BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gasp için güvenlik şirketi kurmuşlar!

Gasp için güvenlik şirketi kurmuşlar!

İz­mir’de, ko­ru­ma­sı­nı yap­tık­la­rı han­da iş­ken­cey­le es­na­fın mal­la­rı­na el koy­du­ğu id­di­a e­di­len 10 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı.> ­Fa­tih Hay­ta İZ­MİR İ­HA İz­mir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar Şu­be Mü­dür­lü­ğü e­kip­le­ri, Ko­nak il­çe­si Ke­me­ral­tı gi­ri­şin­de bu­lu­nan Pi­rinç Cen­ter ha­nı­nı zor­la e­le ge­çir­me­ye ça­lı­şan bir şe­be­ke ol­du­ğu is­tih­ba­ra­tı­nı al­dı. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ha­nın gü­ven­li­ği­ni ya­pan ö­zel bir gü­ven­lik şir­ke­ti sa­hi­bi B.K. ve B.K. kar­deş­le­rin li­der­li­ğin­de o­luş­tu­ru­lan suç ör­gü­tü ol­du­ğu be­lir­len­di. Şe­be­ke­nin ha­nın ta­ma­mı­nı gü­ven­lik ka­me­ra­la­rıy­la ta­kip et­ti­ği, ma­ğa­za­la­rı bu­lu­nan es­na­fı teh­dit e­de­rek zor­la el­le­rin­de­ki mal ve mülk­le­ri al­dık­la­rı, ver­me­yen­le­re han i­çe­ri­sin­de bu­lu­nan gü­ven­lik bü­ro­la­rın­da iş­ken­ce yap­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı. O­lay­la il­gi­li ya­pı­lan eş za­man­lı o­pe­ras­yon­da a­ra­la­rın­da şe­be­ke­nin li­der­li­ği­ni ya­pan B.K. ve B.K. kar­deş­ler i­le 8 ki­şi ya­ka­lan­dı. Bas­kın­da 8 ta­ban­ca ve bu ta­ban­ca­la­ra a­it çok sa­yı­da mer­mi e­le ge­çi­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT