BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus de­ni­zal­tı­sın­da­ki yan­gın sön­dür­me ga­zı 20 CA­NA MAL OL­DU

Rus de­ni­zal­tı­sın­da­ki yan­gın sön­dür­me ga­zı 20 CA­NA MAL OL­DU

Rus do­nan­ma­sı­nın Pa­si­fik (Bü­yük Ok­ya­nus) fi­lo­su­na bağ­lı bir nük­le­er de­ni­zal­tı­nın de­ne­me se­fe­ri sı­ra­sın­da mey­da­na ge­len ka­za­da 20 ki­şi­nin ölü­mü­ne, yan­gın sön­dür­me sis­te­mi­nin dev­re­ye gir­me­siy­le püs­kür­tü­len fre­on ga­zı­nın ne­den ol­du­ğu bil­di­ril­di.> MOS­KO­VA İHA Rus do­nan­ma­sı­nın Pa­si­fik (Bü­yük Ok­ya­nus) fi­lo­su­na bağ­lı bir nük­le­er de­ni­zal­tı­nın de­ne­me se­fe­ri sı­ra­sın­da mey­da­na ge­len ka­za­da 20 ki­şi­nin ölü­mü­ne, yan­gın sön­dür­me sis­te­mi­nin dev­re­ye gir­me­siy­le püs­kür­tü­len fre­on ga­zı­nın ne­den ol­du­ğu bil­di­ril­di. Rus Ri­a No­vos­ti ve İn­ter­faks ha­ber ajans­la­rı­nın bil­dir­di­ği­ne gö­re, Rus Baş­sav­cı Vla­di­mir Mar­kin’in so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nun­dan bir yet­ki­li, ka­za­da ölen­le­rin otop­si­le­ri­nin sür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, kur­ban­la­rın ölü­mü­ne, atom de­ni­zal­tı­sın­da yan­gın sön­dür­me sis­te­mi­nin ça­lış­ma­sıy­la püs­kü­ren fre­on ga­zı­nın te­nef­fü­sü­nün yol aç­tı­ğı bul­gu­su­nun el­de edil­di­ği­ni söy­le­di. Fre­on ga­zı, kli­ma sis­tem­le­ri ve buz­do­lap­la­rın­da da kul­la­nı­lı­yor.
Kapat
KAPAT