BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suriyeliye KDV’yi an­lat­tı

Suriyeliye KDV’yi an­lat­tı

Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da de­vam eden “Kat­ma De­ğer Uy­gu­la­ma­la­rı ve Tec­rü­be­le­ri” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta otu­rum baş­kan­lı­ğı ya­pa­rak Tür­ki­ye’de uy­gu­la­nan KDV sis­te­mi­ hak­kın­da Su­ri­ye­li­le­re bil­gi ver­di.Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da de­vam eden “Kat­ma De­ğer Uy­gu­la­ma­la­rı ve Tec­rü­be­le­ri” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta otu­rum baş­kan­lı­ğı ya­pa­rak Tür­ki­ye’de uy­gu­la­nan KDV sis­te­mi­ hak­kın­da Su­ri­ye­li­le­re bil­gi ver­di. Una­kı­tan, Tür­ki­ye’nin 1985’te KDV sis­te­mi­ne geç­ti­ği­ni ve yüz­de 18, yüz­de 8 ve yüz­de 1 ol­mak üze­re üç çe­şit KDV sis­te­mi­nin uy­gu­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ver­gi­de oto­mas­yon çok önem­li. KDV’yi uy­gu­la­mak için her aşa­ma­da bel­ge dü­ze­ni­ni sağ­la­ya­cak sis­tem­ler la­zım. Bu da za­man alı­yor. Bel­ge ve mu­ha­se­be sis­tem­le­ri otur­ma­mış­sa o za­man prob­lem or­ta­ya çı­kı­yor” de­di. KDV uy­gu­la­ma­sı­nın ve­rim­li ger­çek­leş­me­si için de­net­le­me­nin yet­me­ye­ce­ği­nin de al­tı­nı çi­zen Una­kı­tan, “Mü­şa­vir­lik ve da­nış­man­lık şir­ket­le­ri­nin ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz alt­ya­pı­yı güç­len­dir­mek için ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Mü­kel­le­fe ne ka­dar ko­lay­lık sağ­lar­sa­nız o ka­dar ve­rim alır­sı­nız” di­ye ko­nuş­tu. Una­kı­tan, KDV sis­te­mi­ne ye­ni ge­çe­cek olan Su­ri­ye’ye tav­si­ye­de bu­lu­na­rak, “Su­ri­ye’ye ko­lay­lık­lar ve ba­şa­rı­lar di­le­rim. İlk za­man­lar ver­gi­nin iyi an­la­tıl­ma­sı la­zım. Su­ri­ye hal­kı as­lın­da ver­gi­yi öde­me­ye baş­la­yın­ca an­la­ya­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT