BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Derbide sürpriz yok

Derbide sürpriz yok

Ma­ça şok­la baş­la­dı F.Bah­çe! Da­ki­ka 1 gol 1... Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin tek­nik di­rek­tö­rü Ara­go­nes, bü­yük bir risk ala­rak baş­la­dı kar­şı­laş­ma­ya...Ma­ça şok­la baş­la­dı F.Bah­çe! Da­ki­ka 1 gol 1... Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin tek­nik di­rek­tö­rü Ara­go­nes, bü­yük bir risk ala­rak baş­la­dı kar­şı­laş­ma­ya... Em­re‘nin ye­ri­ne ye­ni sa­kat­lık­tan ye­ni çık­mış ve bu se­zon en faz­la 15 da­ki­ka maç oy­na­mış Dei­vid‘e gö­rev ver­di. Al­dı­ğı bu risk onun F.Bah­çe’de bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı bel­ki de tek doğ­ru­suy­du! Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun sa­kat­lı­ğı ta­ma­men geç­miş. Hem sağ, hem de sol ka­nat­ta iyi iş­ler yap­tı. F.Bah­çe onun at­tı­ğı uzun top­lar­la po­zis­yon­lar bul­du. F.Bah­çe’nin or­ta sa­ha­sın­da sa­kat Alex‘in ye­rin­de Se­mih oy­na­dı. Sa­nı­rım sa­rı-la­ci­vert­li ta­kım­da Alex‘in dev­ri so­na eri­yor. Bu­gü­ne ka­dar yap­tık­la­rı­nı in­kar eden yok. Ama F.Bah­çe or­ta sa­ha­sı­na dün ge­ce­ki gi­bi di­na­mizm ge­tir­mek is­ti­yor­sa ar­tık Alex‘in bu ta­kım­da ye­ri yok. Bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri­ne gü­ve­nen G.Sa­ray’ın ak­si­ne F.Bah­çe ta­kım oyu­nu oy­na­dı. Çok ko­şup, yar­dım­la­şıp, iyi mü­ca­de­le et­ti­ler. Ma­çın ilk ya­rı­sın­da oyu­nu ken­di sa­ha­sın­da ka­bul eden sa­rı-la­ci­vert­li­ler, kon­tro­lü hiç el­den bı­rak­ma­dı. Sağ ka­nat­ta Gök­han, Ar­da‘yı sa­ha­da si­ler­ken; Uğur Bo­ral‘ın Ro­ber­to Car­los‘la ne­re­dey­se her po­zis­yon­da yar­dım­laş­ma­la­rı gö­rül­me­ye de­ğer­di. Sel­çuk ve Jo­si­co iyi bir uyum ya­ka­la­dı. Yıl­dız­lar­la do­lu G.Sa­ray or­ta sa­ha­sı­nı pas ya­pa­rak yor­du­lar. Sa­de­ce for­vet hat­tı iyi olan G.Sa­ray, emi­nim sa­vun­ma­nın da ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu an­la­mış­tır! İkin­ci ya­rı çok iyi bir tak­tik­le kon­tra­tak oy­na­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de Güi­za bi­raz “akıl­lı” ol­sa ta­ri­hi fark olur­du. Ama İs­pan­yol sa­de­ce ko­şu­yor, tri­bün­ler de onu al­kış­lı­yor. Ya­hu bu adam gol at­sın di­ye alın­ma­dı mı? Ma­çın ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek, ilk der­bi­si ol­ma­sı­na rağ­men iyi bir maç yö­net­ti. Böy­le­si­ne önem­li bir ma­ça “ce­sa­ret­le” Gö­çek‘i ve­ren MHK’yı kut­lu­yo­rum. F.Bah­çe “en kö­tü” za­ma­nın­da bi­le bir kez da­ha G.Sa­ray’ı mağ­lup et­me ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­di ve yıl­lar­dır Ka­dı­köy’de sü­ren “ge­le­ne­ği” de­vam et­tir­di. Kim­se psi­ko­lo­jik et­ki­ler­den bah­set­me­sin ba­na! İyi oy­na­yan, ta­kım olan ka­zan­dı. Bu­ra­sı Ka­dı­köy bu­ra­dan çı­kış yok!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT