BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu bir Ka­dı­köy fil­mi­dir

Bu bir Ka­dı­köy fil­mi­dir

Ka­pa­lı gi­şe oy­nar ve so­nun­da F.Bah­çe ka­za­nır. Oy­sa.. Bi­ri “ye­nil­me­me­ye” oy­na­mış, di­ğe­ri ise yen­me­ye oy­na­mış son maç­la­rın­da iki önem­li Av­ru­pa ta­kı­mı­na kar­şı.Ka­pa­lı gi­şe oy­nar ve so­nun­da F.Bah­çe ka­za­nır. Oy­sa.. Bi­ri “ye­nil­me­me­ye” oy­na­mış, di­ğe­ri ise yen­me­ye oy­na­mış son maç­la­rın­da iki önem­li Av­ru­pa ta­kı­mı­na kar­şı. Son­ra gel­miş­ler Ka­dı­köy’e bir­bir­le­ri­ne, tam da “ben de ora­day­dım” de­ni­le­cek bir ge­ce ya­şat­ma­ya. Son maç­la­rı ve­ya ko­num­la­rı ne olur­sa ol­sun bir­bi­ri­ne ta­ham­mü­lü ol­ma­yan iki ta­raf­tar gu­ru­bu­nun or­ta­sı­na sa­lı­nı­ver­miş­ler. Bir­bi­ri­ni sev­me­me­yi ve ra­ki­bi­nin ba­şa­rı­sız ol­ma­sı için du­a et­me­yi bi­le al­gı­la­ya­bi­li­yo­rum ama ra­ki­bi­nin renk­le­ri­ne bi­le ta­ham­mül ede­me­me­yi ol­dum ola­sı an­la­ya­ma­mı­şım­dır. Oy­sa F.Bah­çe ta­raf­ta­rı sta­dı Gü­ney Ame­ri­ka’nın bi­le im­re­ne­ce­ği bir kar­na­va­la çe­vir­miş­ti. Maç ise gol­le baş­lı­yor. Lin­coln‘ün bi­le pre­se yü­rek­ten ka­tıl­dı­ğı bir G.Sa­ray ile sko­ra is­yan eden bir F.Bah­çe dü­el­lo­ya gi­ri­şi­yor­lar ar­dın­dan. Si­la­hı­nı he­men ateş­le­yen Fe­ner bin­di­ri­yor Al­lah ne ver­diy­se sis­te­miy­le ve Sel­çuk iğ­ne de­li­ğin­den ge­çi­ri­yor to­pu. Çift vu­ruş ve­ya de­ğil­di der­ken ikin­ci zi­ya­ret ağ­la­ra gi­di­yor ama ta­be­la­ya de­ğil. Ge­ce müt­hiş.. Pat­ron bel­li ki Lin­coln ama ta­kım­da çok iş­tah­lı.. Jo­si­co‘yu so­rar­sa­nız her ra­kip atak­ta “Lin­coln han­gi­si” di­ye ar­ka­daş­la­rı­na so­ru­yor. F.Bah­çe ise oyu­nu­na de­ğil du­ran top­lar­da­ki üs­tün­lü­ğü­ne bağ­la­mış ma­çı. Bir ara tek­me­yi yi­yen de sa­rı kar­tı gö­ren de Lin­coln olu­yor. İki üç pa­sın be­li­ni doğ­rul­ta­bi­len F.Bah­çe go­lü­nü Em­re‘nin şans­sız­lı­ğın­dan edi­ni­yor. Kla­sik Ka­dı­köy du­ru­mu an­la­ya­ca­ğı­nız. Ne ka­dar oy­nar­sa oy­na­sın ken­di­ne ye­ni­li­yor G.Sa­ray, F.Bah­çe iyi oy­na­ma­sa da.. Ar­da ve Ümit‘in de bir hay­li “ek­sik” kal­dı­ğı­nı göz­lem­li­yo­rum. Ma­çın ya­rı­sı ol­du­ğun­da di­ğe­riy­le oy­na­ma­yı da­ha iyi bi­len F.Bah­çe’nin 2-1’i ve G.Sa­ray’ın brüt 2 net 1,5 pe­nal­tı­sı var. İkin­ci ya­rı­da “hü­cum ti­mi” sa­yı­sı ar­tı­yor ama bu bir an­da “in­ti­har ti­mi” ha­li­ne de dö­nü­şe­bi­lir, der­ken, üç ol­du er­ken.. Ben­fi­ca yıl­dı­zı Em­re ken­di ka­le­si­ne at­mış, son­ra da De Sanc­tis ik­ram et­miş bir ta­ne.. Si­nir­le­ri her za­man­ki gi­bi iyi­ce bo­zu­lan G.Sa­ray da­ğı­lı­yor ha­kem­le oy­na­dık­ça ha­ta­la­rı üst üs­te ko­yu­yor. Di­sip­lin “Ka­dı­köy’ün ge­le­nek­sel sen­dro­mu” ola­rak kay­bo­lu­yor.. Ve film bi­ti­yor..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT