BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MİCHAEL SKİBBE: Biz de Sami Yen’de SEVİNECEĞİZ

MİCHAEL SKİBBE: Biz de Sami Yen’de SEVİNECEĞİZ

G.Sa­ray’ın tek­nik pat­ro­nu ga­li­bi­ye­ti F.Bah­çe’ye ken­di ha­ta­la­rıy­la ade­ta he­di­ye et­tik­le­ri­ni be­lirt­tiG.Sa­ray’ın tek­nik pat­ro­nu ga­li­bi­ye­ti F.Bah­çe’ye ken­di ha­ta­la­rıy­la ade­ta he­di­ye et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti “GE­Rİ­YE DÖ­NE­ME­DİK” G.Sa­ray’ın Al­man ça­lış­tı­rı­cı­sı Mic­ha­el S­kib­be 4-1’lik mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan bü­yük bir mo­ral çö­kün­tü­sü ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. “Bu (dün) ge­ce, Baş­ka­nı­mız­dan ta­raf­ta­rı­mı­za ka­dar ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dık” di­yen S­kib­be, “Bu s­kor A­li Sa­mi Yen’de­ki rö­vanş­ta bi­zi hırs­lan­dı­ra­cak­tır. Se­vin­ci ken­di e­vi­miz­de ve se­yir­ci­miz ö­nün­de ya­şa­ya­ca­ğız. Son haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sı­mı­zın çok u­za­ğın­da kal­dık. Hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da i­yiy­dik a­ma ge­ri­ye dön­mek­te ge­cik­tik” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Dİ­REKT VU­RUŞ­TU!” ­Lin­coln’un at­tı­ğı an­cak sa­yıl­ma­yan gol­de ha­ke­min ha­ta­lı ka­rar ver­di­ği­ni de sa­vu­nan Mic­ha­el S­kib­be, “Fa­ul ka­ra­rı ve­ril­di­ğin­de di­rekt vu­ruş ol­ma­lıy­dı. Po­zis­yon tek­rar iz­len­di­ğin­de hak­lı ol­du­ğu­muz or­ta­ya çı­ka­cak” de­di. Al­man ça­lış­tı­rı­cı, ye­ni­len gol­ler­de F.Bah­çe’ye yar­dım­cı ol­duk­la­rı­na da de­ği­ne­rek, “R.Car­los’un f­ri­ki­ğin­de De Sanc­tis to­pu ö­ne doğ­ru ka­çır­dı. Bu gol­den son­ra F.Bah­çe sa­vun­ma­ya çe­kil­di ve kont­ra­tak­la­ra yö­nel­di. Bu da i­şi­mi­zi zor­laş­tır­dı” a­çık­la­ma­sı­nı yap­tı. > Ercan YILDIZ
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT