BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ladin’in oğlu sınır dışı edildi

Ladin’in oğlu sınır dışı edildi

Mı­sır, İs­pan­ya­’dan si­ya­si sı­ğın­ma ta­le­bi ikin­ci de­fa red­de­dil­dik­ten son­ra ül­ke­ye ge­len, El Ka­ide’­nin li­de­ri Usa­me Bin La­di­n’­in oğ­lu Ömer Bin La­din ve ka­rı­sı­nı Ka­ta­r’­a gön­der­di.Mı­sır, İs­pan­ya­’dan si­ya­si sı­ğın­ma ta­le­bi ikin­ci de­fa red­de­dil­dik­ten son­ra ül­ke­ye ge­len, El Ka­ide’­nin li­de­ri Usa­me Bin La­di­n’­in oğ­lu Ömer Bin La­din ve ka­rı­sı­nı Ka­ta­r’­a gön­der­di. Ka­hi­re ha­va­li­ma­nı kay­nak­la­rı, 2007 ve 2008 yıl­la­rın­da ay­lar­ca Mı­sı­r’­da ka­lan Ömer Bin La­din ve İn­gi­liz eşi Zai­na El Sa­ba­h’­ın, Ka­ta­r’­ın baş­ken­ti Do­ha­’ya gi­den bir uça­ğa bin­di­ril­di­ği­ni söy­le­di. Kay­nak­lar, şid­de­ti des­tek­le­me­di­ği­ni söy­le­yen Ömer Bin La­di­n’­in, bir Suu­di va­tan­da­şı ola­rak gi­riş hak­kı ol­du­ğu Ka­ta­r’­a git­me ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti­. Da­ha ön­ce İn­gil­te­re­’ye git­mek is­te­yen çif­tin bu ta­lep­le­ri de ka­bul edil­me­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT