BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BBP, Ya­zı­cı­oğ­lu ile ‘de­vam’ de­di

BBP, Ya­zı­cı­oğ­lu ile ‘de­vam’ de­di

Ku­rul­tay’a tek a­day o­la­rak gi­ren Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, oy­la­rın ta­ma­mı­nı a­la­rak ye­ni­den par­ti baş­kan­lı­ğı­na se­çil­diBBP li­de­ri Ya­zı­cı­oğ­lu, oy­la­ma­da 796 o­yun 795’i­ni al­dı. > Ah­met To­pal AN­KA­RA ­Bü­yük Bir­lik Par­ti­si’nin (BBP) A­ta­türk S­por Sa­lo­nu’n­da ya­pı­lan 7. O­la­ğan Bü­yük Ku­rul­ta­yı’n­da, Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu ye­ni­den par­ti baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Ge­nel Baş­kan Ya­zı­cı­oğ­lu’nun tek a­day ol­du­ğu ku­rul­tay­da­ki se­çim­ler­de 796 de­le­ge oy kul­lan­dı, Ya­zı­cı­oğ­lu ge­çer­li 795 o­yun ta­ma­mı­nı al­dı. Ku­rul­tay­da bir ko­nuş­ma ya­pan Ya­zı­cı­oğ­lu, BBP’yi A­na­do­lu’nun ‘hor­mon­suz, na­tu­rel ha­re­ke­ti’ o­la­rak de­ğer­len­di­re­rek,”Ben ter­te­miz el­le­ri­mi si­ze u­za­tı­yo­rum. Bu el­ler ki­re bu­laş­ma­dı, tu­tun bu el­le­ri” de­di. Ya­zı­cı­oğ­lu, BBP’nin Türk­me­niy­le, Kür­düy­le, La­zıy­la, Çer­ke­ziy­le, A­le­vi­si ve Sün­ni­siy­le mil­le­ti ta­sa­da ve kı­vanç­ta bir ya­pa­cak, Türk­-İslâm coğ­raf­ya­sın­da bü­yük bir­li­ği ku­ra­cak bü­yük ül­kü yo­lu ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT