BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KARTAL KUPAYA DÖNDÜ

KARTAL KUPAYA DÖNDÜ

Se­zo­nun ü­çün­cü haf­ta­sın­da Av­ni A­ker’den 1 pu­an­la dö­nen Be­şik­taş, ku­pa­da ga­li­bi­yet he­def­li­yorSe­zo­nun ü­çün­cü haf­ta­sın­da Av­ni A­ker’den 1 pu­an­la dö­nen Be­şik­taş, ku­pa­da ga­li­bi­yet he­def­li­yor DER­Bİ ÖN­CE­Sİ TEST Ko­ca­eli kar­şı­sın­da el­de et­ti­ği 5-2’lik ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan zir­ve mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­ren Be­şik­taş, gö­zü­nü ya­rın Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda oy­na­ya­ca­ğı Trab­zon ma­çı­na çe­vir­di. Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda şam­pi­yon­luk he­def­le­dik­le­ri­ni ve Trab­zon dep­las­ma­nı­na mut­lak üç pu­an için gi­de­cek­le­ri­ni söy­le­yen De­niz­li, “Trab­zon dep­las­man­la­rı her za­man zor­lu geç­miş­tir. F.Bah­çe ve G.Sa­ray der­bi­le­ri ön­ce­sin­de son du­ru­mu­mu­zu gör­me­miz açı­sın­dan da cid­di bir sı­nav ola­cak. Üç pu­an ala­rak yo­lu­mu­za de­vam et­mek is­ti­yo­ruz” de­di. DE­FAN­SA YÜK­LEN­Dİ Se­zo­nun üçün­cü haf­ta­sın­da Av­ni Aker’de oy­na­dık­la­rı ve 0-0 eşit­lik­le so­na eren ma­çın ka­se­ti­ni tek­rar tek­rar fut­bol­cu­la­rı­na sey­ret­ti­ren Mus­ta­fa De­niz­li, Ko­ca­eli kar­şı­sın­da ye­ni­len ha­ta­lı gol­le­rin ar­dın­dan de­fans oyun­cu­la­rı­nı sert şe­kil­de uyar­dı. Da­ha güç­lü ra­kip­le­re kar­şı 2-0 ge­ri­ye düş­me­le­ri ha­lin­de te­la­fi­de zor­la­na­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten De­niz­li, “Di­sip­lin­den uzak­laş­ma­yın. Bir an­lık ha­ta bü­tün emek­le­ri­mi­zi bo­şa çı­ka­rır. Ye­ni oyun an­la­yı­şı­mız­da gol at­mak ka­dar ye­me­mek de önem­li” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can KARTALLAR BJK’de­ki her ha­be­ri öğ­ren­mek için ABO­NE TUR­KI­YE yaz 35 20’ye gön­der, ha­ber ce­bi­ne gel­sin ­DEL­GA­DO TARTIŞILIYOR ­Be­şik­taş ta­raf­ta­rı Ma­ti­as Del­ga­do’yu tar­tı­şı­yor. Ar­jan­tin­li yıl­dız, Ko­ca­e­li ma­çın­da at­tı­ğı ve at­tır­dı­ğı gol­ler­le a­de­ta şov yap­tı. A­ma yi­ne de ya­ra­na­ma­dı. Si­yah-­be­yaz­lı­lar in­ter­net form­la­rın­da, “Ca­nı is­te­di­ğin­de oy­nu­yor. Ca­nı is­te­me­di­ğin­de or­ta­lar­da yok. On nu­ma­ra de­yin­ce in­sa­nın ak­lı­na F.Bah­çe­li A­lex ge­li­yor. Bir maç de­ğil on maç i­yi oy­nu­yor. Gol a­tı­yor, at­tı­rı­yor, maç ka­zan­dı­rı­yor” gö­rü­şün­de bir­leş­ti. Ta­raf­ta­rın mem­nu­ni­yet­siz­li­ği­nin far­kın­da o­lan Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ar­tan tep­ki­ler ü­ze­ri­ne, Del­ga­do’nun ta­kı­mın bey­ni ol­du­ğu­nu an­cak her maç i­yi oy­na­ma­sı­nı bek­le­me­dik­le­ri­ni söy­le­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT