BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ARAGONES: E­leş­ti­ri­ler et­ki­le­mez

ARAGONES: E­leş­ti­ri­ler et­ki­le­mez

Maç son­ra­sı her za­man­ki sa­kin tav­rıy­la ko­nu­şan F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes, “15-20 da­ki­ka nor­mal ve­ri­mi­mi­zin al­tın­day­dık.Maç son­ra­sı her za­man­ki sa­kin tav­rıy­la ko­nu­şan F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes, “15-20 da­ki­ka nor­mal ve­ri­mi­mi­zin al­tın­day­dık. Son­ra maç is­te­di­ği­miz şek­le gel­di. Ge­nel­de da­ha iyi oy­na­yan ve po­zis­yon bu­lan biz­dik” şek­lin­de ko­nuş­tu. Pa­sa da­ya­lı fut­bol oy­nat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ve bu­nu İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mı’nda oturt­mak için 4 yı­lı­nı ver­di­ği­ni be­lir­ten Ara­go­nes, “Bu­nu otur­ta­na ka­dar ara­da eleş­ti­ri­ler ge­li­yor. Bun­lar be­ni et­ki­le­mi­yor ve fik­ri­mi de­ğiş­tir­mi­yor. Za­man geç­tik­çe ve iş­ler bi­zim is­te­di­ği­miz gi­bi git­tik­çe siz­ler, ‘keş­ke bu eleş­ti­ri­le­ri yap­ma­say­dım’ der­si­niz” şek­lin­de imâ­lı ko­nu­şa­rak top­lan­tı­yı terk et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT