BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 10 ay­da 1.2 mil­yon A­me­ri­ka­lı i­şsiz kaldı

10 ay­da 1.2 mil­yon A­me­ri­ka­lı i­şsiz kaldı

ABD’de iş­siz­lik ora­nı yüz­de 6.5’e yük­se­le­rek son 14 yı­lın en bü­yük ra­ka­mı­na ulaş­tı.ABD’de iş­siz­lik ora­nı yüz­de 6.5’e yük­se­le­rek son 14 yı­lın en bü­yük ra­ka­mı­na ulaş­tı. ABD Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı’nın ya­yın­la­dı­ğı res­mi ve­ri­le­re gö­re, Ame­ri­ka­lı iş­ve­ren­ler Ekim ayın­da 240 bin ki­şi­nin işi­ne son ver­di. Böy­le­ce ABD eko­no­mi­sin­de 10 ay üst üs­te iş­ten çı­kar­ma­lar ya­şan­mış ol­du ve bu dö­nem­de top­lam 1 mil­yon 200 bin ki­şi işi­ni kay­bet­ti. Eko­no­mi uz­man­la­rı, ül­ke­de­ki iş­siz ora­nı­nın ge­le­cek yıl yüz­de 8, ya da da­ha yük­sek bir ra­ka­ma tır­ma­na­bi­le­ce­ği­ni tah­min edi­yor. ABD’de Ağus­tos ve Ey­lül ay­la­rın­da da, işi­ni kay­be­den­le­rin sa­yı­sı baş­ta tah­min edi­le­nin çok üze­ri­ne çık­mış­tı. Ağus­tos’ta iş­ve­ren­ler 127 bin, Ey­lül’de de 284 bin ki­şi­nin işi­ne son ver­miş­ti. ABD’de­ki is­tih­dam pa­za­rı, eko­no­mi uz­man­la­rı­nın bek­le­di­ğin­den çok da­ha za­yıf du­rum­da. Da­ha ön­ce, iş­siz­lik ora­nı­nın Ekim ayı iti­ba­riy­le yüz­de 6.3’e tır­ma­na­ca­ğı tah­min edi­li­yor­du. ABD’de 1980-1982 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­nan eko­no­mik da­ral­ma­da da iş­siz­le­rin ora­nı yüz­de 10.8’e çık­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT