BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal ye­ni­le­nen ­tak­si du­ra­ğı­nı aç­tı

Bay­kal ye­ni­le­nen ­tak­si du­ra­ğı­nı aç­tı

Ba­kır­köy İncirli’deki açılışa katılan Bay­kal, tak­si­ci es­na­fı­nın da prob­lem­le­ri­ni din­le­diBa­kır­köy’de tak­si du­ra­ğı­nın açı­lı­şı­na ka­tı­lan Bay­kal, tak­si­ci es­na­fı­nın prob­lem­le­ri hak­kın­da bil­gi­ al­dı. CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Ba­kır­köy’de ye­ni­le­nen İn­cir­li Tak­si Du­ra­ğı­nı hiz­me­te aç­tı. Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si’nce ye­ni­le­nen İn­cir­li Tak­si Du­ra­ğı­na ge­len Bay­kal, İs­tan­bul Tak­si­ci­ler Es­naf Oda­sı yö­ne­ti­ci­le­rin­den tak­si­ci es­na­fı­nın prob­lem­le­riy­le il­gi­li bil­gi al­dı. Bay­kal, bu­ra­da çok mo­dern ye­ni bir tak­si du­ra­ğı ya­pıl­dı­ğı­nı, tak­si­ci­le­rin ba­rı­na­bi­le­cek­le­ri bir mer­kez ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu­nu ha­zır­la­yan be­le­di­ye baş­ka­nı­nı teb­rik et­ti. Bu ça­lış­ma­nın di­ğer be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na da ör­nek ol­ma­sı­nı di­le­yen Bay­kal, bu­nun be­le­di­ye ile es­na­fın da­ya­nış­ma ve iş­bir­li­ği için­de bir­bi­ri­ne sa­hip çı­ka­rak, omuz ve­re­rek yap­tı­ğı bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT