BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Aragones’ten ders

Aragones’ten ders

G.Sa­ray, maç­tan ön­ce ga­li­bi­yet adı­na yak­tı­ğı ışık­la­rı da­ha oyu­nun ikin­ci da­ki­ka­sın­da vo­lü­mü­nü çok şık gol­le yük­selt­me­si­ne rağ­men, tem­po­da dü­şür­me yap­ma­yın­ca ev sa­hi­bi F.Bah­çe’ye, için­de ka­le­ci ve sa­vun­ma ha­ta­la­rı da olan 4 gol­lü bir ga­li­bi­yet sun­du.G.Sa­ray, maç­tan ön­ce ga­li­bi­yet adı­na yak­tı­ğı ışık­la­rı da­ha oyu­nun ikin­ci da­ki­ka­sın­da vo­lü­mü­nü çok şık gol­le yük­selt­me­si­ne rağ­men, tem­po­da dü­şür­me yap­ma­yın­ca ev sa­hi­bi F.Bah­çe’ye, için­de ka­le­ci ve sa­vun­ma ha­ta­la­rı da olan 4 gol­lü bir ga­li­bi­yet sun­du. Ta­bii ki, Skib­be‘nin eğ­ri­si doğ­ru­su­na denk ge­le­rek tut­tu­ğu Ba­ros ve Ümit iki­li­si ile oyu­na çık­ma­sı da, bir Ben­fi­ca ma­çı al­dat­ma­sı ola­rak, bu ye­nil­giy­le ağır fa­tu­ra ola­rak ge­ri dön­dü. F.Bah­çe, Alex‘siz oy­na­ma­nın ra­ki­be ay­nı tem­poy­la ce­vap ve­re­bil­me avan­ta­jı­nı ya­şa­dı. Bu F.Bah­çe’nin ga­li­bi­ye­tin­de­ki bir nu­ma­ra­lı et­ken­di. Sel­çuk‘la Mal­do­na­do, Lin­coln‘ün uç ada­mı ar­ka­sın­da­ki boş­luk­lar­da is­te­dik­le­ri­ni ya­pa­bil­mek adı­na gös­ter­di­ği gay­re­ti, bir gol ha­riç he­men he­men sı­fır­la­dı­lar. Dei­vid‘in ta­kı­ma gi­ri­şiy­le ve de sık sık ön li­be­ro­la­rıy­la bü­tün­le­şe­rek oy­na­ma­sı, F.Bah­çe’nin yu­mu­şak kar­nı olan or­ta alan­da da dol­gu gö­re­vi yap­tı. Do­la­yı­sıy­la ko­lay ge­çil­me yol­la­rı­nı ka­pa­dı. Uğur da za­man za­man bu­nu ya­par­ken, Gök­han‘la çı­ka­na ka­dar Ro­ber­to Car­los, kar­şı­la­ma­da tek kal­ma­la­rı­na rağ­men di­renç gös­te­re­bil­di­ler. G.Sa­ray’ın en ke­nar adam­la­rı or­ta alan­la­rı ile hiç bü­tün­le­şe­mez­ler­ken, Ay­han ade­ta tek ba­şı­na 4-5 gö­re­vi üst­len­mek zo­run­da kal­dı. Skib­be, de­ği­şik­lik­ler­de de doğ­ru yol­da de­ğil­di. Sa­de­ce Ümit‘i alıp, Ba­ros‘u or­ta­ya sü­re­rek, ke­nar­da Ke­well ve­ya Ay­dın for­mü­lü­ne git­me­liy­di. Ama o öy­le yap­ma­yıp, iki boş ya­ni Non­da-Ke­well de­ği­şik­li­ği ya­pa­rak tem­po­nun da düş­me­si­ne ade­ta ça­nak tut­tu. F.Bah­çe’nin Ar­se­nal ma­çın­da­ki oyu­nu­nu ka­bul­le­ne­me­yen fut­bol ca­hil­le­ri de, özel­lik­le ikin­ci dev­re­de­ki oyu­nun Lon­dra’da­ki­ne çok ben­ze­ye­rek fark­lı ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ri­şi­ne aca­ba ne ma­sal ya­za­cak­lar çok me­rak edi­yo­rum. So­nuç­ta Tür­ki­ye’de bel­ki de tek ba­şı­na ar­ka­sın­da dur­du­ğum Ara­go­nes, hem Skib­be‘ye hem de Tür­ki­ye’de fut­bol­dan çok an­la­yan (!) ün­lü oto­ri­te­le­re gü­zel bir ders ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91826
  % 0.21
 • 4.7903
  % 0.01
 • 5.5661
  % -0.28
 • 6.2392
  % -0.97
 • 188.372
  % -0.65
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT