BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Milliyetçilik HİZMETTİR

Milliyetçilik HİZMETTİR

Baş­ba­kan Er­do­ğan Er­zu­rum’a ge­li­şin­de ci­rit ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Ha­va­ala­nın­dan çık­tık­tan son­ra oto­büs­le şeh­re ge­len Er­do­ğan’ın kon­vo­yu­na yak­la­şık 100 ki­şi­den olu­şan at­lı ci­rit eki­bi de ka­tıl­dı.AT­LI Cİ­RİT E­Kİ­Bİ KAR­ŞI­LA­DI Baş­ba­kan Er­do­ğan Er­zu­rum’a ge­li­şin­de ci­rit ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Ha­va­ala­nın­dan çık­tık­tan son­ra oto­büs­le şeh­re ge­len Er­do­ğan’ın kon­vo­yu­na yak­la­şık 100 ki­şi­den olu­şan at­lı ci­rit eki­bi de ka­tıl­dı. Kon­vo­yun önü­ne ge­çen at­lı­lar da­ha son­ra şeh­re ka­dar Er­do­ğan’la bir­lik­te ha­re­ket et­ti. Baş­ba­kan’a eşi Emi­ne Er­do­ğan, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­di Eker de eş­lik et­ti. > Ay­han Tür­kez­-Ah­met Ak­bu­ğa ER­ZU­RUM İ­HA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, e­sas mil­li­yet­çi­li­ğin hal­ka hiz­met ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu­ra­da tek mil­le­tiz, tek bay­ra­ğız, tek va­ta­nız, tek dev­le­tiz. Bu ül­ke­de iş­te millî bir­lik­ten, be­ra­ber­lik­ten ya­na­dır. Ger­çek ma­na­da mil­li­yet­çi­lik bu­dur. Bu­nun dı­şın­da as­la...” de­di. Er­zu­rum’da top­lu a­çı­lış ve TO­Kİ ev­le­ri­nin a­nah­tar tes­lim tö­re­ni­ne ka­tı­lan Er­do­ğan, TO­Kİ’nin dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik p­ro­je­le­ri­nin de­vam e­de­ce­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, şöy­le ko­nuş­tu; “P­ro­je­ler ha­zır, şim­di bu­nun da a­dım­la­rı­nı a­ta­ca­ğız. Hiz­met ü­ret­mek, mil­le­tin e­ner­ji­si­ni, mil­let i­çin kul­lan­mak bu­dur, mil­le­tin zen­gin­li­ği­ni Tür­ki­ye’nin zen­gin­li­ği­ni yi­ne Tür­ki­ye’ye, mil­le­ti­mi­ze har­ca­mak bu­dur. Biz kav­ga­nın, ça­tış­ma­nın i­çin­de ol­ma­dık, ol­ma­ya­ca­ğız.” MA­KAM­LAR GE­LİP GE­Çİ­Cİ “Bi­zim, Tür­ki­ye i­çin ha­yal­le­ri­miz var. Bi­zim Türk Mil­le­ti’ne aş­kı­mız, sev­da­mız var” di­yen Er­do­ğan, “Ben şu an­da kar­şım­da, Türk’ü i­le Laz’ı i­le Çer­kez’i i­le Gür­cü’sü i­le A­ba­za’sı i­le Boş­nak’ı i­le Ar­na­vut’u i­le mil­le­ti­mi gö­rü­yo­rum. Bu­ra­da ay­rım yok, bu­ra­da fark­lı ba­kış yok. Bu­ra­da tek mil­le­tiz, tek bay­ra­ğız, tek va­ta­nız, tek dev­le­tiz. Bu yo­la böy­le gir­dik, böy­le yü­rü­yo­ruz, böy­le yü­rü­ye­ce­ğiz. Bu i­nanç­la, bu ka­rar­lı­lık­la, bu yol­cu­luk de­vam e­de­cek­tir” şek­lin­de de­vam et­ti. “Biz, ya­ra­tı­la­nı, ya­ra­tan­dan ö­tü­rü sev­dik. Ma­ka­mın­dan, mev­kin­den do­la­yı de­ğil” di­yen Er­do­ğan, “Bun­lar ge­lip ge­çi­ci. Ma­kam de­di­ğin ne­dir ki, bu­gün var ya­rın yok. ‘Cum­hur­baş­ka­nı, baş­ba­kan, ba­kan, mil­let­ve­ki­li ni­ye­ti­ne’ di­ye­cek­ler mi? Ha­yır. ‘Er ki­şi ni­ye­ti­ne’ di­ye­cek­ler. O­nun i­çin bi­ze te­va­zu ya­kı­şır, as­la gu­rur de­ğil” de­di. Er­do­ğan ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Ak­tü­tün’de şe­hit o­lan uz­man Ça­vuş Ca­hit Yıl­dı­rım’ın e­şi Nur Yıl­dı­rım’a e­vi­nin a­nah­ta­rı­nı ver­di. Hediye edilen atı sevdi Baş­ba­kan Er­do­ğan, Er­zu­rum’da ken­di­si­ne he­di­ye edi­len ‘Hey Da­daş’ isim­li ata bin­me­di. Er­do­ğan Saf­kan Arap atı­nı sev­mek­le ye­tin­di. Er­zu­rum’da ha­va am­bu­lans sis­te­mi­nin ta­nı­tı­mı­nı da ya­pan Er­do­ğan, has­ta­la­rın da­ha ko­lay bir şe­kil­de sağ­lık mer­kez­le­ri­ne ulaş­tı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Da­ha son­ra, Böl­ge Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Er­do­ğan, bu­ra­da ço­cuk­la­ra he­di­ye da­ğıt­tı. Er­do­ğan’ı ta­kip et­mek is­te­yen va­tan­daş­lar kı­sa sü­re­li iz­di­ha­ma yol aç­tı. Er­do­ğan, 2011 Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Kış Oyun­la­rı’yla il­gi­li ha­zır­lık­la­rı da ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Dün­ya genç­li­ği Er­zu­rum’da Ana­do­lu’nun zir­ve­sin­de bu­lu­şa­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT