BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dı­köy’ün da­yı­sı

Ka­dı­köy’ün da­yı­sı

Tek­nik, tak­tik hak ge­ti­re! Bir kla­sik tek­rar­lan­dı dün ge­ce Ka­dı­köy’de! Ama ne tek­rar­la­nış! Sü­per­di, müt­hiş­ti, ina­nıl­maz gü­zel­di! Ka­dı­köy’ün da­yı­sı da­yı­lan­dı yi­ne! En çok da “Git­ti, gi­di­yor” de­ni­len Lu­is Ara­go­nes se­vin­di bu­na! Ama laf ara­mız­da, İs­pan­yol tek­nik ada­mın bu sko­ra ka­na­atim­ce hiç­bir kat­kı­sı ol­ma­dı.Tek­nik, tak­tik hak ge­ti­re! Bir kla­sik tek­rar­lan­dı dün ge­ce Ka­dı­köy’de! Ama ne tek­rar­la­nış! Sü­per­di, müt­hiş­ti, ina­nıl­maz gü­zel­di! Ka­dı­köy’ün da­yı­sı da­yı­lan­dı yi­ne! En çok da “Git­ti, gi­di­yor” de­ni­len Lu­is Ara­go­nes se­vin­di bu­na! Ama laf ara­mız­da, İs­pan­yol tek­nik ada­mın bu sko­ra ka­na­atim­ce hiç­bir kat­kı­sı ol­ma­dı. Ak­si­ne so­nuç, tü­müy­le hiç­bir öl­çü­me sığ­ma­yan ta­ri­hi der­bi­nin 11 maç­tır de­ğiş­me­yen kla­sik yan­sı­ma­sıy­dı. Fa­kat, maç müt­hiş­ti! O ne tem­poy­du ar­ka­daş! Ne­fe­sim ke­sil­di, ba­şım dön­dü, res­men. Hiç böy­le hız­lı ve sü­rat­li bir baş­lan­gıç gör­me­dim. Şi­ir gi­biy­di fut­bol! San­ki, Turk­cell Sü­per Li­gi’nde ta­ri­hi der­bi­ler­den bi­ri de­ğil de, iki Av­ru­pa de­vi­nin fi­na­liy­di Ka­dı­köy Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda­ki F.Bah­çe-G.Sa­ray mü­ca­de­le­si. Da­ha 2. da­ki­ka oy­na­nır­ken Ar­da‘nın ara pa­sın­da F.Bah­çe sa­vun­ma­sı­nın ar­ka­sı­na sin­si­ce sar­kan Lin­coln‘ün til­ki­ce vu­ru­şu­nu sey­ret­tim. Vol­kan‘ın ko­ru­du­ğu ka­le­ye gol ola­rak gi­den o top, bü­yük­le­rin oyu­nu­na bir baş­ka bü­yük ma­na ve he­ye­can kat­tı. Of­sayt mı, de­ğil mi, bil­mem. Ama “Bal gi­bi gol” de di­ye­mem! Çün­kü of­sayt­tan da­ha önem­li tar­tış­ma şu ol­ma­lıy­dı. F.Bah­çe sa­vun­ma­sı o po­zis­yon­da Lin­coln‘ü na­sıl ka­çır­dı ar­ka­sı­na, pes doğ­ru­su! Çok sür­me­di, F.Bah­çe’nin o gü­zel go­le ay­nı gü­zel­lik­te ce­vap ver­me­si. Hem de du­ran top­tan... “Fi­zik ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı” de­ni­len bir du­rum söz ko­nu­suy­ken... Dei­vid sol­dan kö­şe atı­şı­nı ön di­re­ğe kes­ti, Sel­çuk, san­ki 50 bin ke­re o po­zis­yo­nu id­man et­miş de me­le­ke ka­zan­mış gi­bi bit­ti ora­cık­ta. Ha­fif bir es­kiv­le ge­ri­ye yas­la­nıp, to­pun al­tı­na sok­tu aya­ğı­nı, ra­ket gi­bi çe­vir­di ve ka­le­ci De Sanc­tis‘i ba­yıl­tan o ha­ri­ka gol gel­di. O an ka­la­ba­lık G.Sa­ray sa­vun­ma­sı­nın ça­re­siz­li­ği­ne bir an­lam ve­re­me­dim. Hay­ret, san­ki üzer­le­ri­ne ölü top­ra­ğı ser­pil­miş­ti. Der­bi da­ha bir ke­yif ka­zan­dı. Hent­bol ma­çı gi­bi top bir o ka­le­de bir bu ka­le­de oy­nan­dı. Ama ina­nın, bu gü­zel­lik­te ne Skib­be‘nin tak­ti­ği, ne de Ara­go­nes‘in Alex’siz oyun stra­te­ji­si­nin bir ro­lü var­dı.. Ma­çı iki ta­kı­mın kur­may­la­rı ve F.Bah­çe’nin kla­sik Ka­dı­köy şan­sı bi­tir­di. Me­se­la, “Bal yap­ma­yan arı” di­ye eleş­ti­ri­len Güi­za‘nın özel ola­rak ha­zır­la­dı­ğı 2. gol po­zis­yo­nun­da Se­mih‘in or­ta - şut ka­rı­şı­mı vu­ru­şun­da eli aya­ğı­na do­la­şan Em­re Aşık‘ın to­pu ken­di ka­le­si­ne yol­la­ma­sı, F.Bah­çe’nin şan­sın­dan baş­ka ne şe­kil­de izah edi­le­bi­lir­di? Yi­ne Lu­ga­no‘nun at­tı­ğı gol­de­ki, vu­ruş es­te­ti­ği­nin Alex‘ten bir ek­si­ği var mıy­dı? Özet­ler­sek, ke­yif­li der­bi­nin; Ben­fi­ca ve Ar­se­nal kar­şı­sın­da des­tan­sı oyun çı­ka­ran iki ta­kı­mı dün ge­ce de Ka­dı­köy’de gös­te­ri­ye çık­tı. Ama bu gös­te­ri­de ha­sı­la­tı top­la­yan F.Bah­çe ol­du. Çün­kü, kla­sik Ka­dı­köy şan­sı, sah­ne­dey­di. Kut­la­rım.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT