BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genç­le­ri­mi­ze di­ni­mi­zi ve ah­lâ­kı­mı­zı kim öğ­re­te­cek?

Genç­le­ri­mi­ze di­ni­mi­zi ve ah­lâ­kı­mı­zı kim öğ­re­te­cek?

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı’nın dik­ka­ti­ne; Ben, emek­li Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si Öğ­ret­me­ni­yim. 21 yıl­dır Çor­lu’da ya­şa­mak­ta­yım. Ki­tap-kır­ta­si­ye iş­le­ri ile iş­ti­gal edi­yo­rum. Bu ve­si­le ile her oku­la gi­rip çı­kı­yo­rum.Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı’nın dik­ka­ti­ne; Ben, emek­li Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si Öğ­ret­me­ni­yim. 21 yıl­dır Çor­lu’da ya­şa­mak­ta­yım. Ki­tap-kır­ta­si­ye iş­le­ri ile iş­ti­gal edi­yo­rum. Bu ve­si­le ile her oku­la gi­rip çı­kı­yo­rum. Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Öğ­ret­me­ni açı­ğı hat saf­ha­da. İs­la­mın ‘i’si­ni bil­me­yen baş­ka branş öğ­ret­men­le­ri din der­si­ne gi­ri­yor. Okul­la­rın açıl­dı­ğı ay (Ra­ma­zan­da) ki­tap ta­nı­tı­mı için okul­la­rı do­la­şı­yor­dum. İçi­mi acı­tan ek­sik­lik­le­re bir da­ha şa­hit ol­dum... Ge­çen se­ne bir okul mü­dü­rü ar­ka­da­şım ba­na res­men yal­var­dı; “Sa­yın Ho­cam lüt­fen, emek­li­sin, es­naf­lık ya­pı­yor­sun bi­li­yo­rum za­ma­nın yok, ama bu ço­cuk­la­rın da Din Der­si Öğ­ret­me­ni yok, bu ders­le­ri boş ge­çe­cek, bu işe ehil ol­ma­yan öğ­ret­men­le­ri ver­me­ye de gön­lüm el ver­mi­yor, di­ne yat­kın öğ­ret­men yok” şek­lin­de­ki ıs­rar­la­rı üze­ri­ne, üc­ret­li öğ­ret­men­li­ğe baş­la­dım. Bu se­ne de baş­ka bir okul mü­dü­rü ar­ka­da­şı­mın ıs­rar­la­rı üze­ri­ne, yi­ne öğ­ret­men­li­ğe baş­la­dım. Dük­ka­nı­mı bı­ra­kıp oku­la gi­di­yo­rum Sa­yın Ba­ka­nım! Bu­ra­lar­da Din Kül­tü­rü Öğ­ret­me­ni açı­ğı çok ama çok bü­yük. Lüt­fen Çor­lu İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü ile biz­zat gö­rü­şün, işin va­ha­me­ti­ni da­ha iyi an­la­ya­cak­sı­nız. Bu ko­nu­yu bir­çok yet­ki­li­ye ilet­tim, ama bu­nun ız­dı­ra­bı­nı çe­ke­ni faz­la gö­re­me­dim. Bu ata­ma­lar­da da Çor­lu için ge­re­ke­nin ya­pıl­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ğüm için bu ko­nu­yu yaz­dım. Bir­çok gen­ci­miz di­nin­den bi­ha­ber ola­rak ye­ti­şi­yor. İş iş­ten geç­tik­ten son­ra di­zi­mi­zi döv­me­nin bir fay­da­sı ol­ma­ya­cak­tır. Lüt­fen genç­le­ri­mi­zin ma­ne­vi­yat ve ah­lak­la­rı­nı öğ­ren­me­le­ri için bir şey­ler ya­pa­lım, da­ha du­yar­lı ola­lım... Ce­ma­let­tin Gü­nay (Emek­li Öğ­ret­men) >> Ara­ba­la­rın al­tın­dan mı yü­rü­ye­lim? Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na; Ca­ğa­loğ­lu’nda Tram­vay Du­ra­ğın­dan Ti­ca­ret­ha­ne So­ka­ğı­na doğ­ru git­tim, bu so­kak­tan gi­de­ce­ğim ye­re var­mak is­te­dim; ama ne ça­re... So­ka­ğın iki ta­ra­fı, bü­tün kal­dı­rım­lar dük­kan sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan iş­gal edil­miş. Ya­ya­la­rın yü­rü­me­si için hiç­bir boş­luk bı­ra­kıl­ma­mış. Bu so­kak­ta tra­fik de çok yo­ğun, araç­lar­dan do­la­yı as­falt­ta yü­rü­mek de müm­kün de­ğil. Ben va bu so­kak­tan geç­mek zo­run­da olan di­ğer va­tan­daş­lar çok zor du­rum­da kal­dık. Yü­rü­ye­cek bir adım­lık boş­luk bu­la­ma­dık. De­vam­lı bu so­ka­ğı kul­la­nan va­tan­daş­la­rın ay­nı iş­ken­ce­yi sü­rek­li ya­şa­dık­la­rı­nı dü­şü­nün­ce çok üzül­düm. Yet­ki­li­le­ri an­la­mak ba­zen müm­kün ol­mu­yor. Bu kal­dı­rım­lar ne için ya­pıl­mış? Dük­kan sa­hip­le­ri so­kak­la­rı da mı ki­ra­la­mış? Kal­dı­rım­lar dük­kan sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan iş­gal edi­li­yor­sa, bu­ra­la­rı da dük­kan­la­ra ka­tın da va­tan­da­şı bo­şu­na “ya­ya kal­dı­rı­mı var” di­ye al­dat­ma­yın? Bir va­tan­daş ola­rak yet­ki­li­le­re sor­mak is­ti­yo­rum; bu kal­dı­rım­lar­da yü­rü­mem için yer bı­ra­kıl­ma­mış, araç­la­rın geç­ti­ği yol­da da boş­luk yok; araç­la­ra ba­sa­rak mı gi­de­yim, araç­la­rın al­tın­dan mı ge­çe­yim? Meh­met Gül >> Te­da­vi yol­luk­la­rı­mız ne­den öden­mi­yor? Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de Öğ­ret­men ola­rak gö­rev yap­mak­ta­yım. 9 ay­dır te­da­vi yol­luk­la­rı­mız ma­ale­sef öden­mi­yor. Ne­den ay­lar­dır te­da­vi yol­luk­la­rı­mız öden­mi­yor? Mağ­dur du­rum­da­yız. Yet­ki­li­le­rin, te­da­vi yol­luk­la­rı­mı­zın öden­me­si için öde­nek yol­la­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz... Uma­rım yet­ki­li­ler bu se­fer mağ­du­ri­ye­ti­mi­zi fark edip, du­yar­lı­lık gös­te­rir­ler... İs­mi mah­fuz >> Kriz ön­ce ma­den­ci­yi vur­du, yi­ne de iş­çi çı­kar­mak is­te­mi­yo­ruz Ame­ri­ka’da in­şa­at sek­tö­rü­nün dur­ma nok­ta­sı­na gel­me­siy­le, en bü­yük ih­ra­ca­tı bu ül­ke­ye ya­pan do­ğal­taş ma­den­ci­le­ri ye­ni pro­je­ler­le kri­zi at­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ma­den ih­ra­cat­çı­la­rı An­tal­ya’da bir ara­ya ge­le­rek, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­zin muh­te­mel et­ki ve so­nuç­la­rı, ma­den­ci­li­ğin prob­lem­le­ri, ge­le­ce­ği ve he­def­le­ri ko­nu­sun­da is­ti­şa­re­ler yap­tı. İs­tan­bul Ma­den İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İMİB) Baş­ka­nı Ali Kah­ya­oğ­lu, “ABD kay­nak­lı kü­re­sel kriz en çok bi­zim sek­tö­rü­mü­zü vur­du, hü­kü­met ted­bir al­maz­sa iş­çi çı­kart­mak zo­run­da ka­la­ca­ğız” de­di. Ted­bir alın­ma­ma­sı ha­lin­de ni­san ayın­da ocak­la­rın ka­pa­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Kah­ya­oğ­lu, re­çe­te ola­rak üç mad­de­lik ted­bir­ler pa­ke­ti öne sür­dü. Pa­ket­te­ki ta­lep­ler sı­ra­sıy­la şöy­le: “SSK prim­le­ri 3 ay de­ğil 1 yıl er­te­len­sin, Ba­sel 2 kri­ter­le­ri­ne ge­çiş 1 ya da 2 yıl er­te­len­sin ve baş­ta Exim­bank ol­mak üze­re ban­ka­lar­dan alı­nan kre­di­ler 6 ay öte­len­sin, ge­re­kir­se ocak­lar­da­ki stok­lar te­mi­nat sa­yıl­sın.” Sek­tö­rün kri­zi aş­mak adı­na ye­ni pa­zar ara­yış­la­rı­na gir­di­ği­ni, özel­lik­le Kör­fez ül­ke­le­ri­ne yö­nel­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Kah­ya­oğ­lu, sek­tö­rün esas sı­kın­tı­yı ÖTV, ener­ji ve iş­çi­lik ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tış­la­rın­dan do­la­yı ya­şa­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.   Ser­kan Şa­hin
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT