BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ta­türk’e o­ku­du­ğu şi­i­ri ­da­ha dün gi­bi ha­tır­lı­yor

A­ta­türk’e o­ku­du­ğu şi­i­ri ­da­ha dün gi­bi ha­tır­lı­yor

Ça­nak­ka­le’nin Ecea­bat il­çe­sin­de ha­ya­tı­nı sür­dü­ren 98 ya­şın­da­ki can­lı ta­rih Fat­ma Hı­zal, Ata­türk’ün ölü­mü­nün 70. yı­lın­da sa­vaş sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da ya­şa­dı­ğı olay­la­rı an­la­tır­ken göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı.> Ay­han Ön­cü ÇA­NAK­KA­LE İHA Ça­nak­ka­le’nin Ecea­bat il­çe­sin­de ha­ya­tı­nı sür­dü­ren 98 ya­şın­da­ki can­lı ta­rih Fat­ma Hı­zal, Ata­türk’ün ölü­mü­nün 70. yı­lın­da sa­vaş sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da ya­şa­dı­ğı olay­la­rı an­la­tır­ken göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Ça­nak­ka­le’nin Ecea­bat il­çe­si­ne bağ­lı Bü­yük Ana­far­ta kö­yün­de do­ğan 98 ya­şın­da­ki Fat­ma Hı­zal, sa­vaş sı­ra­sın­da köy­le­ri­nin de böl­ge­ye ya­kın ol­ma­sı se­be­biy­le bü­yük sı­kın­tı­lar çek­tik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Sa­va­şın son­la­rı­na doğ­ru olan bö­lü­mü ha­tır­la­ya­bi­li­yo­rum. Bir gün ‘Ata­türk kö­yü­nü­ze ge­le­cek’ de­di­ler. Bü­tün köy­lü­ler onu kar­şı­la­mak için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. Ben de o sı­ra­lar­da il­ko­ku­la gi­di­yor­dum. Öğ­ret­me­ni­miz de şi­ir oku­mak için be­ni gö­rev­len­dir­miş­ti. Bir­den kar­şı­dan atıy­la bir­lik­te kö­yü­mü­ze gi­riş yap­tı. Ba­şın­da kal­pak var­dı. Bü­tün köy­lü­ler onu al­kış­lar­la kar­şı­la­dı. Ben de o sı­ra­da öğ­ret­me­ni­mi­zin ba­na ver­di­ği şii­ri ez­be­re Ata­türk’e oku­dum. Şii­ri bü­yük bir dik­kat­le din­le­yen Ata­türk da­ha son­ra muh­tar­lar­la bir­lik­te köy muh­tar­lı­ğı­na git­ti. Ken­di­si­ne köy­de bir­kaç hay­van ke­si­le­rek ik­ram ve­ril­di. Ata­türk’ün kar­şı­sın­da şi­ir okur­ken çok he­ye­can­lan­mış­tım” de­di. 7 ya­şın­day­ken 91 yıl ön­ce Ata­türk’e oku­du­ğu şii­ri ay­nı he­ye­can­la bir de­fa da­ha oku­yan Fat­ma Hı­zal, za­man za­man he­ye­can­lı an­lar ya­şa­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT