BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bom­ba­cı­lar dik­kat çek­me­mek i­çin ev­le­ri­ne BAY­RAK as­mış

Bom­ba­cı­lar dik­kat çek­me­mek i­çin ev­le­ri­ne BAY­RAK as­mış

Te­rör ör­gü­tü PKK’nın Ku­zey I­rak’ta bu­lu­nan kamp­la­rın­da bom­ba, sa­bo­taj ve su­i­kast e­ği­ti­mi al­dık­tan son­ra İz­mir’e ge­len N.K. (24) i­le PTT’de ça­lı­şan V.G. (25) ve İ.K. (24) i­sim­li i­ki yar­dım­cı­sı, dü­zen­le­nen o­pe­ras­yon­la ya­ka­lan­dı.> ­Fa­tih Hay­ta İZ­MİR İ­HA ­Te­rör ör­gü­tü PKK’nın Ku­zey I­rak’ta bu­lu­nan kamp­la­rın­da bom­ba, sa­bo­taj ve su­i­kast e­ği­ti­mi al­dık­tan son­ra İz­mir’e ge­len N.K. (24) i­le PTT’de ça­lı­şan V.G. (25) ve İ.K. (24) i­sim­li i­ki yar­dım­cı­sı, dü­zen­le­nen o­pe­ras­yon­la ya­ka­lan­dı. Zan­lı­la­rın dik­kat çek­me­mek i­çin ya­ka­lan­dı­ğı e­vin hem dı­şı­na hem de i­çe­ri­si­ne Türk bay­rak­la­rı as­tık­la­rı göz­len­di. U­zun bir sü­re­dir ta­kip e­di­len zan­lı­lar­dan N.K.’nın 500 g­ram A-4 ti­pi p­las­tik pat­la­yı­cı­yı bı­rak­tı­ğı yer­den al­ma­sı ü­ze­ri­ne o­pe­ras­yon dü­zen­len­di. Tu­tuk­la­nan zan­lı­la­rın, bom­ba dü­ze­ne­ği­ni boş bir ko­la ku­tu­su­na yer­leş­ti­rip ko­li i­çin­de he­def­le­ri­ne koy­ma­yı p­lan­la­dık­la­rı id­di­a e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT