BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ke­me no­tum 8.3

Ha­ke­me no­tum 8.3

SA­YIL­MA­YAN GOL: Ya­pı­lan ha­re­ket di­rekt vu­ru­şu ge­rek­ti­ri­yor. Ha­kem en­di­rekt ver­di. Bu du­rum­da Lin­coln’ün go­lü­nü ip­tal ka­ra­rı doğ­ru. Ha­ke­min eli ha­va­day­dı. İp­tal ka­ra­rın­dan son­ra aut­la baş­lat­ma­sı da doğ­ru ka­rar.>> SA­YIL­MA­YAN GOL: Ya­pı­lan ha­re­ket di­rekt vu­ru­şu ge­rek­ti­ri­yor. Ha­kem en­di­rekt ver­di. Bu du­rum­da Lin­coln’ün go­lü­nü ip­tal ka­ra­rı doğ­ru. Ha­ke­min eli ha­va­day­dı. İp­tal ka­ra­rın­dan son­ra aut­la baş­lat­ma­sı da doğ­ru ka­rar. >> İKİN­Cİ SA­RI­LAR ÇIK­MA­DI: Lin­coln - Sel­çuk fa­ul­le­rin­de doğ­ru ka­rar­lar ve­re­me­di. Lin­coln’e kart is­te­ğin­den gös­ter­di­ği sa­rı doğ­ru. Da­ha son­ra ha­ke­mi al­dat­ma­yı de­ne­di. İkin­ci sa­rı­nın çık­ma­sı ge­re­kir­di. Ser­vet - Güi­za fa­ul­le­ri de Hü­se­yin Gö­çek’i zor­la­dı. Sel­çuk’a da, sa­rı­sı var­ken Lin­coln’e yap­tı­ğı ha­re­ket­ten ikin­ci sa­rı çık­ma­lıy­dı. >> NET PE­NAL­TIY­DI: 37.da­ki­ka­da Sab­ri sağ­dan or­ta­la­dı. Sel­çuk, Ümit Ka­ran’ın al­tı­na gir­di. Net bir pe­nal­tı. >> MA­ÇIN KAH­RA­MA­NI: Ba­na gö­re ma­çın kah­ra­ma­nı 1 no­lu yar­dım­cı ha­kem Ser­kan Ok’tu. G.Sa­ray’ın 1. go­lü ve F.Bah­çe’nin 3. go­lün­de ders ni­te­li­ğin­de oy­nat­tı. >> BA­RA­JI AÇ­TI­RA­MA­DI: 72’de G.Sa­ray’ın ka­zan­dı­ğı ser­best atış­ta ba­ra­jı ye­te­rin­ce aç­tır­ta­ma­dı. Artık Göçek derbilerin değişmez hakemi olmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT