BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KADIKÖY’DEN ÇIKIŞ YOK 4-1

KADIKÖY’DEN ÇIKIŞ YOK 4-1

Bü­yük ma­çın gol­le­ri­ni Lin­coln, Sel­çuk, Em­re A­şık (k.k), Lu­ga­no ve Deivid at­tı: 4-1F.BAH­ÇE‘NİN SON YIL­LAR­DA­Kİ ÜS­TÜN­LÜ­ĞÜ BU RAN­DE­VU­DA DA DE­ĞİŞ­ME­Dİ... G.SA­RAY‘IN E­Lİ BOŞ Bü­yük ma­çın gol­le­ri­ni Lin­coln, Sel­çuk, Em­re A­şık (k.k), Lu­ga­no ve Deivid at­tı: 4-1 DERBİ FENER’İN İLACI Bir kez da­ha lig­de kö­tü gün­ler ya­şan Fe­ner­bah­çe, eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray’ı fark­lı ge­çe­rek “şi­fa bul­du.” ÖY­LE BİR BAŞ­LA­DI Kİ... Ben­fi­ca za­fe­ri­nin gü­ve­ni­ni edi­nen­ler mi, yok­sa Ar­se­nal di­re­ni­şi­nin ke­net­len­me­si­ni ya­şa­yan­lar mı üs­tün çı­ka­cak­tı bu dün­ya der­bi­sin­den? Maç ön­ce­si me­rak buy­du. Müt­hiş baş­la­dı Ka­dı­köy’de der­bi... Şa­nı­na ya­kış­tı doğ­ru­su. He­nüz 2. da­ki­kay­dı ki, Ümit’in ka­fa pa­sın­da to­pu göğ­süy­le yu­mu­şa­tan Ar­da ar­ka­sın­da­ki Lin­coln’e ak­tar­dı me­şin yu­var­la­ğı. Sam­ba­cı şık bir vu­ruş­la Vol­kan’ın sa­ğı­na bı­rak­tı to­pu: 0-1. Cim­bom’un se­vin­ci 4 da­ki­ka sür­dü sa­de­ce. Sağ­dan Uğur Bo­ral’ın kor­ne­rin­de ka­fa­yı ya­pış­tı­ran Sel­çuk’un to­pu­nu çiz­gi­den kor­ne­re at­tı Ay­han, gol­den kur­tar­dı ta­kı­mı­nı. İş­te bu kor­ner­de, bu kez sol­dan Dei­vid’in or­ta­sın­da ay­nı Sel­çuk, her­kes­ten ön­ce to­pa do­kun­du sağ aya­ğı­nın üs­tüy­le, ne­fis bir bom­be ver­di me­şin yu­var­la­ğa: 1-1. NA­SIL BİR 10 DA­Kİ­KA!.. Çok geç­me­di ki, Lin­coln en­di­rekt vu­ru­şu doğ­ru­dan ka­le­ye şut­la­dı ve ağ­la­rı bul­du an­cak ge­çer­siz­di do­ğal ola­rak. Bu ka­dar yü­rek da­yan­maz he­ye­can ilk on da­ki­ka­da ol­du der­sek der­bi­nin na­sıl geç­ti­ği­ni an­lat­ma­ya ye­ter sa­nı­rız. F.Bah­çe ala­nı iyi da­ral­tı­yor­du. Fut­bol cam­baz­la­rı Lin­coln, Ar­da et­ki­siz­leş­tik­çe üs­tün­lü­ğü ele alı­yor­du sa­rı ka­nar­ya­lar. 28’de Em­re on se­kiz sol çap­ra­zın­dan Se­mih’in sert şu­tu­nu çı­ka­ra­yım der­ken ken­di ka­le­si­ni vu­run­ca, sa­yıl­ma­yan­la bir­lik­te üç gol atan Cim­bom 2-1 mağ­lup du­ru­ma düş­tü bir an­da. Bir kor­ner atı­şın­da Sel­çuk, di­ğer kor­ner­de Dei­vid ta­ra­fın­dan kün­de yi­yen Ümit’in pe­nal­tı fer­yat­la­rı, vo­lü­mü yük­sek te­za­hü­rat­lar ara­sın­da kay­bol­du git­ti Sa­ra­coğ­lu’nda. DEİVİD TAÇLANDIRDI İkin­ci ya­rı­ya çift hü­cum­cu­su­nu de­ğiş­ti­re­rek gi­ren Skib­be go­lü de­li gi­bi ar­zu edi­yor­du ama Ara­go­nes iyi iş­le­miş­ti ta­le­be­le­ri­ni bel­li ki... G.Sa­ray sal­dı­rır gi­bi gö­zü­kü­yor, to­pu F.Bah­çe oy­nu­yor­du. 49’da Car­los’un yak­la­şık 40 met­re­lik fü­ze­si­ni De Sanc­tis sek­tir­di­ğin­de dö­nen to­pa ya­kın tam 4 Fe­ner­li var­dı. Bun­lar­dan Lu­ga­no ka­fay­la far­kı iki­ye çı­kar­mak­ta hiç zor­lan­ma­dı: 3-1. Son­ra­sın­da Em­re Be­lö­zoğ­lu’nun di­ago­nal pa­sın­da Güi­za zor ola­nı ya­pıp, kar­şı kar­şı­ya­da dı­şa­rı vur­du to­pu, ah­lar vah­lar ara­sın­da. Bir Dei­vid var­dı ki sa­ha­da, her to­pu aya­ğı­na al­dı­ğın­da ta­kı­mı­nı ra­hat­lat­tı, po­zis­yon çı­kar­dı sa­rı-la­ci­vert­li­ler adı­na. Böy­le bir fut­bo­lu, uzat­ma bö­lü­mün­de on se­kiz üze­rin­den en­fes vu­ru­şuy­la taç­lan­dır­dı ade­ta: 4-1. So­nuç­ta gü­len F.Bah­çe ol­du ve evin­de­ki 9 yıl­lık ye­nil­mez­lik sal­ta­na­tı­nı müt­hiş bir za­fer­le sür­dür­dü ra­ki­bi kar­şı­sın­da. > M. Emin ULUÇ De­i­vid’in dö­nü­şü ­Ge­çen yıl­ki G.Sa­ray der­bi­sin­de at­tı­ğı gol­den son­ra yen­geç dan­sı ya­pan De­i­vid, u­zun bir a­ra­dan son­ra sa­ha­la­ra dö­ner­ken, go­lü­nü yi­ne ay­nı şe­kil­de kut­la­dı. “Ar­tık ta­kım o­la­rak da­ha ken­di­mi­ze gü­ve­ne­rek oy­nu­yo­ruz” di­yen De­i­vid, “Bu der­bi ga­li­bi­ye­ti bi­zim i­çin çok i­yi ol­du’’ de­di. Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 9 Ka­sım 2008 >> F.BAHÇE 4 ­Vol­kan De­mi­rel 6.5 ­Gök­han 7 ­Lu­ga­no 6.5 E­du 6 ­Ro­ber­to Car­los 6.5 (Ve­der­son dk.59) 6 ­De­i­vid 9 ­Jo­si­co 7 ­Sel­çuk 8 U­ğur 6.5 ­Se­mih 6 (Em­re dk.55) 5.5 Gü­i­za 5.5 (Bu­rak dk.74) 5 Vol­kan Ba­ba­can A­li ­Mal­do­na­do ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> G.SARAY 1 ­De Sanc­tis 4.5 ­Sab­ri 5 Em­re 4.5 (Ay­dın dk.71) 4.5 Ser­vet 6 ­Ha­kan 5 ­Me­i­ra 4.5 Ay­han 5 ­Ba­ros 4 (Ke­well dk.46) 5 Lin­coln 5.5 Ar­da 4.5 Ü­mit 5 (Non­da dk.46) 4.5 Ay­kut ­Meh­met Vol­kan ­Meh­met Gü­ven T.D: Mic­ha­el S­kib­be GOL­LER: Lin­coln (dk.2), Sel­çuk (dk.6), Em­re A­şık (dk.28, k.k), Lu­ga­no (dk.49), De­i­vid (dk.90+3), HA­KEM­LER: Hü­se­yin Gö­çek, Ser­kan Ok, A­lex Taş­çı­oğ­lu HAF­TA­NIN MAÇ­LA­RI: >> FOR­TİS TÜR­Kİ­YE KU­PA­SI: 11 Ka­sım SA­LI 20.00 Trab­zon-Be­şik­taş, 12 Ka­sım ÇAR­ŞAM­BA 14.00 Alan­ya-Si­vas, G.An­tep BB-G.An­tep, To­kat-Es­ki­şe­hir, Ma­lat­ya-An­ka­ra 16.00 Kon­ya-De­niz­li, 20.00 Bur­sa-A.Gü­cü, 13 Ka­sım PER­ŞEM­BE 20.00 G.Sa­ray-Kay­se­ri. >> TURK­CELL SÜ­PER LİG: 14 Ka­sım CU­MA 20.00 G.Bir­li­ği-Trab­zon, 15 Ka­sım CU­MAR­TE­Sİ 14.00 Ko­ca­eli-De­niz­li, 19.00 F.Bah­çe-An­ka­ra, 16 Ka­sım PA­ZAR 14.00 Ha­cet­te­pe-G.An­tep, Kay­se­ri-An­tal­ya, Si­vas-Kon­ya, Es­ki­şe­hir-A.Gü­cü, 15.00 Bur­sa-Be­şik­taş, 19.00 G.Sa­ray-B.Be­le­di­ye. 9 KASIM’DA 9 OLACAKTI U­ğur Bo­ral, “G.Sa­ray maç­la­rı bi­zim bay­ra­mı­mız” der­ken Vol­kan De­mi­rel, “6 Ka­sım’ın in­ti­ka­mı­nı a­la­ca­ğız di­yor­lar­dı, ne ol­du?” de­di, Ya­sin, “Her ma­çı G.Sa­ray’la oy­na­sak şam­pi­yon o­lu­ruz” di­ye­rek dal­ga geç­ti MUH­TE­ŞEM AT­MOS­FER Li­ge kö­tü baş­la­yan F.Bah­çe’nin Sa­ra­coğ­lu’n­da ta­ri­hi ra­ki­bi G.Sa­ray’ı 4-1 gi­bi net bir s­kor­la yen­me­si Ka­dı­köy’ü a­de­ta kar­na­val ye­ri­ne çe­vi­rir­ken, maç­tan son­ra sa­rı-­la­ci­vert­li fut­bol­cu­lar ve ta­raf­tar­lar bü­yük coş­ku ya­şa­dı. F.Bah­çe’nin ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­su U­ğur Bo­ral, “Bu G.Sa­ray maç­la­rı bi­zim i­çin bir bay­ram gü­nü gi­bi­dir ve yi­ne ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı­ğı­mız i­çin çok mut­lu­yuz” di­ye­rek ge­ce­yi ö­zet­ler­ken, genç fut­bol­cu Ya­sin Çak­mak, “Her ma­çı­mı­zı G.Sa­ray’la oy­na­sak şam­pi­yon o­lu­ruz” di­ye­rek ra­kip­le­ri­ne gön­der­me­de bu­lun­du. F.Bah­çe’nin ye­ni­si Jo­si­co da “Mü­kem­mel bir at­mos­fer­de fut­bol oy­na­dık. Maç ön­ce­sin­de çok he­ye­can­lan­dım” di­ye ko­nuş­tu. G.SARAY MAÇLARI FARKLI F.Bah­çe’nin mil­li ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­rel de, ma­çın ar­dın­dan G.Sa­ray­lı bir­çok ta­raf­ta­rın “6 Ka­sım’ın in­ti­ka­mı­nı a­la­ca­ğız” a­çık­la­ma­sı­na gön­der­me ya­pa­rak, “9 Ka­sım’da biz ne­re­dey­se 9’u bu­la­cak­tık. Çok i­yi mo­ti­ve ol­muş­tuk ve gü­zel bir ga­li­bi­yet al­dık. F.Bah­çe for­ma­sı­nın hak­kı­nı tüm ar­ka­daş­la­rım­la be­ra­ber en i­yi şe­kil­de ver­di­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. G.Sa­ray maç­la­rı her za­man fark­lı­dır. Biz de bu fark­lı­lı­ğın ge­rek­le­ri­ni sa­ha­ya yan­sıt­tık. Bu­gün bü­tün F.Bah­çe­li­le­rin bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­ruz. Ba­zı maç­lar var­dır ki, mo­ti­vas­yon i­çin maç ön­ce­si ko­nuş­ma­sı yap­ma­ya ge­rek yok­tur. Bu maç da böy­le bir maç­tı” de­di. > M.Emin ULUÇ EMRE: ALLAH’A HAVALE EDİYORUM F.Bah­çe’ye se­zon ba­şın­da t­rans­fe­ri çok ses ge­ti­ren es­ki G.Sa­ray­lı Em­re Be­lö­zoğ­lu, maç­ta çok fark­lı duy­gu­lar i­çin­de ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, “Ka­zan­dı­ğı­mız i­çin çok mut­lu­yum. T­rans­fe­rim­den bu ya­na bu ca­mi­a ba­na çok bü­yük des­tek ol­du. Ho­ca­ma G.Sar­ay ma­çı­nın be­nim i­çin ö­nem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tim. Ho­ca­mız son­ra­dan gö­rev ver­me ge­re­ği duy­du. Be­nim i­çin müz­min sa­kat di­yen­le­ri Al­lah’a ha­va­le e­di­yo­rum” de­di. Vol­kan De­mi­rel de ta­kım ar­ka­da­şı­na des­tek çı­kar­ken, “G.Sa­ray ma­çıy­la ger­çek F.Bah­çe­li ol­du. U­ma­rım bir da­ha­ki maç­ta gol de a­tar” de­di. DERBİDEN NOTLAR A­lex çok üz­gün! Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le G.Sa­ray’a kar­şı for­ma gi­ye­me­yen kap­tan A­lex, “Maç ön­ce­sin­de bi­zim i­çin sı­kın­tı­lı o­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor­duk a­ma maç baş­la­yın­ca gör­dük ki çok baş­ka bir ta­kım or­ta­ya çı­kı­yor. Bu maç­ta oy­na­ya­ma­mak be­nim a­çım­dan ü­zü­cüy­dü. An­ka­ra ma­çın­da oy­na­mak is­ti­yo­rum” de­di. Saltanat sürüyor F.Bah­çe, ta­ri­hi ra­ki­bi G.Sa­ray kar­şı­sın­da Ka­dı­köy’de­ki üs­tün­lü­ğü­nü 12 ma­ça çı­kar­dı. Son o­la­rak 9 yıl ön­ce 22 A­ra­lık 1999 ta­ri­hin­de­ki lig ma­çı­nı 2-1 ka­za­nan G.Sa­ray, bu ta­rih­ten son­ra, ra­ki­bi­ni 3’ü ku­pa, 9’u da lig ma­çın­da­ki ran­de­vu­da ye­ne­me­di. ‘Atan yenilmez’ bitti F.Bah­çe’nin 4-1’lik ga­li­bi­ye­ti bir ge­le­ne­ği ta­ri­he göm­dü. Bun­dan 14 yıl ön­ce G.Sa­ray’ın 1-0 ge­ri­ye düş­tü­ğü ma­çı 2-1 ka­zan­ma­sı­nın ar­dın­dan lig­de ilk de­fa i­ki ta­kım a­ra­sın­da s­kor o­la­rak ge­ri­ye dü­şen ta­raf maç so­nun­da ga­lip gel­di. Dinamo kazandı Uk­ray­na 1. Li­gi’n­de li­der du­rum­da bu­lu­nan F.Bah­çe’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki ra­kip­le­rin­den Di­na­mo Ki­ev, lig ma­çın­da düş­me­me mü­ca­de­le­si ve­ren FC L­viv kar­şı­sın­da zor­la­nır­ken, ma­çı 1-0 ka­za­na­rak 37 pu­an­la li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. Tribünde şov vardı F.Bah­çe ta­raf­ta­rı ö­nem­li der­bi­de ta­kım­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­dı. Sa­ra­coğ­lu t­ri­bün­le­ri tık­lım tık­lım do­lar­ken, sa­rı-­la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar t­ri­bü­ne “Her­kes Had­di­ni Bi­le­cek” ve “T­he Lord Of İs­tan­bul” (İs­tan­bul’un K­ra­lı) pan­kart­la­rı as­tı. Ta­raf­ta­rın kar­ton şo­vu da bü­yük il­gi gör­dü. PAF’lar berabere PAF Li­gi’n­de F.Bah­çe i­le G.Sa­ray 2-2 be­ra­be­re kal­dı. De­re­ağ­zı’n­da oy­na­nan maç­ta F.Bah­çe ilk ya­rı­da E­nis ve Ya­sin’le 2-0 ö­ne ge­çer­ken, sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar i­kin­ci ya­rı­da Mert Af­yon ve Gök­han Öz­türk’le e­şit­li­ği sağ­la­dı: 2-0. Bu so­nuç­la F.Bah­çe li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. Ser­vet’e ame­li­yat Bir po­zis­yon­da Edu ile gir­di­ği ha­va to­pu mü­ca­de­le­sin­de yer­de ka­lan Ser­vet’in, maç so­nun­da el­ma­cık ke­mi­ği­nin kı­rıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. 28 da­ki­ka yü­zün­de­ki kı­rık­la mü­ca­de­le eden Ser­vet maç son­ra­sı has­ta­ne­ye gö­tü­rül­dü ve ame­li­ya­ta alın­dı. Fut­bol­cu­nun son du­ru­mu bu­gün net­lik ka­za­na­cak. Po­lat terk et­ti Fark­lı mağ­lu­bi­yet Baş­kan Ad­nan Po­lat’ı hay­li üzer­ken, tec­rü­be­li yö­ne­ti­ci maç so­nu­nu bek­le­me­den stat­tan ay­rıl­dı. Kar­şı­laş­ma 3-1 de­vam eder­ken, uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da Dei­vid’in ge­len go­lüy­le ye­rin­den kal­kan Po­lat, Aziz Yıl­dı­rım’ı teb­rik ede­rek sta­dı terk et­ti. Skib­be boz­ma­dı Son haf­ta­lar­da kad­ro­da is­tik­ra­rı ya­ka­la­yan G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, F.Bah­çe der­bi­sin­de de­ği­şik­lik yap­ma­dı. Al­man ça­lış­tı­rı­cı, haf­ta içe­ri­sin­de Ben­fi­ca’dan 2-0’lık za­fer­le dö­nen ta­kı­mı­nı hiç de­ğiş­tir­me­den der­bi­de de sa­ha­ya sür­dü. Şip-şak Lincoln G.Sa­ray’ın sam­ba­cı­sı Cas­si­o Lin­coln, dün Sü­per Lig­de­ki ilk der­bi ma­çı­na çık­tı. Geç­ti­ği­miz yıl Feld­kamp’ın il­ginç ka­rar­la­rı ve ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar se­be­biy­le der­bi­ler­de hiç for­ma gi­ye­me­yen Lin­coln, F.Bah­çe kar­şı­sın­da ma­çın he­nüz 1. dakikada gol atarken ligin bu sezon en erken golüne imza koydu. Me­ta­list tu­tul­mu­yor G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki ra­kip­le­rin­den Me­ta­list Khar­kiv, Uk­ray­na Li­gi’nde tu­tul­mu­yor. Kryvbas Kryvyi Rih dep­las­man­dan 3-1’lik ga­li­bi­yet­le dö­nen Me­ta­list bu so­nu­cun ar­dın­dan pu­anı­nı 30’a çı­ka­ra­rak Di­na­mo Ki­ev’in ar­dın­dan ikin­ci sı­ra­ya yer­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT