BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mustafa Kemal ölmeseydi!

Mustafa Kemal ölmeseydi!

Son haf­ta­lar­da “Mus­ta­fa” ad­lı bir film oy­na­ma­ya baş­la­dı. Bun­da Ata­türk’ün in­sa­ni va­sıf­la­rı be­lir­ti­li­yor gü­ya. As­lın­da o hic­ve­di­li­yor. Sar­hoş, gün­de 3 pa­ket si­ga­ra içen, me­ga­lo­man, hoy­rat, so­ğuk, zev­ce­si­ne ezi­yet eden, psi­ko­lo­jik bu­na­lım­da vs. vs...Son haf­ta­lar­da “Mus­ta­fa” ad­lı bir film oy­na­ma­ya baş­la­dı. Bun­da Ata­türk’ün in­sa­ni va­sıf­la­rı be­lir­ti­li­yor gü­ya. As­lın­da o hic­ve­di­li­yor. Sar­hoş, gün­de 3 pa­ket si­ga­ra içen, me­ga­lo­man, hoy­rat, so­ğuk, zev­ce­si­ne ezi­yet eden, psi­ko­lo­jik bu­na­lım­da vs. vs... Ata­türk içip içip uyu­yan bi­ri­si ise bü­tün bu dev­rim­le­rin ya­pıl­ma­sı na­sıl müm­kün ol­du? Bin­ler­ce say­fa­lık nu­tuk­lar, not­lar na­sıl ya­zı­la­bil­di? Yüz­ler­ce ki­tap sa­tır alt­la­rı çi­zi­le­rek, üzer­le­ri­ne not­lar alı­na­rak na­sıl oku­na­bil­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kü­tüp­ha­ne­ci­si­ne “Son ne­ler oku­du­ğu­mu, kü­tüp­ha­ne ça­lış­ma­la­rı­mı ben­den son­ra ya­yın­la­yıp hal­kı­mı ay­dın­lat” de­miş­tir. O da bu­nu yap­mış­tır. Ata­türk el­bet­te yal­nız de­ğil­di. La­ti­fe Ha­nım­la ev­li­li­ği iki bu­çuk yıl sür­müş­tür. Ya­kın ar­ka­daş­la­rı, sır­daş­la­rı var­dı ve hiç kuş­ku­suz çev­re­sin­de ge­niş bir sev­gi hâ­le­si var­dı. Mil­le­ti­nin gü­ve­ni­ni sağ­la­mış­tı. Bir eği­tim mü­fet­ti­şi ar­ka­da­şım­dan şu ola­yı din­le­miş­tim: “Mü­fet­tiş ola­rak Tun­ce­li’ye git­tim. Bir jan­dar­ma ala­rak oku­lun ya­kı­nın­da bir otel bul­dum. Bir gün ka­pı­ya çık­tı­ğım­da bir ka­dı­nın Kürt­çe bir şey­ler söy­le­di­ği­ni ara­da da ‘Mus­ta­fa Ke­mal’ de­di­ği­ni duy­dum. Ka­dın ağ­lı­yor ve göğ­sü­nü yum­ruk­lu­yor­du. Ben Mus­ta­fa Ke­mal’e sö­vü­yor zan­ne­der­ken ani­den önün­de du­rup ka­dı­nı din­le­yen bir jan­dar­ma ça­vu­şu­na ‘Oğ­lum bak bu ka­dın Ata’ya sö­vü­yor, şu­nu tu­tuk­la’ de­dim. Ça­vuş, ‘Be­yim, o Mus­ta­fa Ke­mal’i övü­yor. ‘Öl­me­sey­di, kurt be­nim ko­yu­nu­mu alıp par­ça­lar mıy­dı?’ di­yor” di­ye ce­vap ver­di. Mus­ta­fa Ke­mal va­tan­daş­la­rı­na ne den­li bir gü­ven ge­tir­miş­ti. Va­tan­daş­la­rı­na bü­tün mal­la­rın­da gü­ven­ce sağ­la­mış­tı. Rı­za Şah dar­bey­le ik­ti­da­ra ge­çin­ce, İran’a he­men bir ada­mı­nı yol­la­dı. “Sa­kın ha­ne­dan kur­ma­yın, cum­hu­ri­yet ku­run, ben­den tav­si­ye...” de­di. Ama Rı­za Şah ha­ne­dan kur­du. Ken­di­si­ni İran’ı iş­gal eden Rus­ya ve İn­gil­te­re taht­tan in­dir­di. Ye­ri­ne oğ­lu geç­ti. O da iç is­yan­la atıl­dı. Şim­di me­za­rın­da yat­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’de ise 11. Cum­hur­baş­ka­nı iş­ba­şın­da...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT