BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma ve sa­bık Pren­ses...

Oba­ma ve sa­bık Pren­ses...

3 Ka­sım 2008’de ba­zı Türk TV ka­nal­la­rın­dan, İn­gi­liz sa­bık Pren­se­si Sa­rah Fer­gu­son’un, özür­lü ço­cuk yu­va­sın­dan ve özür­lü­ler ba­kım yur­dun­dan giz­li ka­me­ra­lar­la çek­tir­di­ği gö­rün­tü­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı­nı gör­düm.3 Ka­sım 2008’de ba­zı Türk TV ka­nal­la­rın­dan, İn­gi­liz sa­bık Pren­se­si Sa­rah Fer­gu­son’un, özür­lü ço­cuk yu­va­sın­dan ve özür­lü­ler ba­kım yur­dun­dan giz­li ka­me­ra­lar­la çek­tir­di­ği gö­rün­tü­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı­nı gör­düm. Evi­ni­ze bir mi­sa­fir ge­li­yor. Siz­den ha­ber­siz evi­ni­zin mah­rem ve uy­gun­suz yer­le­ri­ni ka­me­ra­sı­na çe­ki­yor. O mi­sa­fi­re ne ya­pı­lır!.. Ko­ca­sıy­la ge­çi­ne­me­yip bo­şa­nan sa­bık pren­ses Tür­ki­ye’de ay­nen böy­le ya­pı­yor. Ken­di ço­cu­ğu­na bak­ma­yı be­cer­me­yen bir ka­dın, da­ha baş­ka ne ya­par. Bu net Türk düş­man­lı­ğı­dır. Sa­bık Pren­ses 1’in­ci Dün­ya Har­bin­de esir dü­şen 15.000 Türk as­ke­ri­nin, Mı­sır Sey­di Be­şir esir kam­pın­da, kri­zol­lu ha­vuz­la­ra si­lah zo­ruy­la so­ku­lup göz­le­ri­nin kör edil­me­si­ni araş­tır­say­dı ya! İn­gil­te­re’de has­ta­la­rı iyi et­mek için ağa­ca ayak­la­rın­dan asa­rak so­pa­lar­la için­de­ki ci­ni çı­kar­ma­ya ça­lı­şan dok­tor-pa­paz­la­rı, İr­lan­da­lı fa­kir ki­ra­cı­la­rı ev ki­ra­la­rı­nı ver­me­yin­ce, ev­le­rin sa­hi­bi İn­gi­liz Lor­du­nun bin­ler­ce evi için­de­ki­ler­le ate­şe ver­me­si­ni, Kra­lın zul­mün­den “Ma­yıs çi­çe­ği” ge­mi­siy­le Ame­ri­ka’ya gö­çen bin­ler­ce İn­gi­liz’in çek­tik­le­ri­ni, yi­ne Kral ta­ra­fın­dan 12.000 mah­ku­mun ha­pis­ha­ne­le­ri bo­şalt­mak için 10.000 km uzak­ta­ki Avus­tral­ya­ya çü­rük iki ge­mi ile öl­dü­rül­mek üze­re sür­gün edil­me­le­ri­ni yaz­say­dı da, ben de bir in­san ola­rak onu teb­rik et­sey­dim. İn­gi­liz­le­rin 1’in­ci Dün­ya Har­bin­de Türk­le­re re­va gör­dü­ğü, “İs­tan­bul’un iş­ga­li” zul­mü­nün he­sa­bı­nı kim­den so­ra­lım. 1900-1925 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan İn­gi­liz harp ar­şiv­le­ri­ni 8 se­ne­dir aça­ma­yan­la­ra kim he­sap so­ra­cak. 4 ka­sım 2008 gü­nü ya­pı­lan se­çim­le ABD’de, 44’ün­cü baş­kan Ba­rack Oba­ma se­çil­di. Şim­di baş­ka­nın öne çı­ka­rı­lan en mü­him özel­li­ği bir si­ya­hi ol­ma­sı. Bu­nun di­le ge­ti­ril­me­si in­san­lık ayı­bı­dır. 232 se­ne­dir Ame­ri­ka kı­ta­sın­da si­yah­lar nor­mal in­san gö­rül­me­di. Çok­ça ite­len­di­ler. Da­ha dü­ne ka­dar, po­lis­ler si­yah­la­rı yer­ler­de sü­rür­ler­di. Dan dan vu­rur­lar­dı. Bu in­san­la­rı de­ri ren­gin­den do­la­yı hor­la­yan­lar, Sa­rah Fer­gu­son’un de­de­le­riy­di. Sa­bık pren­ses ön­ce bun­la­rı sor­gu­la­sın. Her­hal­de si­ya­se­te so­yu­na­cak. Ama yan­lış yer­den baş­la­dı. Ca­hil­li­ği­ne de ve­re­mem! Ol­sa ol­sa al­dı­ğı Türk düş­ma­nı eği­tim­le­ri bu­na se­bep ol­du. Çı­kıp mert­çe özür di­le­me­li­dir. Zan­net­mem ya­pa­bil­sin...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT