BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­ret ha­nı­mım

Em­ret ha­nı­mım

Ha­nı­mım ne söy­ler­se çık­mam onun sö­zün­den Ne ar­zu et­ti­ği­ni keş­fe­de­rim gö­zün­denHa­nı­mım ne söy­ler­se çık­mam onun sö­zün­den Ne ar­zu et­ti­ği­ni keş­fe­de­rim gö­zün­den Say­gı gös­te­rip ona sa­bah er­ken kal­ka­rım Or­ta­lı­ğı sü­pü­rür so­ba­mı­zı ya­ka­rım Ça­yı­mı­zı ha­zır­lar sof­ra­mı­zı ku­ra­rım Bu ara­da uya­nır sul­tan­lar gi­bi ha­nım İb­ri­ği ta­sı alıp eli­ne su dö­ke­rim Hiz­me­ti­mi be­ğe­nir tak­dir eder şe­ke­rim Evi ba­da­na eder du­var­la­rı sı­va­rım Elim­den her iş ge­lir tah­ta­la­rı ova­rım Si­nir­li­yim ti­ti­zim ters­tir bi­raz da­ma­rım Yır­tık sö­kük gör­düm mü he­men alır ya­ma­rım Spo­ru çok se­ve­rim sa­lın­ca­ğı sal­la­rım Ço­cuk doğ­du do­ğa­lı id­man­lı­dır kol­la­rım Bi­raz müş­kül­pe­sen­dim her ye­me­ği yi­ye­mem Gu­rur­lu­yum ha­nı­ma şu­nu pi­şir di­ye­mem Ev işi­ne ka­rış­mam her­kes gi­bi aşı­rı Haf­ta­da bir yı­ka­rım bi­ri­ken ça­ma­şı­rı Kim­se­ye bo­yun eğ­mem te­miz­le­rin oca­ğı Mi­sa­fir gü­nü­müz­de top­la­rım dört bu­ca­ğı Ha­nı­ma fin­can cez­ve ge­tir­dim Ka­hi­re’den Kah­ve pi­şir­mem için ça­ğı­rır da­ire­den Da­lar ka­rış­tı­rır­sam şe­ker­liy­le sa­de­yi Ok­la­va­nın al­tın­da ve­ri­rim ifa­de­yi Ni­nem di­yor ki: İyi ko­ca ka­rı­yı gül yap­rak; kö­tü ko­ca, kül, top­rak ya­par
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT