BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Du­yu­ru­su ya­pıl­ma­dan 40 ki­şi al­dı

Du­yu­ru­su ya­pıl­ma­dan 40 ki­şi al­dı

Suu­di Ara­bis­tan’ın kut­sal şeh­ri Mek­ke’de Ka­be’nin he­men ya­nı ba­şın­da in­şa edil­mek­te olan Zem­zem To­wer’ın kom­şu­su El ma­kam To­wer’da­ki dev­re­mülk­le­rin Tür­ki­ye’de sa­tı­şı­na baş­lan­dı.Suu­di Ara­bis­tan’ın kut­sal şeh­ri Mek­ke’de Ka­be’nin he­men ya­nı ba­şın­da in­şa edil­mek­te olan Zem­zem To­wer’ın kom­şu­su El ma­kam To­wer’da­ki dev­re­mülk­le­rin Tür­ki­ye’de sa­tı­şı­na baş­lan­dı. Tür­ki­ye’de da­ha he­nüz res­mi du­yu­ru­su ya­pıl­ma­dan 40’ın üze­rin­de ön ka­yıt top­la­yan El ma­kam To­wer’ın, Zem­zem’den da­ha gör­kem­li ve da­ha lüks ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Pro­je ilk de­fa İs­tan­bul Fu­ar Mer­ke­zi’nde 27-30 Ka­sım 2008 ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan Em­lak Gay­ri­men­kul ve Ya­tı­rım Da­nış­man­lı­ğı Fua­rı Rea­list Ex­po’da ser­gi­le­ne­cek. El ma­kam To­wer’da­ki 5 ki­şi­lik dev­re­mülk­ler için is­te­nen mik­tar ise 25 yıl­lı­ğı­na or­ta­la­ma 10 bin do­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT