BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Binanın al­tı has­ta­ne üs­tü o­kul!

Binanın al­tı has­ta­ne üs­tü o­kul!

Bi­le­cik Dev­let Has­ta­ne­si’ne a­it 5 kat­lı bi­na­nın ilk 3 ka­tın­da sağ­lık, 4 ve 5’in­ci kat­la­rın­da i­se e­ği­tim hiz­me­ti ve­ri­li­yor...Bi­le­cik Dev­let Has­ta­ne­si’ne a­it 5 kat­lı bi­na­nın ilk 3 ka­tın­da sağ­lık, 4 ve 5’in­ci kat­la­rın­da i­se e­ği­tim hiz­me­ti ve­ri­li­yor... Dev­let Has­ta­ne­si kam­pü­sün­de bu­lu­nan Sağ­lık Mes­lek Li­se­si­nin 5 kat­lı bi­na­sı, geç­ti­ği­miz yıl has­ta­ne ola­rak kul­la­nıl­mak üze­re bo­şal­tıl­dı. Bi­na­da bu­lu­nan Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ise geç­ti­ği­miz yıl Hür­ri­yet Ma­hal­le­si­’n­de bu­lu­nan Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi bi­na­sı­nın bir bö­lü­mün­de eği­tim ver­di. Buranın has­ta­ne­ye uzak ol­ma­sı ve baş­ka bi­na­nın bu­lu­na­ma­ma­sın­dan do­la­yı 198 öğrencinin eğitim gördüğü Sağ­lık Mes­lek Li­se­si­’nin ye­ni­den da­ha ön­ce eği­tim ver­di­ği Dev­let Has­ta­ne­si­nin ya­nın­da­ki 5 kat­lı bi­na­nın 4 ve 5’in­ci kat­la­rı­na ta­şın­dı. Bi­na­nın ilk 3 ka­tın­da ise Dev­let Has­ta­ne­si­nin la­bo­ra­tu­var, kan al­ma, rönt­gen ve po­lik­li­nik­ler gi­bi bir­çok bi­ri­mi fa­ali­yet gös­te­ri­yor. İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ca­fer Tul­maç, “O­ku­lu­muz has­ta­ney­le iç içe. Bi­zim de ar­zu et­me­di­ği­miz bir du­rum. Ye­ni okul için bir ar­sa tah­si­si ya­pıl­dı. Tah­sis edi­len 10 bin met­re­ka­re ar­sa­yı Ba­kan­lı­ğı­mız uy­gun gör­dü. Şim­di okulun Dev­let Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na alın­ma­sı için bir ça­lış­malarımız va­r” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT