BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­nım­lar yap­tı us­ta­lar tat­tı...

Ha­nım­lar yap­tı us­ta­lar tat­tı...

Kim­se Yok Mu Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ye­mek ya­rış­ma­sın­da bir­bi­rin­den be­ce­rik­li ha­nım­lar ma­ri­fet­le­ri­ni ser­gi­le­me fır­sa­tı bul­du­lar.> İr­fan Öz­fa­tu­ra İS­TAN­BUL Kim­se Yok Mu Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ye­mek ya­rış­ma­sın­da bir­bi­rin­den be­ce­rik­li ha­nım­lar ma­ri­fet­le­ri­ni ser­gi­le­me fır­sa­tı bul­du­lar. Jü­ri ma­sa­sın­da Ok­tay Us­ta ve Ca­fer Us­ta gi­bi iki lez­zet mi­ma­rı otu­run­ca mü­sa­bık­lar hay­li he­ye­can­lan­dı­lar. Yi­ne jü­ri ara­sın­da bu­lu­nan oyun­cu Mel­da Bek­can ye­dik­le­ri­ne ba­yı­lır­ken, di­ğer üye Erol Kök ya­rış­ma­cı­la­ra öv­gü­ler yağ­dır­mak­tan ken­di­ni ala­ma­dı. Tuz­lu­lar ara­sın­da man­tı, sar­ma, iç­li köf­te, çiğ­köf­te, ıs­pa­nak­lı bö­rek, baz­la­ma, göz­le­me, zey­tin­yağ­lı dol­ma gi­bi bil­di­ği­miz tat­lar yer alır­ken tat­lı da­lın­da da­ha zi­ya­de pas­ta­lar ku­ra­bi­ye­ler ya­rış­tı­lar. Gö­nül­lü ha­nım­lar lez­zet ka­dar su­nu­ma da özen gös­ter­di­ler, ta­bak­la­rı mey­ve di­lim­le­riy­le, nar ta­ne­le­riy­le do­nat­tı­lar. Pe­ki kim ka­zan­dı? İs­ter­se­niz bu­nu hiç sor­ma­yın, ge­li­ri muh­taç­la­ra gi­den bir or­ga­ni­zas­yon­da yer al­mak bü­yük bir in­ce­lik­ti. Bi­ze gö­re hep­si de bi­rin­ciy­di.
Kapat
KAPAT