BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 haf­ta son­ra gelen öz­gürlük

4 haf­ta son­ra gelen öz­gürlük

1 ay bo­yun­ca ma­ğa­ra­da tu­tul­du­ğu­nu be­lir­ten Fung, mi­li­tan­la­rın el­le­ri­ni ve ayak­la­rı­nı zin­cir­le bağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­diYaklaşık 1 ay önce kaçırılan Kanadalı kadın gazeteci Mellissa Fung’un üzerinde bulunan Türk askerine ait mont dikkat çekti. > KA­BİL İHA Af­ga­nis­ta­n’­da yak­la­şık 1 ay ön­ce ka­çı­rı­lan Ka­na­da­lı ka­dın ga­ze­te­ci Mel­lis­sa Fung ön­ce­ki gün ser­best bı­ra­kıl­dı. Var­dak Va­li­ söz­cü­sü Adam Han Se­rat, Fun­g’­un aşi­ret bü­yük­le­ri ve il ge­nel mec­li­si üye­le­ri­nin ça­ba­la­rı so­nu­cun­da ser­best kaldığını ifa­de et­ti. Ka­na­da ya­yın ku­ru­lu­şu CBC ile ça­lı­şan Mel­lis­sa Fun­g’­un (35) çe­vir­me­ni ve şo­fö­rüy­le bir­lik­te git­ti­ği baş­kent Ka­bi­l’­de bu­lu­nan bir mül­te­ci kam­pın­da ha­ber yap­tık­tan son­ra dö­ner­ken ka­çı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Fung, ka­çı­rıl­dı­ğı ilk üç haf­ta bo­yun­ca kü­çük ma­ğa­ra­da göz al­tın­da tu­tul­du­ğu­nu, son haf­ta ise el­le­ri ve ayak­la­rı­nın ken­di­si­ni ka­çı­ran­lar ta­ra­fın­dan zin­cir­le­ne­rek, yal­nız bı­ra­kıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Fung, vi­de­o ka­set­te, bu ki­şi­le­rin tu­tul­du­ğu sü­re bo­yun­ca göz­le­ri­ni bağ­la­dık­la­rı­nı, an­cak ken­di­si­ne za­rar ver­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Af­gan is­tih­ba­rat yet­ki­li­le­ri de Fun­g’­un ka­çı­rıl­ma­sıy­la bağ­lan­tı­lı 3 zan­lı­nın tu­tuk­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT