­yor­du. Di­zi, si­yah­la­rı be­yaz­la­ra sev­dir­me­ye, on­la­rın be­yaz­la­ra kar­şı duy­duk­la­rı ezil­miş­li­ğin öf­ke­si­ni yu­mu­şat­ma­ya uğ­ra­şı­yor­du. Cosby Ame­ri­ka’nın ken­di hal­kı­na yö­ne­lik bir pa­zar­la­ma pro­je­siy­di; Oba­ma, dün­ya ça­pın­da bir pro­je ol­du. ABD’nin tü­ke­nen pres­ti­ji­ni tek­rar ka­zan­mak ve Ame­ri­kan hal­kı­na kar­şı dün­ya­da olu­şan nef­re­ti yu­mu­şat­ma pro­je­si. “Ha­mam ve tas ay­nı ama tel­lak da­ha yu­mu­şak sa­bun­la­ya­cak” di­yor En­gin Ar­dıç. Oba­ma, ti­pik bir ürün ola­rak, bir Holl­ywo­od se­nar­yo­su gi­bi, bi­li­nen ve ye­ni, tür­lü pa­zar­la­ma stra­te­ji, tak­tik ve uy­gu­la­ma­la­rıy­la bir­lik­te, komp­le bir pa­zar­la­ma kam­pan­ya­sı ile seç­men­le­re sa­tıl­dı. Ay­rın­tı­la­rı ders­ler­de ve ki­tap­lar­da yıl­lar­ca ko­nu­şu­la­cak bu kam­pan­ya, “de­ği­şim” gi­bi ba­sit bir fik­re da­yan­dı­rıl­mış­tı. Oba­ma bü­tün ha­re­ket­le­rin­de ve ko­nuş­ma­la­rın­da bu­na tu­tar­lı­lık­la sa­hip çık­tı, ken­di­ni de­ği­şim ke­li­me­siy­le öz­deş­leş­tir­di. Ra­ki­bi­nin ya­şın­dan ge­len tec­rü­be si­la­hı­nı ken­di sa­vaş ala­nı­na çe­ke­rek ters tep­tir­di. O har­fi mar­ka al­gı­sı­na güç kat­tı. Uzun bo­yu bi­le he­sap­lan­mış­tı. Ve­sa­ire. Ve­sa­ire... Pa­zar­la­ma­cı­la­rın ve yö­ne­ti­ci­le­rin Oba­ma kam­pan­ya­sın­dan ve in­san­la­ra his­set­tir­di­ği ai­di­yet duy­gu­sun­dan ala­ca­ğı çok ders­ler var. (Pazarola, pazartesi günleri yayınlanır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT