BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mut­lu a­i­le­yi i­le­ti­şim­siz­lik ­çö­ker­ti­yor...

Mut­lu a­i­le­yi i­le­ti­şim­siz­lik ­çö­ker­ti­yor...

Son yıl­lar­da bo­şan­ma­la­rın art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken uz­man­lar, bu­nun se­be­bi­nin a­i­le i­çe­ri­sin­de­ki i­le­ti­şi­min a­zal­ma­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor> Sa­lih Ba­kı­cı BUR­SA İHA Ço­cuk Eği­ti­mi Uz­ma­nı Prof. Dr. Meh­met Emin Ay, son yıl­lar­da bo­şan­ma da­va­la­rı­nın ar­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, bu­nun te­me­lin­de ile­ti­şim ek­sik­li­ği­nin yat­tı­ğı­nı söy­le­di. Ai­le Ha­ya­tı­nı İyi­leş­tir­me Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Sa­ni Ko­nu­koğ­lu Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ‘Ai­le­de ile­ti­şim’ ko­nu­lu kon­fe­rans dü­zen­len­di. Bu­ra­da ko­nu­şan Ço­cuk Eği­ti­mi Uz­ma­nı Prof. Dr. Meh­met Emin Ay, ha­yat stan­dart­la­rı­nın yük­sel­me­si­ne rağ­men bu­nun mut­lu­luk ge­tir­me­di­ği­ni ifa­de et­ti. Son yıl­lar­da ül­ke­de bo­şan­ma da­va­la­rı­nın arttı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ay, “Mi­sal ver­mek ge­re­kir­se, İs­tan­bul Kü­çük­çek­me­ce’de 10 ki­şi­den 4’ü, 1-2 yıl için­de bo­şan­mak için baş­vu­ru­yor. Ço­cuk­luk yıl­la­rı­mız­da bo­şan­ma di­ye bir şey duy­maz­dık. Bo­şan­ma­la­rın ar­dın­da ya­tan prob­lem ile­ti­şim yok­lu­ğu­dur. Ge­le­nek­sel an­la­yı­şı­mı­zı aş­ma­lı ve sev­gi­mi­zi ifa­de et­me­li­yiz. Eş­le­rin bir­bi­ri­ne de­ğer ver­di­ği­ni gös­ter­me­si ge­re­kir. İle­ti­şim kar­şı­lık­lı­dır, ver­mek ve al­mak­tır. İle­ti­şi­min te­me­lin­de de say­gı var­dır. Müs­lü­man ai­le­ler­de Al­lah için sev­gi var­dır. Bu yüz­den Müs­lü­man ai­le ya­pı­sı­nın sağ­lam­lı­ğı sev­gi ve say­gı­ya bağ­lı­dır” di­ye ko­nuş­tu. Der­nek Baş­ka­nı İs­ma­il Dön­mez de, sağ­lık­lı bir ai­le ya­pı­sın­da iyi bir ile­ti­şi­min ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, top­lum­da­ki prob­lem­le­rin çö­züm ye­ri­nin ai­le içi ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT