BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DR. AY­ÇE TA­MER: 7 ço­cuk­tan bi­ri as­tım­lı

DR. AY­ÇE TA­MER: 7 ço­cuk­tan bi­ri as­tım­lı

Boz­ya­zı Dev­let Has­ta­ne­si Ai­le He­ki­mi Ay­çe Ta­mer, her 7 ço­cuk­tan bi­ri­nin as­tım has­ta­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, has­ta­la­rın ço­ğun­da be­lir­ti­ler ha­fif ol­ma­sı­na rağ­men as­tı­mın ha­la öl­dü­rü­cü bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu söy­le­di.> MER­SİN İHA Boz­ya­zı Dev­let Has­ta­ne­si Ai­le He­ki­mi Ay­çe Ta­mer, her 7 ço­cuk­tan bi­ri­nin as­tım has­ta­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, has­ta­la­rın ço­ğun­da be­lir­ti­ler ha­fif ol­ma­sı­na rağ­men as­tı­mın ha­la öl­dü­rü­cü bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu söy­le­di. Has­ta­ne­ye baş­vu­ran ço­cuk­la­rın ya­rı­sı­nı as­tım­lı ço­cuk­la­rın oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ta­mer, bu­ra­da önem­li olan bir di­ğer ko­nu­nun ilaç te­da­vi­le­ri, ko­ru­ma yön­tem­le­ri ve kam­pan­ya­la­ra rağ­men has­ta­lı­ğın da­ha şid­det­li ve yay­gın ha­le gel­me­si ol­du­ğu­nu kay­det­ti. ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR Has­ta­lık­la mü­ca­de­le­de he­nüz baş­lan­gıç saf­ha­sın­da­ki has­ta­la­rın tes­pit edi­lip, has­ta­lı­ğın iler­le­me­si ve ilaca ba­ğım­lı ha­le gel­me­si­nin en­gel­len­me­si ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Ayçe Ta­mer, “Bu­gün her 7 ço­cuk­tan bi­ri as­tım has­ta­sı­dır ve has­ta­la­rın ço­ğun­da be­lir­ti­ler ha­fif ol­ma­sı­na rağ­men as­tım hâ­lâ öl­dü­rü­cü bir has­ta­lık­tı­r” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT