BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ata­türk’ü ölü­mü­nün 70. yı­lın­da ÖZ­LEM VE ŞÜK­RAN­LA ANI­YO­RUZ

Ata­türk’ü ölü­mü­nün 70. yı­lın­da ÖZ­LEM VE ŞÜK­RAN­LA ANI­YO­RUZ

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 70. yıl dö­nü­mü olan bu­gün, çe­şit­li tö­ren ve et­kin­lik­ler­le anı­la­cak.> AN­KA­RA Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 70. yıl dö­nü­mü olan bu­gün, çe­şit­li tö­ren ve et­kin­lik­ler­le anı­la­cak. An­ka­ra’da ilk tö­ren bu­gün sa­bah Anıt­ka­bir’de dü­zen­le­ne­cek. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, pro­to­ko­le da­hil dev­let er­ka­nı­nın oluş­tu­ra­ca­ğı kor­tej eş­li­ğin­de As­lan­lı Yol’dan yü­rü­ye­rek sa­at 09.05’de mo­zo­le­ye çe­lenk ko­ya­cak. Cum­hur­baş­ka­nı Gül ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, Ata­türk’ün ma­ne­vi hu­zu­run­da 2 da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­da bu­lu­na­cak. Say­gı du­ru­şu, as­ke­ri ban­do­nun ça­la­ca­ğı İs­tik­lal Mar­şı’nın bi­ti­min­de so­na ere­cek. Anıt­ka­bir, res­mi tö­ren­le­rin ar­dın­dan sa­at 11.00’de hal­kın zi­ya­re­ti­ne açı­la­cak. Bay­rak­lar, Bü­yük Ön­der Ata­türk’ün 70 yıl ön­ce ebe­di­ye­te in­ti­kal et­ti­ği sa­at 09.05’den iti­ba­ren gü­ne­şin ba­tı­şı­na ka­dar ya­rı­ya in­di­ri­le­cek. Ata­türk Kül­tür, Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mun­ca bu­gün sa­at 10.00’da, ku­rum kon­fe­rans sa­lo­nun­da 10 Ka­sım Ata­türk’ü An­ma Tö­re­ni dü­zen­le­ne­cek. Tö­ren­de, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın, Ata­türk Kül­tür, Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Sa­dık Tu­ral ve Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Prof. Dr. Cez­mi Eras­lan bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­cak. An­ka­ra Ku­lü­bü Der­ne­ği bu­gün sa­at 17.30’da, an­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Abi­din­pa­şa Köş­kü’nde Ata­türk şi­ir­le­rin­den olu­şan bir din­le­ti dü­zen­le­ye­cek. Se­fer­ber­lik i­çin­de­yiz ­Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal A­ta­türk’ün ve­fa­tı­nın 70. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la bir me­saj ya­yım­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Mu­a­sır me­de­ni­yet­le­ri aş­ma he­de­fi­ni sağ­la­mak i­çin bü­yük bir se­fer­ber­lik i­çin­de­yiz. Tür­ki­ye, bu­gün me­de­ni mil­let­ler ca­mi­a­sı­nın say­gın bir ü­ye­si ha­li­ne gel­miş­tir” de­di Dev­let er­ka­nı ve si­ya­si par­ti li­der­le­ri, Bü­yük Ön­der Ata­türk’ün ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 70. yıl dö­nü­mü se­se­biy­le me­saj ya­yım­la­dı. Me­saj­la­rın­da bir­lik ve be­ra­ber­lik, çağ­rı­la­rı ya­pan li­der­ler, 10 Ka­sım’ın Ata­türk’ün ide­al­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me ko­nu­sun­da­ki ka­rar­lı­lı­ğı­nı gös­ter­me gü­nü ol­du­ğu­na inan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. İş­te dev­let er­ka­nı ve par­ti li­der­le­rin­den me­saj­lar... * Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül: “Ata­türk, sa­de­ce Türk mil­le­ti­nin de­ğil, bü­tün in­san­lı­ğın sev­gi ve say­gı­sı­nı ka­zan­mış bir li­der­dir. Ata­türk’ün ön­cü­lü­ğün­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len in­kı­lap ve re­form­lar, bü­yük bir dö­nü­şüm ve mo­dern­leş­me sü­re­ci­ni baş­lat­mış­tır. Mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ni geç­me he­de­fi­ne doğ­ru yü­rür­ken, Tür­ki­ye’nin bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ge­liş­me­si, bü­yü­me­si, mo­dern­leş­me sü­re­ci­nin de­vam et­me­si el­zem­dir.” * TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan: “10 Ka­sım, Türk mil­le­ti için bü­yük bir kur­ta­rı­cı­sı­nı an­ma gü­nü ol­du­ğu ka­dar, sa­hip ol­duk­la­rı­nın de­ğe­ri­ni bi­le­rek Cum­hu­ri­yet’in er­dem­le­ri­ne sa­da­ka­ti­ni ve Ata­türk’ün ide­al­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me ko­nu­sun­da­ki ka­rar­lı­lı­ğı­nı gös­ter­me gü­nü­dür. O’nun il­ke ve dev­rim­le­ri her za­man bü­yük mil­le­ti­mi­ze güç ver­me­ye ve yol gös­ter­me­ye de­vam ede­cek­tir.” * Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan: “Cum­hu­ri­ye­tin en bü­yük ide­ali­nin, inan­cı, et­nik kö­ke­ni, ha­yat bi­çi­mi ne olur­sa ol­sun mil­le­tin bü­tün fert­le­ri­ni va­tan­daş­lık te­me­lin­de bir­leş­tir­mek­tir. İna­nı­yo­rum ki mil­le­ti­miz, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin bü­tün de­ğer ve ku­rum­la­rı­na sa­hip çı­ka­rak bu idea­lin ger­çek­leş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak­ta­dır. O’nun gös­ter­di­ği mua­sır me­de­ni­yet­le­ri aş­ma he­de­fi­ne doğ­ru mil­le­ti­mi­zin her bir fer­di­ne en ile­ri ha­yat stan­dart­la­rı­nı sağ­la­mak için bü­yük bir se­fer­ber­lik için­de­yiz. Tür­ki­ye, bu­gün Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş ide­ali­ne uy­gun ola­rak öz­gür ve mü­ref­feh dün­ya­nın güç­lü bir ül­ke­si, me­de­ni mil­let­ler ca­mi­ası­nın say­gın bir üye­si ha­li­ne gel­miş­tir.” * Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ: “Ata­türk­çü Dü­şün­ce Sis­te­mi, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni ül­ke­si ve ulu­suy­la son­su­za dek bö­lün­mez bir bü­tün ola­rak ya­şa­ta­cak en bü­yük iti­ci güç­tür. Bu gü­cün ulu­su­muz için ta­şı­dı­ğı de­ğe­rin bi­lin­ciy­le ha­re­ket eden TSK, ‘Va­ta­nı­nı en çok se­ven gö­re­vi­ni en iyi ya­pan­dır’ ifa­de­siy­le özet­le­ye­bi­le­cek ça­lış­ma an­la­yı­şıy­la gö­re­vi­nin ba­şın­da­dır.” * CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal: “Ata­türk, ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 70. yı­lın­da da de­ğe­ri her gün bi­raz da­ha ar­tan bir ön­der­dir. Ba­rı­şın, dost­lu­ğun, kar­deş­li­ğin, in­san­lı­ğın çok cid­di prob­lem­ler­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu gü­nü­müz dün­ya­sın­da, Ata­türk’ün ese­ri­nin de­ğe­ri de her gün da­ha çok ar­tı­yor ve da­ha iyi an­la­şı­lı­yor.” * MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li: “Türk mil­le­ti ta­ri­hin her ev­re­sin­de, ken­di­si­ni par­ça­la­ma­ya ça­lı­şan­lar kar­şı­sın­da ‘iha­net­le­re, is­yan­la­ra ve her tür­lü kir­li tez­ga­ha rağ­men’ ke­net­len­me­yi ve bir­lik içe­ri­sin­de her tür­lü teh­di­di ka­rar­lı­lık­la ber­ta­raf et­me­yi ba­şar­mıştır. ‘Hiç­bir za­man ümit­siz­li­ğe düş­me­yen, en zor an­lar­da ola­maz de­ni­len­le­ri olur ha­le ge­ti­ren’ Ata­türk’ü min­net ve şük­ran duy­gu­la­rıy­la anı­yo­rum.” 3 boyutlu Dolmabahçe Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı, 3 bo­yut­lu ola­rak ‘www.360tr.com’ in­ter­net si­te­sin­den ge­zi­le­bi­le­cek. www.360tr.com mul­ti-med­ya gru­bu; Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün 70’in­ci ölüm yıl dö­nü­mü ha­tı­ra­sı­na ha­ya­ta göz­le­ri­ni yum­du­ğu me­kan olan Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nı Vir­tu­al Rea­lity (VR) pa­no­ra­mik fo­toğ­raf tek­no­lo­ji­siy­le in­ter­net or­ta­mı­na ta­şı­dı. Pro­je yö­net­me­ni İm­dat De­mir, Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı pro­je­si­ne yak­la­şık 2 yıl ön­ce baş­la­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, ça­lış­ma sü­re­sin­ce 3 bin 618 adet pa­no­ra­mik fo­toğ­raf çek­tik­le­ri­ni, çe­ki­len bu pa­no­ra­ma­la­rı özel tek­nik­ler­le bir­leş­ti­re­rek Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nı şu an­da 120 nok­ta­dan in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın eri­şi­mi­ne aç­tık­la­rı­nı bil­dir­di. Zi­ya­ret­çi­le­rin, Ata­türk’ün ve­fat et­ti­ği oda­dan baş­la­ya­rak sa­ra­yı ge­ze­bi­le­cek­le­ri­ni kay­de­den De­mir, sa­yı­sal kro­ki yön­len­dir­me­le­riy­le sa­ra­yın di­ğer kı­sım­la­rı­nın da 3 bo­yut­lu ola­rak ge­zi­le­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de, Ata­türk’ün İs­tan­bul zi­ya­ret­le­rin­de ika­met­gah ola­rak kul­lan­dı­ğı sa­ray­da ya­şa­nan en önem­li olay, 10 Ka­sım 1938’de Ata­türk’ün ölü­mü­dür. Ata­türk, sa­ra­yın 71 nu­ma­ra­lı oda­sın­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni ka­pa­mış­tır. Ata­türk’ün ha­ya­ta göz­le­ri­ni ka­pa­dı­ğı bu oda, bü­tün eş­ya­sıy­la bir mü­ze ha­lin­de­dir. Odada Ata­türk’ün yat­tı­ğı bronz iş­le­me bir ce­viz kar­yo­la, gar­dırop ve ko­mo­din var­dır. Oda, ha­lı­lar, ka­ne­pe ve kol­tuk­lar­la dö­şen­miş­tir. Du­var­la­rı, açık ye­şil üze­ri­ne yıl­dız­lar ve çi­çek­ler­le süs­lü bir ka­ğıt­la kap­lı­dır. Ce­viz kar­yo­la üze­rin­de ke­ten iş­le­me­ be­yaz bir ör­tü, ma­vi bir yor­gan var­dır. Pen­ce­re­le­ri at­las per­de­li­dir.
Kapat
KAPAT