BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­lu­dağ’ın kar­sız ha­lin­de ­baş­ka gü­zel­lik­ler sak­lı

U­lu­dağ’ın kar­sız ha­lin­de ­baş­ka gü­zel­lik­ler sak­lı

Kış tu­riz­mi­nin ö­nem­li mer­kez­le­rin­den U­lu­dağ, sa­hip ol­du­ğu gü­zel­lik­le­ri, kart­pos­tal gi­bi man­za­ra­la­rı ve bu­zul göl­le­riy­le, her mev­sim ta­bi­at­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ter­cih e­di­li­yorKış tu­riz­mi­nin ö­nem­li mer­kez­le­rin­den U­lu­dağ, sa­hip ol­du­ğu gü­zel­lik­le­ri, kart­pos­tal gi­bi man­za­ra­la­rı ve bu­zul göl­le­riy­le, her mev­sim ta­bi­at­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ter­cih e­di­li­yor Flo­ra ve fa­una­sı­nın zen­gin­li­ğiy­le 1961 yı­lın­da “Mil­li Park” ilan edi­len Ulu­dağ, an­tik dö­nem­de “Oly­mpos Mi­si­os” adıy­la ta­nı­nı­yor­du. Os­man­lı­nın Bur­sa’yı fet­hi­nin ar­dın­dan ön­ce “Ke­şiş Da­ğı” adı­nı, 1925 yı­lın­da da bu­gün­kü adı­nı al­dı. Sa­hip ol­du­ğu te­sis­ler­le Tür­ki­ye’nin kış tu­riz­min­de­ki önem­li mer­kez­le­rin­den olan Ulu­dağ, di­ğer mev­sim­ler­de ise sa­hip ol­du­ğu ye­şi­lin her tür­lü to­nu­nun bu­lun­du­ğu bit­ki ör­tü­süy­le, zir­ve­den ha­va­nın açık ol­du­ğu gün­ler­de gö­zü­ken Ulua­bat Gö­lü ve Mar­ma­ra De­ni­zi man­za­ra­sıy­la ta­bi­at­se­ver­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor. Yü­rü­me­yi se­ven­ler, de­ği­şik zor­luk de­re­ce­le­ri­ne sa­hip par­kur­la­rı ta­kip ede­rek, Ulu­dağ’ın fark­lı gü­zel­lik­le­ri­ni gör­me fır­sa­tı ya­ka­lı­yor. Bu par­kur­lar­dan en il­gi çe­ken­le­ri­nin ba­şın­da, otel­ler ve vol­fram ma­den­ler böl­ge­le­rin­den göl­ler böl­ge­si­ne ula­şı­lan par­kur ge­li­yor. Ulu­dağ’ın hem ku­zey hem gü­ney man­za­ra­sı­nı gör­me im­ka­nı bu­lu­nu­lan par­ku­run so­nun­da ta­bi­at­se­ver­le­ri, bu­zul göl­le­ri kar­şı­lı­yor. Göl­ler böl­ge­si­ne, ay­rı­ca, İne­göl il­çe­si­ne bağ­lı Ala­çam kö­yün­den ara­zi araç­la­rıy­la da gü­nü­bir­lik gi­di­le­bi­li­yor. İŞ­TE ZİR­VE­NİN MAN­ZA­RA­SI U­lu­dağ’da­ki Ka­ra Göl, Ay­na­lı Göl, Ki­lim­li Göl, Buz­lu Göl ve Hey­be­li Göl, yük­sek­lik sebebiyle bit­ki ör­tü­sü­nün ne­re­dey­se bu­lun­ma­dı­ğı bu coğ­raf­ya­da, fark­lı ta­bi­at gü­zel­lik­le­ri su­nu­yor. Ki­lim­li Göl, di­bin­de­ki bit­ki ör­tü­sü­nün ver­di­ği ye­şil renk­le di­ğer­le­rin­den ay­rı­lı­yor. DİP­SİZ GÖL “Dip­siz Göl” o­la­rak da bi­li­nen Ka­ra Göl, Uludağ’ın zirvesindeki ko­numu i­ti­ba­riy­le et­ki­le­yi­ci bir gö­rü­nü­me sa­hip bu­lu­nu­yor. RENK­LE­RİN DAN­SI Bit­ki çe­şit­li­li­ğin­de böl­ge­nin li­de­ri o­lan U­lu­dağ, 2 bin 543 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le Mar­ma­ra’nın en yük­sek nok­ta­sı konumunda bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT