BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Esad: İs­ra­il ba­rış için sa­mi­mi de­ğil

Esad: İs­ra­il ba­rış için sa­mi­mi de­ğil

Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­şar Esad, İs­ra­il’­in Arap kom­şu­la­rıy­la ba­rış ko­nu­sun­da sa­mi­mi ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­şar Esad, İs­ra­il’­in Arap kom­şu­la­rıy­la ba­rış ko­nu­sun­da sa­mi­mi ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Esad, Şa­m’­da Arap ül­ke­le­rin­den par­la­men­ter­le­rin ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­ra­il’­in ba­rış is­te­di­ği­ni, bü­tün iş­gal et­ti­ği Arap top­rak­la­rın­dan çe­ki­le­rek is­pat­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Su­ri­ye son dö­nem­ler­de İs­ra­il ile Tür­ki­ye­’nin ara­cı­lı­ğın­da dört do­lay­lı gö­rüş­me yap­tı. Şam, iki ül­ke ara­sın­da­ki be­şin­ci tur gö­rüş­me­le­rin İs­ra­il’­in ta­le­biy­le er­te­len­di­ği­ni bil­di­ri­yor.
Kapat
KAPAT