BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde Türk Te­le­kom, dep­las­man­da Ke­pez Be­le­di­ye­si’ni 82-58 yen­di. Ma­çın ilk ya­rı­sı­nı da 38-26 ön­de bi­ti­ren Baş­kent eki­bin­de, Ser­kan Er­do­ğan 21 sa­yıy­la kar­şı­laş­ma­nın en sko­rer is­mi ol­du. Gü­nün di­ğer ma­çın­da ise Ca­sa TED An­ka­ra Ko­lej­li­ler, Da­rüş­şa­fa­ka Coo­per Ti­res’e 69-80 ye­nil­di.Te­le­kom’un Ser­kan’ı var Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde Türk Te­le­kom, dep­las­man­da Ke­pez Be­le­di­ye­si’ni 82-58 yen­di. Ma­çın ilk ya­rı­sı­nı da 38-26 ön­de bi­ti­ren Baş­kent eki­bin­de, Ser­kan Er­do­ğan 21 sa­yıy­la kar­şı­laş­ma­nın en sko­rer is­mi ol­du. Gü­nün di­ğer ma­çın­da ise Ca­sa TED An­ka­ra Ko­lej­li­ler, Da­rüş­şa­fa­ka Coo­per Ti­res’e 69-80 ye­nil­di. Olay­lı maç Bo­taş’ın Tür­ki­ye Ba­yan­lar Bas­ket­bol Li­gi’nin 4. haf­ta­sın­da Bur­ha­ni­ye Be­le­di­ye, sa­ha­sın­da Bo­taş’a 75-67 mağ­lup ol­du. Maç so­nun­da ha­kem­le­re sal­dır­mak is­te­yen ta­raf­tar­la­rı en­gel­le­mek is­te­yen em­ni­yet güç­le­ri bi­ber ga­zı kul­lan­mak zo­run­da kal­dı. Ba­yan­lar Li­gi’nde dün: Cey­han Be­le­di­ye­si-Sam­sun Bas­ket­bol: 53-76, Tar­sus Be­le­di­ye­si-Ga­la­ta­sa­ray: 59-67. O.Re­na­ult-FB Ül­ker BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 4. haf­ta­sı bu­gün ya­pı­la­cak Oyak Re­na­ult-F.Bah­çe Ül­ker kar­şı­laş­ma­sıy­la ta­mam­la­na­cak. Bur­sa Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda­ki mü­ca­de­le sa­at 18.30’da baş­la­ya­cak ve Spor­max’ten nak­len ya­yın­la­na­cak. Hi­da­yet se­ri­ye bağ­la­dı Or­lan­do Ma­gic, sa­ha­sın­da Was­hing­ton Wi­zards’ı 106-81 ye­ne­rek üst üs­te 4. ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. Ma­gic’de ma­çın en sko­re­ri 31 sa­yıy­la Dwight Ho­ward olur­ken, Hi­da­yet Tür­koğ­lu 10 sa­yı üret­ti. NBA’de top­lu so­nuç­lar: In­di­ana-New Jer­sey: 98-80, New Or­le­ans-Mia­mi: 100-89, Chi­ca­go-Cle­ve­land: 97-106, Mil­wa­uke­e-Phoe­nix: 96-104, Port­land-Min­ne­so­ta: 97-93. Bi­sik­let er­te­le­di Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu’nun 2. Ola­ğan ve 1. Ma­li Ge­nel Ku­ru­lu, 15 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü­ne er­te­len­di. De­le­ge­le­rin ge­nel ku­rul lis­te­si­ne yö­ne­lik iti­raz­la­rın­dan sa­de­ce mil­li spor­cu­lar­la il­gi­li ola­nı­nı ka­bul eden Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Tah­kim Ku­ru­lu, 5 mil­li spor­cu­nun isim­le­ri­nin ye­ni­den be­lir­len­me­si ka­ra­rı­nı ver­di. Ka­ra­man sert çık­tı An­ka­ra­gü­cü Tek­nik Di­rek­tö­rü Ünal Ka­ra­man, son gün­ler­de ta­raf­tar, yö­ne­tim ve fut­bol­cu­lar ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­li­ğin de­vam et­me­si ha­lin­de ba­şa­rı­lı ola­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ka­ra­man, “Bi­zi ba­ta­ğa çe­ki­yor­lar. Ben ku­lü­bü­mü se­vi­yo­rum di­yen­ler böy­le dav­ra­nır­sa, 100. yı­lı 2. Lig’de kut­la­rız. Kim­se kü­für ye­mek için bu­ra­da de­ğil. Kim­se­ye pa­buç bı­rak­mam, ge­re­kir­se An­ka­ra­gü­cü kim­li­ği­mi bir ta­ra­fa bı­ra­kır, si­vil kim­li­ğim­le sa­va­şı­rım” de­di. İkin­ci Ka­yı­han dö­ne­mi De­niz­lis­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi­ne Ümit Ka­yı­han ge­ti­ril­di. Ali Yal­çın’ın is­ti­fa et­me­sin­den son­ra, ho­ca ara­yış­la­rı­nı sür­dü­ren De­niz­lis­por, da­ha ön­ce de ku­lüp­te gö­rev ya­pan Ümit Ka­yı­han’la an­laş­ma­ya var­dı. Ka­yı­han, dün oy­na­nan Kay­se­ris­por ma­çı­nı tri­bün­den iz­le­di. İkin­ci kez De­niz­lis­por’da gö­rev ala­ca­ğı­nı söy­le­yen Ka­yı­han, “İn­şal­lah ba­şa­rı­lı bir se­zon ge­çi­re­ce­ğiz” de­di. Ec­za­cı acı­ma­dı Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va, Ereğ­li Be­le­di­ye­si’ni 3-1 mağ­lup et­ti. Ba­yan­lar li­gin­de dün: Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si-Türk Te­le­kom: 3-0, Ga­zi Üni­ver­si­te­si-F.Bah­çe Acı­ba­dem: 3-0, İl­ler Ban­ka­sı-V.Gü­neş Si­gor­ta: 0-3. Er­kek­ler Li­gi’nde ise Ar­kass­por, dep­las­man­da İs­tan­bul Be­le­di­ye­si’ni 3-1 yen­di. Tun­cay dub­le yap­tı Tun­cay Şan­lı’nın for­ma­sı­nı giy­di­ği Midd­les­bro­ugh dep­las­man­da As­ton Vil­la’yı 2-1 mağ­lup et­ti. Vil­la Park’ta oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da M’bo­ro’nun gol­le­ri­ni 36 ve 89. da­ki­ka­da Tun­cay Şan­lı kay­det­ti. Pre­mi­er Lig’de top­lu so­nuç­lar: B.Ro­vers-Chel­se­a: 0-2, M.City-Tot­ten­ham: 1-2, Ful­ham-New­cast­le: 2-1. Au­re­li­o’dan iki gol İs­pan­ya Li­gi’nde Re­al Be­tis for­ma­sı­nı gi­yen mil­li fut­bol­cu Mar­co Au­re­li­o, dep­las­man­da Nu­man­ci­a’yı 4-2 yen­dik­le­ri maç­ta iki gol bir­den at­tı. Mar­co, 45 ve 85. da­ki­ka­lar­da Be­tis’i far­ka gö­tü­ren adam ol­du. İs­pan­ya Li­gi’nde dün oy­na­nan maç­lar­da şu so­nuç­lar alın­dı: De­por­ti­vo-Es­pan­yol: 1-0, Mal­lor­ca-Ath­le­tic Bil­ba­o: 3-3, Osa­su­na-At­le­ti­co Mad­rid: 0-0, Ra­cing San­tan­der-Spor­ting Gi­jon: 1-0. Vil­lar­re­al-Al­me­ri­a: 2-1.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT