BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MÜ­Sİ­AD’dan üye­le­ri­ne MBA fır­sa­tı

MÜ­Sİ­AD’dan üye­le­ri­ne MBA fır­sa­tı

Üye­ler­den ge­len ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da eği­tim ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar ya­pan Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD), sa­de­ce üye­le­rin ka­tı­la­bil­di­ği “İş­let­me Yük­sek Li­san­sı” (MBA) prog­ra­mı­nı baş­lat­tı.Üye­ler­den ge­len ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da eği­tim ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar ya­pan Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD), sa­de­ce üye­le­rin ka­tı­la­bil­di­ği “İş­let­me Yük­sek Li­san­sı” (MBA) prog­ra­mı­nı baş­lat­tı. MÜ­Sİ­AD’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Fa­tih Üni­ver­si­te­si ile iş bir­li­ği so­nu­cu su­nu­lan İş­let­me MBA prog­ra­mı­na ka­tı­lan üye­ler, kriz dö­ne­min­de şir­ket yö­ne­ti­mi ko­nu­la­rın­da da ders ala­cak­lar. Ko­nu ile il­gi­li açık­la­ma ya­pan MÜ­Sİ­AD Eği­tim Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ke­rim Al­tın­taş, “Dün­ya­yı et­ki­si alan kür­sel kriz ile bir­lik­te iş­let­me­le­rin bir bo­ca­la­ma ve bek­le­me dö­ne­mi­ne gir­di­ği­ni gör­mek­te­yiz. Üye­le­ri­miz biz­le­re kri­ze kar­şı ne gi­bi ted­bir­ler al­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni ve ne­ler yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni so­ru­yor­lar. Biz­ler de ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bu tür prog­ram­lar­la iş­let­me eği­ti­mi­ni tam an­la­mıy­la al­mış iş adam­la­rı ve yö­ne­ti­ci­ler ye­tiş­tir­me­yi he­def­le­mek­te­yiz” di­ye ko­nuş­tu. Al­tın­taş, bu prog­ram ile fir­ma sa­hip­le­ri­ne ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne iş­let­me eği­ti­mi ver­me­nin ya­nı sı­ra; yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon, mu­ha­se­be ve fi­nans, üre­tim ve pa­zar­la­ma alan­la­rın­da kap­sam­lı eğitim­ler ver­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, ka­ri­yer he­de­fi olan­lar için de prog­ra­mın iyi bir baş­lan­gıç ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT