BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU HAFTA

BU HAFTA

>> Türk si­ne­ma­sı­nın ‘Sul­tan’ı Tür­kan Şo­ray’ın be­yaz per­de­de giy­di­ği kı­ya­fet­le­ri­nin ser­gi­si Ce­mal Re­şit Rey Kon­ser Sa­lo­nun­da ay so­nu­na ka­dar ge­zi­le­bi­lir.SER­Gİ: >> Türk si­ne­ma­sı­nın ‘Sul­tan’ı Tür­kan Şo­ray’ın be­yaz per­de­de giy­di­ği kı­ya­fet­le­ri­nin ser­gi­si Ce­mal Re­şit Rey Kon­ser Sa­lo­nun­da ay so­nu­na ka­dar ge­zi­le­bi­lir. >>“Fo­toğ­raf­lar­la Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet - Bir Ulu­sun İn­şa­sı (1923-1938)” isim­li ser­gi, bu­gün­den iti­ba­ren 8 Şu­bata ka­dar Eminönü İş Ban­ka­sı Mü­ze­si’nde gö­rü­le­bi­lir. >>Nur­ten Pen­be­ci­oğ­lu’nun se­ra­mik ve re­sim ser­gi­si, 22 Ka­sı­ma ka­dar An­ka­ra Al­ta­nay Sa­nat Ga­le­ri­sin­de... KONSER: >>15 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü, Yük­sek Sa­da­kat gru­bu, Kar­tal Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de sa­at 20:00’de se­ven­le­riy­le bu­lu­şa­cak. >>İş Sa­nat Kül­tür Mer­ke­zi’nde ya­yın­la­dı­ğı al­tı al­büm­le ye­di kez Grammy’e aday gös­te­rilen “en öz­gün caz vo­ka­lis­ti” ola­rak ta­nım­la­nan Kurt El­ling sah­ne ala­cak. OYUN: >> İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı 12-16 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Üs­kü­dar Ke­rem Yıl­ma­zer Sah­ne­si’nde “İnek”, Üs­kü­dar Mu­sa­hip­za­de Ce­lal Sah­ne­si’nde “Si­ze Öy­le Ge­li­yor­sa Öy­le­dir”, Fa­tih Re­şat Nu­ri Sah­ne­si’nde “Mas­ke­li­ler”, Ka­ğıt­ha­ne Sa­da­bat Sah­ne­si’nde “Tek­rar Çal Sam” ad­lı oyun­la­rı sah­ne­le­ye­cek. PA­NEL: >>Ya­za­rı­mız Ra­him Er, 15 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 14:00’te İs­tan­bul Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da “Türk­çe Söy­le­şi­ler”de ko­nu­şa­cak. >> 14 Ka­sım Cu­ma gü­nü sa­at 18:30’da Tak­sim Ata­türk Ki­tap­lı­ğın­da Doç. Dr. Zey­nep Er­tuğ’un “Dev­let Tö­ren­le­ri ve Os­man­lı Kim­li­ği” baş­lık­lı kon­fe­ran­sı ta­kip edi­le­bi­lir. FESTİVAL: Bel­ge­sel Si­ne­ma­cı­lar Bir­li­ği (BSB) ta­ra­fın­dan 10 yıl­dır ara­lık­sız ola­rak dü­zen­le­nen Tür­ki­ye’nin en kap­sam­lı bel­ge­sel film fes­ti­va­li 13 Ka­sım 2008, Per­şem­be gü­nü baş­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT